Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder

Zoetermeer

21-04-2023

Bestuurder

Organisatie

Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ, 4700 leerlingen, 500 medewerkers en 19 scholen) staat voor eigentijds en inspirerend kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen in de gemeente Zoetermeer.

De organisatie is volop in ontwikkeling. Met de komst van twee nieuwe bestuurders in 2019 is de koers verlegd naar een andere besturingsfilosofie waarin eigenaarschap, samenwerking en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. “Wij zijn samen in ontwikkeling vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid” (Koersplan 2020-2024).

Met het Koersplan 2020-2024 is een traject ingezet met duidelijke ambities op het gebied van onderwijskwaliteit, professionele cultuur, onderwijsinnovatie, samenwerking en profilering. Naar aanleiding van de evaluatie in de zomer van 2022 worden nu doel, werkwijze en succescriteria van het Koersplan voor de komende periode via ambitiekaarten concreet gemaakt.

De missie en visie van OPOZ zijn als volgt geformuleerd:

Missie
We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zorgen voor een brede en optimale ontwikkeling van kinderen in de gemeente Zoetermeer. We zien daarbij niet alleen de leerling, maar het hele kind.

Visie
OPOZ staat voor kwalitatief goed en openbaar onderwijs voor elk kind. Binnen OPOZ krijgen de scholen beleidsvrijheid om zich de komende jaren te ontwikkelen tot autonoom opererende scholen, waarbij de directies gestimuleerd zullen worden hierin het voortouw en de verantwoordelijkheid te nemen.

De volgende fase breekt aan waarin we met een nieuw Koersplan 2024-2028 een vervolg geven aan de ingezette ambities van het huidige Koersplan. Dit vraagt extra aandacht voor kwaliteit en voor leren van en met elkaar.

De OPOZ-onderwijsdag 2023 was in dat kader een groot succes. Met de start van de OPOZ-Campus als kennisplatform zal nog meer mogelijk worden gemaakt dat kennis wordt gedeeld en dat scholen elkaar opzoeken bij de doorontwikkeling van hun ambities.

Met de nieuwe besturingsfilosofie is er veel veranderd in de aansturing van de scholen. Het bestuur steekt in op betrokken en waarderend leiderschap, met op hoofdlijnen heldere kaders en met faciliterend leiderschap waarin schooldirecties hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. De directies zijn de afgelopen jaren in een nieuwe rol gestapt. Dit is een zoekproces, zowel naar kaders als naar ruimte. ‘In die drie jaar zien we dat er veel mooie en goede dingen gebeurd zijn. De halfjaarlijkse kwaliteitsgesprekken worden steeds beter en we merken dat scholen zich kwetsbaar durven opstellen en onze hulp durven vragen. Dat is goed om te zien, want we willen dat mensen hun zorgen en dilemma’s delen, zodat we samen een oplossing kunnen bedenken.’ – Michael Krul, Bestuurder OPOZ

De bestuurders sturen en ondersteunen op dit moment ieder de helft van de scholen. Met de directies en het stafbureau hebben zij regelmatig werkoverleg en kwaliteitsgesprekken. De bestuurders bezoeken gezamenlijk iedere school één keer per jaar voor een schoolbezoek met het oog op ‘ontmoeten en verbinden’, waarin ze spreken met kinderen, ouders en leerkrachten. In een informele sfeer worden beelden uitgewisseld en wordt goed geluisterd waar behoeften en knelpunten liggen.

Ook de Raad van Toezicht is sinds 2019 volledig vernieuwd en ontwikkelt zich naar meer waardegedreven toezicht. Ze werkt hierbij aan een nieuw toezichtskader waarin de rol van het toezicht en de benodigde instrumenten om invulling te geven aan hun rol, zijn opgenomen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen: op dit moment is er één vacature op het gebied van onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie en digitalisering.

OPOZ heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een stevige samenwerking met onderwijs (Unicoz) en kinderopvang (Junis en gro-up) ten behoeve van de toegankelijkheid van het onderwijs en de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Samen met Unicoz is een Masterplan voor huisvesting ontwikkeld dat ook in de toekomst goed onderwijs in de gemeente Zoetermeer mogelijk maakt. Die bedoeling staat centraal en die overstijgt de belangen van de eigen organisatie.

