Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Huurdersraad Wonen Limburg

Roermond

20-05-2021

Voorzitter Huurdersraad Wonen Limburg


Een verbindende en onafhankelijke voorzitter met gevoel voor belangenbehartiging.

Organisatie


Over Wonen Limburg
Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Het is een woningcorporatie die niet de stenen, maar de mensen centraal stelt.

Wonen Limburg is actief in 29 gemeenten, beheert 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 250 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast vind je door heel het werkgebied de buurtwinkels. Ook dit zijn geen traditionele kantoren, maar ontmoetingsplekken voor bewoners en medewerkers. Een huiselijke omgeving waar bezoekers zich meteen thuis voelen. “Welkom Thuis” is dan ook het DNA van Wonen Limburg.

Wonen Limburg is een betrokken en ambitieuze woningcorporatie en staat midden in de samenleving. De medewerkers zien de maatschappelijke opgaven bijvoorbeeld voor mensen met een zorgvraag die langer thuis blijven wonen of voor kwetsbare mensen waarvoor elders geen plaats is. Wonen Limburg luistert naar de vragen die ontstaan in de (lokale) samenleving en zoekt in samenspraak met haar huurders en bewoners naar passende antwoorden.


Over Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
De huurders van Wonen Limburg kunnen invloed uitoefenen op de beslissingen die Wonen Limburg als verhuurder van hun woningen neemt. Dit kan rechtsreeks in gesprek met Wonen Limburg maar huurders kunnen ook lid worden van de huurdersvereniging in hun regio. Wonen Limburg overlegt met vertegenwoordigers van 4 huurdersorganisaties, te weten Noord-Limburg, Maas en Roer, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Ze overleggen met Wonen Limburg bijvoorbeeld over huurverhoging, (groot)onderhoud, verkoopplannen maar bijvoorbeeld ook over leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Huurdersorganisaties spreken hierover ook mee in de prestatieafspraken, het overleg van Wonen Limburg en de Limburgse gemeenten. De wet kent huurdersorganisaties een aantal (formele) rechten toe om hun participatietaak goed te kunnen verrichten. Zo heeft een huurdersorganisatie informatie-, overleg- advies en agenderingsrechten.


Om samen effectief in het beleid van Wonen Limburg te kunnen participeren hebben de 4 Limburgse huurdersorganisaties samen de “Stichting Huurdersraad Wonen Limburg” opgericht. De Huurdersraad is het overlegplatform voor huurders en Wonen Limburg. Elke huurdersorganisatie wordt door 2 leden vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur (AB) van de Huurdersraad. De Huurdersraad heeft een door het AB in functie gekozen onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het dagelijks bestuur van de Huurdersraad wordt gevormd door twee leden, door en uit het AB gekozen, en de voorzitter. De samenwerking tussen de Stichting Huurdersraad en de woningcorporatie Wonen Limburg is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

“Welkom thuis is onze missie. Je thuis voelen lukt alleen wanneer je écht een stem, écht zeggenschap hebt in je eigen huis.”

Zowel Wonen Limburg als de Huurdersraad zijn van mening dat input vanuit een brede achterban noodzakelijk is voor een representatieve belangenbehartiging.

Wonen Limburg doet al veel op het gebied van huurdersparticipatie. Het huurdersbestand van Wonen Limburg is een afspiegeling van de samenleving. De Huurdersraad en Wonen Limburg zijn samen ervan overtuigd dat bewonersparticipatie aan moet sluiten bij de samenstelling van het huurdersbestand om in verbinding te blijven met de huurders en bewoners. Het wordt daarom de hoogste tijd geacht om een stap te zetten en huurdersparticipatie nog beter te positioneren.

Gedacht wordt aan een concrete gezamenlijke uitvoeringsagenda om in de komende jaren de ontwikkeling van vernieuwende vormen van brede bewonersvertegenwoordiging vorm te geven. Het aanbrengen, waar nodig verbeteren en behouden van binding tussen bewonersvertegenwoordigers, huurderscommissies, ervaringsdeskundigen en (de medewerkers van) Wonen Limburg en dat zo mogelijk dicht bij de bewoners in de wijk en via al bestaande structuren, heeft de hoogste prioriteit.

“Zo wordt bewonersbetrokkenheid geen extra stap in onze projecten, maar het fundament waarop we bouwen.”

Functie


De voorzitter
Wegens het verstrijken van de statutaire zittingstermijn van de voorzitter zoekt de Huurdersraad een onafhankelijk Voorzitter.

De voorzitter is het gezicht van de Huurdersraad en aanspreekpunt voor de leden van het Algemeen bestuur en voor de bestuurder van Wonen Limburg. De voorzitter is onafhankelijk. Dit betekent dat hij of zij ‘zonder last of ruggenspraak’ kan functioneren. De voorzitter heeft samen met de secretaris een stevige procesrol. De voorzitter dient over het talent en de vaardigheid te beschikken om de juiste informele component van effectieve huurdersparticipatie te herkennen en te benutten. Dit is van doorslaggevend belang.

