Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Stagiair(e) Raad van Toezicht Arosa en Perspektief

Delft

08-04-2021

Stagiair(e) Raad van Toezicht Arosa en PerspektiefVoor de duur van een jaar. Een vernieuwende en verfrissende blik die diversiteit aan de RvT toevoegt.


Organisatie

In 2018 is door de Raad van Toezicht besloten tot een nauwe samenwerking en (bestuurlijke) fusie tussen Perspektief en Stichting Arosa. Deze  (bestuurlijke) fusie is per 1 februari 2019 een feit. Er is een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Stichting Arosa is er voor hen die op eigen kracht niet uit een situatie van huiselijk geweld kunnen komen. Arosa biedt opvang, advies en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Arosa biedt in verschillende vormen een veilige haven wanneer het thuis niet meer veilig is:

 • Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties
 • Vrouwenopvang en mannenopvang
 • Hulpverlening in de eigen omgeving.

Arosa heeft 6 locaties, 4 verblijfsvoorzieningen en 2 ambulante locaties in Rotterdam en omgeving. Daarnaast  heeft Arosa nog een specifiek team dat anti-stalkingszaken oppakt door middel van de ‘Aware’-aanpak. Bij Arosa werken ongeveer 80 medewerkers; een multiculturele afspiegeling van Rotterdam en voornamelijk vrouwen.

Perspektief is een betrokken zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen.  Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische en/of sociaal maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen sterk onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag die niet (meer) in een GGZ context behandeld worden. Perspektief vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak. 

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. 

Perspektief, waar meer dan 400 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten en met een omzet van ruim 30 miljoen euro, levert haar diensten in Den Haag, Delft, Rotterdam en Midden-Holland. Perspektief werkt veel samen in netwerken binnen zorg en welzijn en met de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een Bestuurder, samen met het MT. 


“Als ik geweten had dat er zoiets was als Perspektief had ik niet twee jaar op straat hoeven te leven”

Chris


De doelgroep van Perspektief is even divers als complex. Slachtoffers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden met psychiatrische problematiek, daklozen en een combinatie daarvan. De complexiteit en dynamiek van de externe omgeving en financiering van Perspektief zijn groot. Perspektief heeft te maken met een bovengemiddeld complexe doelgroep. 

Perspektief herstelt van een moeilijke periode in haar bestaan en werkt aan een succesvolle toekomst. Ruim een jaar geleden is de nieuwe bestuurder, Miriam Heringa aangetreden en is ook de Raad van Toezicht versterkt met twee nieuwe leden. Hoewel de situatie waarin Perspektief verkeert financieel nog precair is, merken wij bij de opdrachtgevers en mensen van Perspektief zelf, vertrouwen in de inrichting, bestuur en toezicht in de huidige organisatie. 


Functie

De Raad van Toezicht houdt effectief toezicht op sturing, beheersing en verantwoording bij Perspektief/Arosa. Daarbij focust de Raad op de maatschappelijke rol van Perspektief/Arosa, op doelmatigheid van de organisatie, kansen, risico’s en (maatschappelijke) resultaten. De Raad treedt naast haar toezichthoudende taak op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De Raad heeft ook eigen statutaire bevoegdheden.  De Raad legt jaarlijks in het (maatschappelijk) jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden.  Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met complementariteit in rollen en expertise bij de leden van de Raad.  De rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. De Raad evalueert jaarlijks haar functioneren en heeft haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader geformuleerd. De Raad volgt in haar werkzaamheden de Governance code Zorg. 

De Raad vergadert elke twee maanden ruim een dagdeel; dit vergt stevige voorbereiding. De Raad kent drie Commissies: een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit en een Remuneratie commissie. Deze komen respectievelijk elke twee maanden, elk kwartaal en elk half jaar bijeen. De Raad bestaat uit 5 betrokken leden. 

Perspektief/Arosa hecht veel waarde aan het bieden van kansen aan mensen. Dat zie je terug in het dagelijks werk van Perspektief/Arosa en ook bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is om die reden nu op zoek naar een Stagiair Raad van Toezicht voor de duur van 1 jaar.


Wie wij zoeken

Als stagiair RvT draai je een jaar mee met de Raad van Toezicht. Je hebt geen stemrecht maar voegt actief waarde toe vanuit jouw expertise. Je wordt in het stagejaar door de leden van de RvT begeleid. Afhankelijk van je expertise zal je ook meedraaien bij een van de commissies. Je voert vanuit je expertisegebied het gesprek over inhoud en proces. Je brengt een visie op de toekomst in vanuit je expertise en inzichten en verbindt deze goed met andere organisatiethema’s en de belangen van de verschillende stakeholders. Je weet de bestuurder (en het toezichtsteam) uit te dagen en te inspireren. 

De Raad van Toezicht is op zoek naar een maatschappelijk betrokken kandidaat die expertise met zich meebrengt op het gebied van bijvoorbeeld wonen/huisvesting, communicatie en/of ondernemerschap. Het belangrijkste is dat je een vernieuwende en verfrissende kijk hebt en zorgt voor diversiteit binnen de Raad. Of dat nou is vanuit culturele achtergrond, ervaringsdeskundigheid of anderszins.  Naast een eigen specifieke expertise ben je in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Vanuit je toezichthoudende rol en vanuit het partnership met de bestuurder wordt verwacht dat je kennis en ervaring inbrengt om de organisatie, samen met je collega toezichthouders, bestuur en medezeggenschap, beter te maken. Je herkent jezelf in het volgende: je

 • hebt een hart voor en visie op de doelgroep van Perspektief/Arosa
 • bent nieuwsgierig verfrissend en hebt lef
 • wilt je verder verdiepen in een toezicht rol en je zaken eigen maken
 • hebt een duidelijk leer- en ontwikkel doel
 • bent analytisch sterk  
 • hebt een passende combinatie van opleiding en ervaring en bent gestart met een opleiding ter voorbereiding op een toezichtrol 
 • bent in staat om - met de andere toezichthouders - een integrale belangenafweging te maken
 • bent laagdrempelig, benaderbaar en stress- en crisisbestendig  
 • bent onder alle omstandigheden rolvast in de toezicht rol
 • stelt je onafhankelijk - niet autonoom - en positief kritisch op
 • bent niet statusgevoelig
 • houdt een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden
 • stuurt op verbinding en vertrouwen.

In een nuchtere en pragmatische organisatie als Perspektief /Arosa die midden in de samenleving staan, is een goede onderlinge vertrouwensrelatie heel belangrijk. Wij zoeken daarom een teamspeler met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je bent een sterke communicator en je bent in staat om mensen te prikkelen en op andere gedachten te brengen. Je hebt voldoende tijd voor Perspektief/Arosa beschikbaar. Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een unieke leerervaring bij organisaties die midden in de samenleving staan en die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in de voorbije periode vernieuwd en versterkt.  Deze door de Raad van toezicht van Perspektief/Arosa mogelijk gemaakte ‘leer’plaats biedt een uitgelezen kans om kennis te maken met een rol als toezichthouder. 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Jan Willem ten Hagen en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de VOOR website. Informatie over de vacature geeft Jan Willem ten Hagen op janwillem@voor.nl of 06-41765586 of Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 2 mei 2021. De gesprekken met VOOR vinden plaats op 5 en 6 mei 2021. De selectiegesprekken worden gepland in de tweede helft van mei 2021.