Wij zijn VOOR.

Directeur-bestuurder Proscoop

Zwolle

20-12-2023

Directeur-bestuurder Proscoop

Directeur-bestuurder met inspirerende visie op een gezonde en vitale regio en toekomstbestendige samenwerking in zorg en welzijn. Strategisch netwerker en verbindend leider met gevoel voor ondernemerschap, bedrijfsvoering en transitie van de zorg.


In verband met vertrek van de huidige bestuurder Arie Jongejan (sinds 2005 verbonden aan Proscoop en haar rechtsvoorgangers) zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. We zoeken een verbindende directeur-bestuurder met visie op de ontwikkeling en toekomst van gezondheid, zorg en welzijn. Iemand die samen met medewerkers en externe relaties verder bouwt aan een sterke, zichtbare en professionele organisatie ten behoeve van een gezonde en vitale regio.

Organisatie

Regionale Ondersteuning en IZA

Proscoop is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. In 2006 zijn de (nu dertien) ROS’en opgericht met als (maatschappelijke) opdracht om vanuit een onafhankelijke positie de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor de inwoners te borgen en te verbeteren, is samenwerking noodzakelijk. Er wordt vanuit ROS’en samengewerkt binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars, bedrijven en bovenal de inwoners.

ROS’en werken op het snijvlak praktijk-beleid-wetenschap en hebben een initiërende, stimulerende, adviserende en ondersteunende rol in regionale domein-overstijgende projecten en programma’s. Ze worden grotendeels gefinancierd op basis van landelijke NZa beleidsregels gebaseerd op een budget per inwoner van de betreffende regio (populatiebekostiging). Toekenning van de geoormerkte middelen vindt plaats via de Zorgverzekeraar op basis van regionale kenmerken en goedgekeurde regionale/lokale programma’s en projecten.

Landelijk staat de organisatie, toegankelijkheid en financiering van de gezondheidszorg onder druk. Daarom is in het najaar van 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) gelanceerd. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen VWS en een groot aantal landelijke partijen in de zorg. In het IZA is afgesproken dat er in iedere regio aan regiotafels een regiobeeld en een regioplan gemaakt wordt. De thema’s binnen het IZA zijn (grotendeels) de thema’s waar de ROS’en al jaren actief aan bijdragen. Zoals: versterken regionale samenwerking, organisatie eerstelijnszorg, stimuleren positieve gezondheid en digitalisering en gegevensuitwisseling. De uitdaging voor de ROS’en en voor Proscoop en haar nieuwe directeur-bestuurder is zichtbaar te zijn als onafhankelijke en deskundige partij in de regio’s en haar toegevoegde waarde en expertise te laten zien in projecten en aan de regiotafels.

‘We zijn experts in samenwerken en verbinden. Dit combineren we met onze jarenlange kennis van de regio. We weten wat er nodig is om ‘m gezonder te maken, halen proactief op waar behoefte aan is, signaleren knelpunten en komen met slimme initiatieven oplossingen. Altijd vanuit een onafhankelijke, coördinerende rol.’ Adviseur Proscoop

Proscoop

Het werkgebied van Proscoop is uitgestrekt en beslaat Noordoost Nederland (van de Achterhoek, Zutphen, Apeldoorn en Arnhem tot Zwolle, Drenthe en Flevoland: 58 gemeenten en 4 provincies) met ruim 2,8 miljoen inwoners. Proscoop is de afgelopen jaren flink gegroeid en is een van de grootste ROS’en van Nederland. Er werken 60 medewerkers waarvan 37 adviseurs die werkzaam zijn vanuit vier regioteams: Apeldoorn/Zutphen/Achterhoek, Arnhem, Zwolle/Salland/Vechtdal en Drenthe/Flevoland. De omzet van Proscoop is circa zes mio waarvan ongeveer 90% ROS gefinancierde projecten en 10% omzet vanuit overige projecten die georganiseerd worden vanuit de Proscoop BV.

‘Bij Proscoop werken denkers, durvers en doeners met één ding gemeen: de drive en energie om een stap extra te zetten voor een gezonde regio.‘ MT lid.

De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder met een MT bestaande uit twee managers (zij geven ieder leiding aan twee zelforganiserende regioteams) en de teamleider bedrijfsvoering. De regioteams binnen Proscoop zijn multidisciplinair samengesteld uit hoogopgeleide adviseurs met diverse achtergronden zoals gezondheids-en verplegingswetenschappen, bestuurs-/bedrijfskunde en data specialisten. De adviseurs werken regio gebonden en bouwen aan lokale kennis en duurzame programma’s en projecten met plaatselijke zorgaanbieders en stakeholders. De groei van de organisatie vraagt de nodige ontwikkeling en wendbaarheid van de interne ondersteuning, aansturing en overlegstructuur.

‘Ik ben enorm trots op alle expertise die we in huis hebben. Met zo’n divers team zijn we goed voorbereid op alle uitdagingen die op onze regio’s afkomen.’ Adviseur Proscoop.

De uitdaging voor de nieuwe directeur-bestuurder is een goede balans te vinden tussen stroomlijnen van de interne organisatie en zichtbaar en onmisbaar zijn bij relevante externe ontwikkelingen. die onder andere met IZA in een stroomversnelling zijn gekomen. De uitwerking op regionaal niveau van het IZA (en de daarmee samenhangende ‘Visie eerstelijnszorg 2023 ‘) zal de komende jaren bepalend zijn voor de rol en functie van ROS Proscoop.

