Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Wonen met Zorg - Ingevuld

Capelle aan den Ijssel

17-02-2022

Directeur Wonen met Zorg

Ervaren en verbindende zorgdirecteur, strategische bouwer met visie op ouderenzorg, sterk in bedrijfsvoering en met gevoel voor de menselijke maat

Organisatie

De Zellingen richt zich op mensen die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling nodig hebben met als doel dat zij zo lang als mogelijk zelfstandig blijven. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt. De Zellingen is ontstaan in 1997 door de samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum.

De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten aan 2100 cliënten in Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zellingen focust zich op dementiezorg, Parkinsonzorg en palliatieve zorg. Ook heeft De Zellingen een gespecialiseerd hersenletsel- en afasiecentrum met een bovenregionale functie. Naast zorg aan genoemde focusgroepen biedt De Zellingen reguliere thuiszorg, dagbehandeling/-activiteiten, herstel- & revalidatiezorg en somatische verpleeghuiszorg. ‘Zorg op zijn zorgzaamst’ wordt bij De Zellingen geleverd door ruim 1200 medewerkers (750 fte) en 600 vrijwilligers, georganiseerd vanuit vier primaire onderdelen: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie, Wonen met Zorg en Services & Wonen.De belangrijkste financieringsbronnen voor De Zellingen zijn de Wlz, de Wmo en de Zvw. Afgelopen jaren is een organisatiebrede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de multidisciplinaire teams neer te leggen en gezamenlijk naar een moderne, doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen. De medewerkers zetten zich in voor cliënten en hun naasten zodat deze zich gezien voelen, geluksmomenten ervaren en zich gesterkt voelen in het blijven voeren van eigen regie. Persoonsgerichte zorg waarbij de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en waardegedreven werken vanuit vertrouwen en op basis van vakmanschap zijn belangrijke pijlers van de besturingsfilosofie van De Zellingen. Medewerkers laten zich leiden door de kernwaarden: aandacht, betrouwbaarheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, ruimte voor regie en reflectie.

De leiders van de vier primaire organisatieonderdelen vormen samen met de bestuurder het managementteam (MT) van De Zellingen. Het MT draagt integraal de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de strategische doelen (zowel kwalitatief als kwantitatief), dit vraagt om goed samenspel tussen de MT leden. Zij worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris en de managers van de stafafdelingen Human Resources (HR) en Financiën & Informatie (F&I). 

Over Wonen met Zorg
Wonen met Zorg is het grootste onderdeel van De Zellingen. Door 475 medewerkers (330 fte) wordt zorg geleverd aan 440 cliënten die op een locatie van De Zellingen wonen. Elk zorgteam wordt ondersteund door een woonzorgmanager (in totaal zeven). De directeur Wonen met Zorg is eindverantwoordelijk voor het gehele bedrijfsonderdeel. Cliënten kunnen wonen met zorg op vijf intramurale locaties: 

  • Crimpenersteyn in Krimpen aan den IJssel, 217 cliënten
  • Rijckehove in Capelle aan den IJssel, 107 cliënten 
  • De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel, 63 cliënten 
  • Bermensteyn en De Roo, twee kleinschalige locaties in Capelle aan den IJssel, 52 cliënten

De Zellingen wil zorg van goede kwaliteit bieden. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt hiervoor het vertrekpunt. De Zellingen heeft de afgelopen jaren kwaliteitsgelden ontvangen waardoor extra medewerkers zijn ingezet. Deze middelen zijn inmiddels onderdeel van het tarief. De afgelopen jaren zijn kapitaallasten ingezet ten behoeve van de zorg. Deze gelden worden weer bestemd waarvoor ze bedoeld zijn, waaronder nieuwbouw van locatie Crimpenersteyn. Deze beoogde nieuwbouw speelt in op het scheiden van wonen en zorg. Dit zal gaan leiden tot een andere manier van werken dan De Zellingen tot nu toe gewend is op haar intramurale locaties.