OPOZ begint aan een nieuwe fase, waar de gemaakte strategische keuzes steeds meer zichtbaar worden. In deze fase van kleur bekennen, uitspreken waar de organisatie voor staat en zorgen dat het gebeurt, zoeken wij voor OPOZ een nieuwe samenwerkingsgerichte, open, uitgesproken en planmatige bestuurder die de organisatie verder brengt.

Functie

De bestuurder is lid van het College van Bestuur en is een verbindende schakel tussen strategie en implementatie en tussen externe dynamiek en de interne organisatie. De bestuurder draagt samen met de collega bestuurder en de directies van de scholen de strategische ambities van OPOZ uit. Je ondersteunt en stuurt de directeuren om die ambities vorm te geven in hun eigen school. Richt de organisatie naar de toekomst, positief en open, en geeft met elkaar het beste onderwijs in Zoetermeer vorm met de randvoorwaarden die daarbij horen.

Je bouwt voort op de ingezette koers, je richt je daarbij op het verder concretiseren van de koers en stuurt bij waar gewenst. Je werkt aan commitment en contractering op deze koers. Zorgt dat beleid planmatig, met een cyclisch karakter wordt ingezet. OPOZ streeft naar een professionele ontwikkelcultuur waar leren van en met elkaar vanzelfsprekend wordt. Het College van Bestuur vervult hierin bij uitstek een voorbeeldrol.

Het College van Bestuur vertegenwoordigt OPOZ als één gezicht naar buiten in samenwerkingverbanden en naar maatschappelijke organisaties en zorgt voor een heldere externe profilering. Werkt hierin samen en kan daarbij over de grenzen en belangen van de eigen organisatie heen kijken.

Vanuit je rol en positie als bestuurder heb je een goede voeling met de samenleving. Je legt als bestuur verantwoording af aan en voert overleg met de RvT, de GMR, de inspectie, gemeente en andere samenwerkingspartners.

Wie wij zoeken

Je houdt van het onderwijs (‘Het is het enige vak dat alle andere beroepen mogelijk maakt’ – Jasper Versleijen, Directeur IKC De Tjalk). Wij zoeken iemand die de dilemma’s van afstand en nabijheid in een organisatie in ontwikkeling heeft doorleefd en daarnaar kan handelen. Iemand met (leer)ervaring in leiderschap. Die kan bijdragen en nieuwsgierig is, die met anderen kan ontwikkelen. Kernwoorden daarbij zijn transparant, waarderend, toegankelijk, met kennis van zaken, met rust en plezier.

Je vormt je grondig en snel een goed beeld van deze organisatie in beweging (‘in sneltreinvaart’ – Manon Hulst, Directeur IKC De Piramide) en de context. Je hebt ervaring met het aansturen van teams in kwaliteitsverbetering. Je bent duidelijk in wat je verwacht en je maakt anderen sterk, bent daarin vooruitziend en planmatig. Je hebt bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring en belangstelling, ervaring en voldoende kennis van bedrijfsvoering. Bij voorkeur ken je het onderwijs van binnenuit of werk je nu in een daaraan verwante sector.

Wij zoeken iemand die organiseert dat er ruimte en support komt voor de gekozen koers. Die zich herkent in de besturingsfilosofie. Die vanuit autonomie een collegiaal bestuur vormt, verbindend met zelfvertrouwen en met humor.

Je vertelt het verhaal van OPOZ en je staat daarvoor, herkenbaar en aanspreekbaar. Je bent inspirator, facilitator en leermeester. Je gaat voor de ontwikkeling van kinderen en gelijke kansen daarin. Je weet hoe je hier vorm aan kunt geven, zodat het in de praktijk gaat werken (door samenwerkingspartners Bart Elenga van Junis omschreven als ‘benen op de grond- passie’).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een maatschappelijk relevante functie in een omgeving waar je iedere dag iets kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen en daarmee de maatschappij. De functie is gewaardeerd in schaal BD. De aanstellingsomvang is fulltime.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos en Esther Mouwe zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier.

De VOORselectiegesprekken zijn gepland op 16 en 22 mei waarna de VOORdracht van kandidaten plaatsvindt. De gesprekken bij OPOZ vinden plaats op 25 mei (1e ronde), 30 mei (2e ronde) en 31 mei (aanstellingsgesprek). Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Eventueel wordt een assessmentcenter ingezet.