Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee leden Raad van Toezicht

Amsterdam ZO

15-12-2023

Twee leden Raad van Toezicht

Twee toezichthouders voor GAZO met diversiteit en inclusiviteit als persoonlijke kernwaardes.


Ondernemende stijl, profiel financiën & bedrijfsvoering per 1 februari 2024;

Verbindende stijl, profiel zorg en samenleving, arts en/of zorgprofessional per 1 september 2024

Organisatie

Al meer dan 50 jaar biedt GAZO huisartsenzorg in Amsterdam Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Samen met de vrijgevestigde huisartsen onder de vlag van ROZO, werken de gemotiveerde en betrokken huisartsen van GAZO in totaal voor 110.000 patiënten in een krachtig en groeiend stadsdeel.

In Amsterdam Zuidoost alleen al wonen 86.000 mensen. Tot 2040 worden daar nog eens 40.000 woningen bij gebouwd. De bewoners beschrijven hun stadsdeel als een groene, rustige buitenwijk met een multicultureel karakter, waar ruimte is voor verschillen en waar allerlei etnisch-culturele groepen hun gemeenschap hebben. In het stadsdeel leven ongeveer honderd nationaliteiten samen en met elkaar. De huisartsen van GAZO kiezen bewust om in deze zeer interessante maatschappelijke context werkzaam te zijn. Inwoners van Zuidoost zijn vaker (chronisch) ziek en hebben vaker psychiatrische problemen dan gemiddeld, ruim een derde van de inwoners in Zuidoost ervaart de gezondheid als matig tot zeer slecht.

In deze inspirerende omgeving werkt GAZO wijkgericht vanuit 9 multidisciplinair opgezette gezondheidscentra. In de gezondheidscentra vind je een breed en geïntegreerd zorgaanbod waar zorgverleners eenvoudig te vinden zijn. Na een bezoek aan de huisarts kun je direct naar de apotheek of naar de fysiotherapeut. De patiënt tevredenheid is groot: NPS scores laten zien dat patiënten de gezonheidscentra en zorgverleners van GAZO graag aan anderen aanraden.

In de gezondheidscentra werken ca. 47 huisartsen in loondienst, 55 doktersassistenten, 20 praktijkondersteuners en 2 physician assistenten. In het bedrijfsbureau verrichten 11 medewerkers alle staf- en ondersteunende werkzaamheden.

Met het oog op continuïteit en versterking van de huisartsenzorg in Amsterdam is GAZO lid van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. De Alliantie onderhandelt ondermeer met de zorgverzekeraars over de financiering van de Amsterdamse huisartsenzorg. De bestuurders van GAZO zijn vertegenwoordigd in alle werkgroepen van de Alliantie. Met het Amsterdam UMC wordt de “Praktijk Van de Toekomst” ontwikkeld, een innovatief gezondheidscentrum in het Hondsrugpark waarin onderzoek, innovatie en onderwijs centraal staan.

Mireille van Bree, bestuurder zorg en Bob de Dood, bestuurder bedrijfsvoering, geven samen collegiaal leiding aan GAZO. De bestuurders sturen de dagelijkse gang van zaken bij GAZO aan en hebben de daarbij horende taken onderling verdeeld. Naast de dagelijkse directievoering hebben zij de taak om de eerstelijns zorg in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. Beide bestuurders participeren in de voor de Amsterdamse huisartsenzorg belangrijke overleggen en netwerken. Naast het garanderen van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod, heeft GAZO met het oog op de toekomst ook een sterke intrinsieke drive voor ontwikkeling en (sociale) innovatie van het zorgaanbod.

Vanuit de missie dat de huisarts de kerndiscipline van GAZO is, staat een aantal thema’s de komende jaren op de bestuurlijke agenda

Amsterdam Zuidoost groeit: in Amsterdam Zuidoost worden tot 2040 40.000 woningen gebouwd. GAZO vervult een belangrijke rol in het realiseren van toereikende huisartsenzorg voor een nieuwe, dynamische en divers samengestelde groep patiënten\

Ontwikkeling en groei van GAZO als sociale onderneming. GAZO beschouwt het als haar opgave om de beste huisartsenzorg, dicht bij de patiënt en tegen aanvaardbare kosten te kunnen aanbieden.

Regionalisering, met name gericht op de integratie van huisartsenzorg binnen groot Amsterdam, vraagt om strategische oriëntatie

Innovatie en de ambities van GAZO, onder meer in de (organisatie van) de huisartsenzorg, in de ontwikkeling van e- health mogelijkheden en het verder ontwikkelen van de Praktijk Van de Toekomst.

Samenwerking in ketens en netwerken in het sociaal domein en in de GGZ zal versterkt worden, ondermeer in integrale complexe zorg, zorg op maat en ouderenzorg. Innovatie van preventieve zorg en de coördinatie van zorg noopt tot verregaande samenwerking met andere disciplines in het medisch en sociaal domein.

Functie

De Raad van Toezicht houdt als collegiaal en complementair team toezicht op bestuur en beleid van GAZO. Daarnaast is de Raad van Toezicht adviseur, klankbord en werkgever voor de bestuurders.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Zorg 2022. De lijnen zijn kort en informeel. De leden van de Raad van Toezicht zijn op grond van kennis, expertise, ervaring en betrokkenheid in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid en de besturing van GAZO te beoordelen. Elke toezichthouder begrijpt de complexiteit van GAZO waar naast voor huisartsen in loondienst onder de vlag van ROZO ook voor vrijgevestigde huisartsen gewerkt wordt.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier leden (met inbegrip van de voorzitter) en vergadert ca. 5 keer per jaar. Daarnaast vindt jaarlijks meerdere keren overleg plaats over actuele thema’s en ontwikkelingen. De Raad van Toezicht heeft een commissie zorgkwaliteit die het kwaliteitskader bewaakt, een auditcommissie voor financiën en bedrijfsvoering en een remuneratiecommissie voor de werkgeversrol.

