Wij zijn VOOR.

Ingevuld

4 leden RvT (onbezoldigd)

Den Haag

03-12-2020

4 leden RvT (onbezoldigd)

Gedreven om dakloosheid de wereld uit te helpen. Bereid om expertise (zorg, wonen, arbeidsparticipatie en/of bedrijfsvoering), ervaring en netwerk in te zetten.

Organisatie

‘Op dit moment zijn er in Nederland 40.000 geregistreerde dak- en (t)huis-lozen, maar realistisch gezien ligt dit aantal nog veel hoger. De stip aan de horizon die Devjo najaagt is het woonrecht in ere herstellen, en ongewenste dakloosheid definitief tot het verleden laten behoren. Het is onze uitgesproken ambitie om (te helpen) dit te bewerkstelligen. Devjo daarna opheffen, gaat de absolute kroon op ons werk zijn ✌’, Fabian Weergang Directeur/oprichter Devjo.

Devjo is in 2019 dóór en vóór (ex) dak- en huis-lozen opgericht. Het doel van Devjo is om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk onderdak te bieden en om ze de weg naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie terug te laten vinden. Devjo gaat daarbij een unieke aanpak hanteren: de thuisloze gaat het woonprobleem zelf (met hulp en begeleiding) oplossen en in dit proces direct het gat naar de arbeidsmarkt dichten.

Devjo staat voor Dóór En Vóór Jezelf Opgebouwd en geeft direct de kernactiviteit krachtig weer; de participant bij Devjo bouwt zelf haar/zijn eigen (tiny)huis en daarmee weer aan een toekomst! De deelnemer van Devjo is in beginsel een gemotiveerde en arbeidsfitte huis-loze die zelf actief kan en wil bijdragen aan het oplossen van het chronische woningtekort en ontstane persoonlijke problemen. De oprichters van Devjo hebben zelf ervaren dat deze groep, de zelfredzame huis-lozen, vaak tussen wal en schip belanden, terwijl met een beetje hulp en begeleiding juist deze groep mensen snel weer volledig mee kan draaien in de maatschappij. De kracht van Devjo zit in het ‘dóór en vóór’ en het uitgangspunt dat de participant bij Devjo heel letterlijk zelf actief bouwt aan een nieuw huis en daarmee perspectief.

Devjo staat op het punt om een subsidie binnen te halen, en staat met haar oplossing onder de aandacht van (sociale) investeerders via Platform Woonplek. Hiermee zal de organisatie werkelijk van start gaan met het begeleiden van de eerste participanten bij de bouw van hun eigen huis geplaatst bij een sportvereniging. De participant wordt begeleidt door een persoonlijk begeleider, een bouwbegeleider en vrijwilligers coördinator. Na de bouw verricht hij/zij vrijwilligerswerk voor de sportvereniging en bouwt direct een (sociaal) netwerk op. Daarna naar betaald werk, en de laatste stap is dat hij/zij uitstroomt naar een reguliere woning. In dit hele proces ondersteunt en begeleidt Devjo, met focus op gelijkwaardigheid, talent en de eigen kracht van de participant.

Het kernteam van Devjo (bestaande uit 4 leden) heeft al het voorwerk (op vrijwillige basis) gedaan. Het team heeft samenwerkingsverbanden ontwikkelt met onder meer Gemeente Den Haag, LIMOR, C3 Living, Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit, Nelis, KNHM (Arcadis), Deloitte (Platform Woonplek). Devjo is nu nog een Stichting i.o. en zal dat in een later stadium omzetten naar een BVm, passend bij de ambitie om maatschappelijk positieve impact te maken, en bij de wens om zoveel mogelijk onafhankelijk van subsidies haar bedrijfsvoering te organiseren.

Meer informatie over Devjo is op aanvraag beschikbaar.

Functie

‘Het is hoog tijd het probleem op te lossen door te kijken naar het potentieel van huis-lozen. Ik geloof in de kracht van Devjo en kan niet wachten tot de eerste deelnemers van start gaan. Als Toezichthouder zal ik Fabian en zijn team blijven uitdagen, op de kwaliteit van hun werk, maar vooral scherp houden op het perspectief van de participanten ✌’, Michiel van Omme, Toezichthouder Devjo; Ervaringsdeskundigheid & Cliëntbelang.

Devjo heeft ruim anderhalf jaar voorbereidingen getroffen en staat aan de vooravond van het starten van het ‘primair proces’. In deze fase is de wens ontstaan voor een onbezoldigde Raad van Toezicht die Devjo en haar directeur/bestuurder Fabian Weergang verder helpt vanuit wijsheid, kennis, expertise en netwerk. De organisatie is nog klein (4 medewerkers) en zal zich op korte termijn moeten bewijzen. De gedrevenheid en de ambities zijn groot en het concept uniek en schaalbaar. Het eerste lid Raad van Toezicht is Michiel van Omme. Met de portefeuille “Ervaringsdeskundigheid & Clientbelang” zal hij naast de Auditcommissie en Commissie Kwaliteit & Veiligheid een centrale rol in het toezicht innemen. Dit onderstreept het belang dat Devjo hecht aan het kennen van de belevingswereld van de huis-lozen.