De voorzitter is in zijn werkstijl en attitude gericht op het versterken en verbeteren van de huurdersparticipatie. Hij draagt er zorg voor dat de leden van de Huurdersraad zowel individueel als in teamverband een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van belangenbehartiging van de huurders. Dat betekent dat de voorzitter in zijn functioneren voorwaardenscheppend, procesgericht en onder alle omstandigheden op verbinding gericht is.

Voorwaardenscheppend:

• Het creëren van een open sfeer en cultuur van saamhorigheid, gedeeld belang en samenwerking in de Huurdersraad.

• Vertegenwoordigen van de Huurdersraad zowel in formele als in een informele context.

• Het leiden van de vergaderingen van de Huurdersraad op basis van een open dialoog en gericht op consensus.

• In stand houden van open en op oplossingen gericht overleg tussen de Huurdersraad, bestuur, toezicht en werkorganisatie van Wonen Limburg.

Procesmatig:

• Voorbereiden van de agenda’s van de vergaderingen van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur.

• Het coördineren van het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, het beleidsplan en het activiteitenplan en de begroting van de Huurdersraad en het toezien op de uitvoering van de gemaakte afspraken.

• Het zorgdragen voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren, de taakopvatting en de werkwijze van de Huurdersraad.

Zowel voorwaardenscheppend als procesmatig:

• Het bevorderen van een uniforme werkwijze van de aangesloten Huurdersorganisaties met behoud van de identiteit van elke organisatie.

• Het bevorderen van de samenwerking tussen de Huurdersraad en de aangesloten Huurdersorganisaties.

• Zorgdragen voor toegankelijke en duidelijke communicatie met de aangesloten huurders en bewoners via alle daartoe beschikbare media.

"Een ambassadeur van de Huurdersraad én van Wonen Limburg die het belangrijker vindt om geïnteresseerd te zijn, dan om interessant te zijn."

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren voorzitter met een verbindende persoonlijkheid, gezaghebbende en verbindende stijl van aansturen en uitdragen. Een voorzitter die de afgesproken koers kan vasthouden, terwijl de ontwikkelingen soms vragen om een ander tempo of tussenstappen. Een voorzitter met een goed gevoel bij medezeggenschap en die gewend is om als belangenbehartiger “stretch” te vragen richting bestuur en organisatie van Wonen Limburg.

Profiel van de voorzitter:

• Integer, reflectief, charismatisch, inlevend en sociaal;

• Zeer goede communicatieve vaardigheden (luisteren, doorvragen, beargumenteren);

• Constructief, bindingskracht en bruggenbouwer;

• Organisatie – en omgevingssensitief;

• Als ambassadeur representatief, communicatief, samenwerkingsgericht, toegankelijk, enthousiasmerend, mensgericht en zakelijk.

Functie eisen:

• Minimaal HBO werk- en denkniveau;

• Ervaring met veranderingsprocessen;

• Affiniteit met de (volkshuisvestings-)doelstelling van de Huurdersraad en in het bijzonder met de belangen van de huurders;

• Oog voor de sociale, maatschappelijke en economische aspecten van volkshuisvesting;

• Aantoonbare bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke, belangenbehartigende organisatie;

• Kennis van wetgeving op het gebied van de woon- en huurmarkt;

• Enthousiasme en bij voorkeur ervaring met het werken met vrijwilligers.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende rol als gezicht van de Huurdersraad, aanspreekpunt voor de leden van het Algemeen bestuur en voor de bestuurder van Wonen Limburg. Een voorzitter die van doorslaggevend belang is voor de belangenbehartiging van de bewoners van Wonen Limburg.

Deze functie vraagt een gemiddelde inzet van 1 dag per week. Het betreft een functie voor 4 jaar. Er is een bescheiden maar passende vergoeding.

Voor meer informatie over de Huurdersraad en Wonen Limburg verwijzen we graag naar:

https://www.huurdersraad-wl.nl/

en

https://www.wonenlimburg.nl/

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Videobellen. Een referentenonderzoek, evenals het beschikken over een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor juli 2021 af te ronden. De gesprekken met VOOR starten vanaf 25 mei 2021. De selectiegesprekken met De Huurdersraad vinden eind juni 2021 plaats.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie, een actueel CV en een indicatie van je gewenste vergoeding via deze link: https://www.voor.nl/vacatures/774/voorzitter-huurdersraad-wonen-limburg

Voor aanvullende vragen kun je mailen en bellen met Roger Vroemen roger@voor.nl (06-20884554) of Eric de Macker eric@voor.nl (06-20494924).