Functie

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor een unieke, onafhankelijke adviesorganisatie met en uitdagende rol in de huidige regionale transitieopgaven van zorg en welzijn naar gezondheid en vitale regio’s. Het is hèt momentum voor Proscoop om vanuit haar unieke positie hieraan een proactieve en zichtbare bijdrage te leveren.

Je bestuurlijke opdracht is :

 • Je werkt, samen met MT, medewerkers, OR en Adviesraad, aan een heldere en wendbare ‘purpose’ van Proscoop. Waar zijn we wel van en wat doen we niet is (zowel intern als extern) duidelijk, zichtbaar en wordt gewaardeerd
 • Je bent als boegbeeld van Proscoop zichtbaar en gesprekspartner voor de strategische regionale bestuurders
 • Je vertegenwoordigt Proscoop in relevante landelijke netwerken, zoals het ROS netwerk
 • Je bent verantwoordelijk voor (de transitie van) de positionering van Proscoop die past bij de IZA opgave
 • Je bent verantwoordelijk voor een wendbare en slagvaardige interne organisatie en bedrijfsvoering
 • Je bent gesprekspartner van zorgverzekeraars en andere financiers en verantwoordelijk voor adequate financiële afspraken
 • Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Proscoop.

Je staat aan de lat voor de ambities die de organisatie zichzelf gesteld heeft in het kader van de recent vastgestelde 1000 dagen strategie:

 • Een regionale expert te zijn om, over domeinen heen, samen te bewegen naar meer gezondheid. Hiervoor werkt Proscoop samen met regionale en landelijke kennispartijen op het gebied van meer gezondheid in verschillende domeinen
 • Kennis en kunde te hebben op het gebied van populatiegericht werken als methodiek om samen te komen tot meer gezondheid
 • Voorop te lopen om thema’s passend bij het uitgangspunt van ‘meer gezondheid’ te agenderen onder stakeholders en om dit uitgangspunt verder te brengen in de regio.

Je bent succesvol als je Proscoop de komende jaren koersvast èn flexibel door alle externe ontwikkelingen kunt leiden. Als Proscoop de toegevoegde waarde laat zien in de regio, intern gewaardeerd wordt als warme en professionele werkgever en financieel gezond en wendbaar is.

Wie wij zoeken

De nieuwe directeur-bestuurder die wij zoeken heeft ervaring opgedaan in complexe organisaties en kent de dynamiek van regionale samenwerking. Hij/zij weet vraagstukken tot de kern terug te brengen. Een directeur-bestuurder die zowel sterk is in het leiden van de eigen interne organisatie als Proscoop vertegenwoordigt in externe (zorg)netwerken met strategische visie op bestuurlijk niveau. Een netwerker met een antenne voor innovatie en nieuwe kansen. Een leider met een warm hart voor de adviseurs die de transitie dagelijks vormgeven in de praktijk. Gericht op transformatie, op groei en op het geven van vertrouwen en waardering en het intellectueel uitdagen van medewerkers.

Je beschikt over:

 • Ervaring als directeur/ senior manager/adviseur in meerdere relevante organisaties
 • Ervaring als bestuurder is een pré
 • Academische niveau, bij voorkeur gecombineerd met een veranderkundige opleiding
 • Kennis van de (eerstelijns)zorg, gecombineerd met het publieke domein
 • Kennis en ervaring met de dynamiek van een netwerkorganisatie
 • Charisma en natuurlijk overwicht, je bent een betrouwbare netwerker en verbinder. Je vindt een goede balans tussen zichtbaarheid en bescheidenheid vanuit de onafhankelijke positie van ProScoop
 • Een stabiele persoonlijkheid die medewerkers met visie en humor stimuleert om samen te bouwen aan een gezonde en vitale regio
 • Een relevant netwerk (in de regio). Je bent een gewaardeerde gesprekspartner voor regionale bestuurders
 • Visie op transities in de zorg en de bijbehorende programma’s (IZA, GALA, WOZO) en de impact daarvan op Proscoop
 • Inzicht in bedrijfsvoering, in het bijzonder in de context van een netwerkorganisatie, zelforganisatie en publieke financiering
 • Ondernemerschap en lef om nieuwe dingen uit te proberen. Je bent in staat creatieve oplossingen te bedenken voor nieuwe vraagstukken
 • Ervaring met organisatie- en gedragsveranderingen, je weet mensen en systemen in beweging te krijgen. Je bent transparant, rolvast en stevig. Je houdt overzicht op grote lijnen en je schroomt ook niet om je met details te bemoeien als de situatie daarom vraagt
 • Ervaring met het werken met professionals en adviseurs in zorg, advies of netwerkorganisaties. Je coacht en inspireert jouw managers en medewerkers. Je straalt warme zakelijkheid uit en weet hoe je doortastend kunt sturen op financieel resultaat zonder de kwaliteit en menselijke maat uit het oog te verliezen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Directeur-bestuurder bij Proscoop is een veelzijdige positie in de maatschappelijke opdracht van transitie van zorg en welzijn. Bij de grootste ROS regio van Nederland in een professionele en warme organisatie. Samen met alle medewerkers van Proscoop kan je met jouw visie, strategie en verbindende persoonlijkheid wezenlijk impact maken op de kwaliteit van zorg en samenwerking in de regio’s van Proscoop. Het betreft een fulltime functie. De functie wordt marktconform gewaardeerd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens graag kennis in een persoonlijk live gesprek. Deze live VOORgesprekken vinden plaats op 5, 6, 12 en 13 februari a.s. in het midden van het land. De selectiegesprekken bij Proscoop vinden plaats op maandag 26 februari in Zwolle. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

We kijken uit naar je reactie en verheugen ons op mooie gesprekken om voor ProScoop een nieuwe bestuurder te selecteren.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.