Organisatorische betrokkenheid van participanten en medewerkers zal ten allen tijde hoog in het vaandel blijven staan bij Devjo. De organisatie wil graag een Raad van Toezicht van in totaal 5 leden en zoekt daarom nog 4 leden RvT met de volgende expertisegebieden:

Zorg & Hulpverlening

Bedrijfsvoering & Finance

Bouwen & Wonen

Arbeidsparticipatie & Groei

Devjo is een kleine organisatie, maar heeft een schaalbare oplossing ontwikkeld. In deze fase vraagt dat om leden RvT die zich kunnen verplaatsen in de dynamiek van een startup en om een wat praktischer opvatting van de RvT rol dan gebruikelijk zonder de rolzuiverheid uit het oog te verliezen. Devjo volgt de governance code zorg, https://www.governancecodezorg.nl/.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid en de realisatie daarvan door de Directeur én op de algemene gang van zaken binnen Devjo. Tevens is de RvT werkgever van de Directeur en voorziet hem gevraagd én ongevraagd van advies over beleid én operatie. Dit laatste is van groot belang in een startup als Devjo.

Als lid van de RvT van Devjo is het belangrijk dat je moeiteloos en soepel kan schakelen tussen toezicht houden en klankbord zijn. Persoonlijke betrokkenheid, toegankelijkheid en gedrevenheid kan je koppelen aan bestuurlijke distantie. De leden van de RvT zijn complementair qua expertise en persoonlijkheid en werken op positief kritische wijze samen. Ieder lid levert proactief zijn/haar bijdrage vanuit het specifieke expertisegebied.

Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste opzet voor de statuten en deze zullen straks samen met de Raad van Toezicht gefinetuned en vastgesteld worden.

Wie wij zoeken

Voor alle 4 de leden RvT zoeken we meer “voeten-in-de-klei” toezichthouders dan gebruikelijk omdat Devjo een kleine organisatie is die zich nog in een opstartfase begeeft. Wij zoeken toezichthouders die groot durven denken en klein doen waarderen, die een organisatie kunnen helpen opbouwen en integer kunnen opereren. Je bent goed in staat om complexiteit te doorzien en terug te brengen tot eenvoud. Daarnaast voeg je uiteraard de juiste netwerken toe om Devjo te helpen om haar oplossingen op operationeel niveau te realiseren en te versnellen. Je bent samenwerkingsgericht, gaat uit van de kracht van mensen en je draagt graag bij aan het ontplooien van mogelijkheden om (ongewenste) dakloosheid uit te bannen.

Daarnaast zien we per expertisegebied graag het volgende bij je terug:

Profiel Zorg & Hulpverlening

Ruime kennis en ervaring met de doelgroep o.g.v. zorg en hulpverlening

Scherp op kwaliteit van zorg

Geloof in de kracht van de cliënt

Toetsen inrichting en monitoren zorgproces  


Profiel Bedrijfsvoering & Finance

Financieel expert

Procesexpert; ‘Keep it simple’, snel en wendbaar

Focus op beheersbaarheid

Positief kritische rem


Profiel Bouwen & Wonen

Kennis bouw- en vastgoed; Visionair op gebied van woonoplossingen

Kennis en ervaring o.g.v. contractuele afhandelingen

Kwaliteitsborging

Passend netwerk


Profiel Arbeidsparticipatie & Groei

Geloof in de kracht van de doelgroep

Focus op (toetsen van) activeringsproces en vitaliteit

Kennis van participatiewet en social return

Kennis fondsenwerving

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Toezichthouden op, en adviseren over deze vernieuwende aanpak tegen ongewenste dakloosheid. Een onbezoldigde en onbetaalbare ervaring. Een unieke toezichthoudende positie bij een organisatie die op het punt staat om te gaan starten met een nieuwe en unieke vorm van dienstverlening om ongewenste dakloosheid te bestrijden. De verwachte tijdsinvestering van een RvT lid zal 4-6 uur per maand zijn. Voor de Voorzitter ligt de tijdsbesteding hoger.

Reactie & informatie

VOOR doet onbezoldigd de werving en voorselectie voor deze vacatures voor Devjo. Omdat de vacatures onbezoldigd zijn en omdat we het gedachtegoed van Devjo van harte ondersteunen.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 13 december a.s. via https://www.voor.nl/vacatures/724/4-leden-rvt-onbezoldigd. Vermeld svp ook in je brief of je eventueel belangstelling hebt voor de voorzittersrol. Kandidaten zullen rechtstreeks geselecteerd worden door Devjo (met advies vanuit VOOR). Er zullen in deze procedure geen voorgesprekken met VOOR plaats vinden. De gesprekken met Devjo zijn op 15 (in de ochtend Arbeidsparticipatie en Groei, in de middag Bouwen en Wonen) en 16 december (in de ochtend Zorg en Welzijn en in de middag Bedrijfsvoering en Finance). Mogelijk vinden er op 17 december nog afrondende gesprekken plaats.

Philip Backx is vanuit VOOR contactpersoon. Hij is voor vragen bereikbaar op philip@voor.nl.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.