Frans Sier (financiële en bedrijfskundige rol) en Miriam de Kleijn (zorg & kwaliteitsrol) zullen per 1 september 2024 de RvT verlaten, beiden vanwege het bereiken van de maximale statutaire zittingsduur.

De Raad van toezicht is op zoek naar twee nieuwe leden. Gezien de belangrijke rol die GAZO vervult in het multiculturele zorglandschap van stadsdeel Amsterdam Zuidoost en Diemen en de verantwoordelijkheid die de Raad van Toezicht draagt voor haar eigen representativiteit, diversiteit en inclusiviteit, heeft de evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht de hoogste prioriteit. Dat betekent concreet dat:

één van de te werven toezichthouders een niet westerse culturele achtergrond moet hebben;

de samenstelling van de Raad van Toezicht voor wat betreft vrouw/man verdeling evenwichtig moet zijn.

Wie wij zoekenOm bij GAZO goed toezicht te kunnen houden wordt van je verwacht dat je

affiniteit hebt met de doelstelling van GAZO;

ervaring hebt met werken, besturen of toezicht houden in een organisatie die diversiteit en inclusiviteit in al haar geledingen nastreeft of gerealiseerdheeft;

het belang van de patiënten van GAZO goed kent en meeweegt bij het oplossen van bestuurlijke en toezichthoudende dillema’s.

visie hebt op situationeel en integraal toezicht en verantwoording in een maatschappelijke organisatie of een sociale onderneming;

goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in je toezichtrol weet aan te brengen;

een brugfunctie kunt vervullen tussen toezicht en bestuur en daarin een coachende rol kunt aannemen;

een academisch denkniveau hebt, sociaal vaardig bent en probleemoplossend denkt.


Als persoon wordt van je verwacht dat je een goede match weet te vinden met de bestuurders. Daarvoor is met name nodig dat je·

integer, verbindend, verantwoordelijk en onafhankelijk bent;

evenwichtig, beschouwend (niet oordelend) en rolvast in de toezichthoudende dialoog bent;

organisatiesensitief en analytisch in jouw toezichtrol bent;

vertrouwen geeft vanuit een respectvolle en positief kritische houding;

team player en bruggenbouwer bent;

feedback geeft en zelf feedback graag ontvangt;

gemakkelijk communiceert op alle niveaus, benaderbaar bent en je kunt verplaatsen in (de belangen van) patiënten, bestuurders, de huisartsen, andere medewerkers, en stakeholders van GAZO.


In de rol financiën en bedrijfsvoering is het naast de algemene eisen van belang dat je:

jezelf typeert als innovatief, ondernemend en sociaal naast de “waan van de dag” GAZO kunt inspireren tot ontwikkeling, professionalisering en vernieuwing; expertise en ervaring hebt die kan bijdragen aan het oplossen van veranderkundige dillema’s op het terrein van (groei)strategie en bedrijfsvoering als sociale onderneming bij voorkeur kennis hebt van marktwerking in de zorg in relatie tot de positionering van GAZO en de specifieke aspecten die daarbij en rol kunnen spelen zoals bijvoorbeeld communicatie, marketing en sales in staat bent om op hoofdlijnen het meerjarig (financiële) beleid en ontwikkelingen te volgen en tijdig te signaleren wanneer (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping.

In de rol zorg en samenleving is het naast de algemene eisen van belang dat je: 

  • toezicht kunt houden en kunt adviseren als (eventueel voormalig) zorg professional en/of als arts en met gezag en vanuit een professioneel zorgperspektief op niveau kunt spreken met de bestuurders, stakeholders en je mede toezichthouders bij GAZO;
  • zicht hebt op de organisatorische inbedding van kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg;
  • zicht hebt op de maatschappelijke rol van de eerstelijn patiëntenzorg bij voorkeur in de specifieke context van Amsterdam Zuid oost en Diemen. een innovatieve en prikkelende insteek voor GAZO kiest met oog voor de belangen van de vrijgevestigde huisartsen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij een groeiende huisartsenorganisatie die midden in de multiculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost staat en die een grote bijdrage kan leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Als jij je hierdoor in het bijzonder aangesproken voelt nodigen wij je heel graag uit je belangstelling uit te spreken.

De vergoeding voor een lid van de Raad van toezicht is op basis van de NVTZ richtlijnen vastgesteld en wordt jaarlijks aan het WNT kader aangepast.

En dan nog dit. Benoeming vindt plaats voor 4 jaar. Om het rooster van aftreden van de RvT leden “dakpansgewijs” in te richten zal één van beide vacante rollen een maximale tweede termijn kennen van 3 jaar.

Voordat we je uitnodigen voor een VOORselectiegesprek maken we graag eerst kennis met je via beeldbellen.

GAZO hecht veel waarde aan goede medezeggenschap. De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn nauw betrokken bij het werving en selectie proces. Bij een voorgenomen benoeming doen wij een referentenonderzoek. Een VOG is vereist.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt VOOR graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR. VOOR ontvangt jouw sollicitatie graag uiterlijk 10 januari 2024. De VOORselectie gesprekken vinden plaats in Den Haag of Zoetermeer op 12 en 15 januari 2024. De selectie gesprekken bij GAZO in Amsterdam vinden plaats op 19 januari 2024.

Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924.