Wonen met Zorg heeft dus de opgave om in een krimpend financieel kader in samenwerking met de behandeldiensten en ondersteuning vanuit Services & Wonen, zorg, ondersteuning en behandeling van goede kwaliteit te blijven bieden. Recent is een werkbalanstool en een dashboard ontwikkeld, dat het middenkader gaat ondersteunen met actuele stuurinformatie. Er is ook een nieuw ‘Zellingen breed’ roosterbeleid afgesproken, waarbij gestreefd wordt naar maximale cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid binnen de kaders van de noodzakelijke efficiëntie en doelmatigheid.

De Zellingen heeft VOOR gevraagd op zoek te gaan naar een stevige, ervaren en verbindende directeur Wonen met Zorg die een visie heeft op de toekomst van ouderenzorg. Deze directeur is sterk in bedrijfsvoering en begrijpt hoe je als een coachende leider multidisciplinaire teams ruimte geeft om persoonsgerichte zorg te bieden. De nieuwe directeur Wonen met Zorg continueert de ingezette lijn om de formatie passend bij de nieuwe tariefstelling vorm te geven.

Functie

Als directeur Wonen met Zorg ben je eindverantwoordelijk voor Wonen met Zorg. Je geeft leiding aan zeven woonzorgmanagers en drie vrijwilligerscoördinatoren en je bent verantwoordelijk voor 475 medewerkers en een begroting van 31 miljoen. Je coacht je managers en coördinatoren en geeft hen de ruimte en het vertrouwen om de organisatiebrede transitie naar een waardegedreven en doelgroep georiënteerde organisatie te vertalen naar de eigen teams en medewerkers. De directeur Wonen met Zorg is (samen met de managers en medewerkers) zichtbaar als ambassadeur van De Zellingen en vertegenwoordigd de organisatie met flair in diverse externe netwerken met als doel om de regionale positie te versterken.

Je rapporteert aan de bestuurder en vertegenwoordigt Wonen met Zorg binnen het MT. Ook in het samenspel met de overige MT leden wordt het nodige van je gevraagd. Veel onderwerpen hebben een integraal karakter en vragen om leiderschap waarbij je naast je primaire verantwoordelijkheid voor Wonen met Zorg ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor De Zellingen. Dus samen werken en samen bouwen aan de ambities.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een directeur met een inspirerende visie op de inhoud van Wonen met Zorg in de ouderenzorg. Je hebt veranderkundige ervaring en snapt wat er komt kijken bij een waardegedreven organisatietransitie. Je stimuleert je medewerkers om zich continu te ontwikkelen. Je werkt vanuit vertrouwen, je geeft ruimte en bent koersvast. Je motiveert mensen om nieuwe dingen uit te proberen en om zich kwetsbaar op te stellen. Je geeft hierin zelf het goede voorbeeld. Je luistert en je bent oprecht nieuwsgierig naar de mening van anderen.

Je bent een verbinder en weet teams te versterken. Je bent een positieve denker en ziet altijd kansen en mogelijkheden. Naast inhoudelijk gedreven ben je bedrijfskundig sterk. Je bent in staat om samen met de woonzorgmanagers en met de stafafdelingen de bedrijfsvoering binnen Wonen met Zorg toekomstbestendig te organiseren. Je hebt aandacht voor het consequent en strak doorlopen van de PDCA-cyclus.

Je brengt visie en humor, je stimuleert het goede gesprek en weet zaken nuchter tot de kern te brengen. Je bent zowel resultaat- als relatiegericht en sterk in communicatie. Je beschikt over academisch niveau en hebt ervaring met ouderenzorg als (zorg)manager of directeur. Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen, zowel op de inhoud als de financiering van de zorg. Je vertaalt deze ontwikkelingen in samenspraak met de andere MT leden naar kansen en consequenties voor De Zellingen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en veelzijdige functie als directeur Wonen met Zorg en lid van het MT, waarbij er ruimte is voor lerend ondernemerschap. De Zellingen is een organisatie met korte lijnen, een bevlogen bestuurder, betrokken collega’s, een inspirerende en ambitieuze visie op de toekomst en een omvang waarbij je echt invloed hebt. Het betreft een fulltime functie (32 tot 36 uur) met een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op: 06-46003160. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 25 maart 2022 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacaturetekst op onze website. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel als mogelijk!

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis via videobellen. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking met een verdiepend gesprek. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken bij De Zellingen in Capelle aan den IJssel op woensdagochtend 6 april 2022. Een assessment, een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure.