Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch marketing/communicatie-specialist (tot eind 2021)

Den Haag

08-02-2020

Strategisch marketing/communicatie-specialist (tot eind 2021)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Diplomatiek, scherp en hart voor Jeugdzorg

Organisatie

OVER DE DECENTRALISATIE EN TRANSFORMATIE VAN DE JEUGDZORG
“In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende decentralisaties worden doorgevoerd in het sociale domein. Eén decentralisatie behelst de jeugdzorg. Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Taken en verantwoordelijkheden van Rijk, zorgverzekeraars, provincie en stadsregio’s komen over naar de gemeenten. Dit is een veelomvattende en complexe verandering die veel (kwetsbare) mensen raakt en waarmee veel geld gemoeid is. Tegelijkertijd ligt er de opgave bij de gemeenten om niet alleen de verantwoordelijkheid te dragen voor een adequate uitvoering van de jeugdzorg (transitie), maar ook om een inhoudelijke vernieuwing van deze zorg te realiseren (transformatie). De boodschap van het Rijk bij deze decentralisatie is dat de jeugdzorg beter en goedkoper moet worden uitgevoerd. Vandaar dat de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten samen zal vallen met een korting op het, door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering van deze nieuwe jeugdzorgtaken. De decentralisatie en transformatie van de jeugdzorg biedt kansen, maar kent ook risico’s. Kansen en risico’s voor zowel de gemeente, de zorgaanbieders als de cliënten. Dit maakt het belang groot dat de gemeente doelmatig en doeltreffend beleid voert” (bron: rapport Decentralisatie Jeugdzorg van Rekenkamer Den Haag d.d. september 2014).

“In 2017 is een eerste evaluatie van de Jeugdwet (in opdracht van VWS en Justitie en Veiligheid) uitgevoerd. Vóór de Jeugdwet hadden te veel bestuurslagen te maken met jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om de zorg dichtbij huis te organiseren. Na invoering van de Jeugdwet wordt de jeugdzorg vanuit 42 regio’s georganiseerd. Een regio varieert van 1 grote tot meerdere kleine(re) gemeenten. Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat met de decentralisatie een goede beweging in gang is gezet en ouders positief zijn over de hulp. Maar ook blijkt dat kwetsbare kinderen en ouders dat niet altijd zo ervaren; zij hebben moeite om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dat heeft te maken met de grote diversiteit van wijkteams tussen gemeenten. Wat mag een gezin eigenlijk van zo’n team verwachten? Met welke vragen kunnen ze aankloppen? Als dat niet helder is georganiseerd, lukt het nooit om toegang tot de zorg dichterbij te brengen. Een ander punt uit de evaluatie is de samenwerking tussen domeinen, zoals de jeugdhulp, het onderwijs en bijvoorbeeld de schuldhulpverlening. Daar komen gemeenten nog te weinig aan toe. De ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid, en de VNG hebben de uitkomsten van de evaluatie besproken in ‘ronde tafels’: met gemeenten, jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. De uitkomst van deze gesprekken zijn input geweest voor het opstellen van het Programma Zorg voor Jeugd” (bron: nieuwsbericht VNG d.d. 16/2/2018)

OVER HET PROGRAMMA ZORG VOOR DE JEUGD
Vanuit de evaluatie van de Jeugdwet is het landelijk programma Zorg voor de Jeugd opgesteld met VWS als primaire opdrachtgever en financier. Binnen de stuurgroep zijn alle relevante landelijke partijen en ministeries vertegenwoordigd zoals brancheorganisatie jeugdhulp, diverse beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties, ministerie van justitie en veiligheid, ministerie van onderwijs, VWS en de VNG. Het doel van het programma is om de zorg voor jeugd samen steeds beter te maken waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Het programma kent 6 doelen:

  • Betere toegang tot Jeugdhulp
  • Zo thuis mogelijk opgroeien
  • Alle kinderen kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
  • Kwetsbare jongeren helpen beter zelfstandig te worden
  • Jongeren beter beschermen als hun ontwikkeling in gevaar komt
  • Investeren in vakmanschap

Om het programma te versterken is een landelijk Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd in het leven geroepen dat gefinancierd wordt vanuit VWS en gehost wordt door de VNG. Het is een sterk team met veel expertise en de verwachtingen van dit team van alle stakeholders zijn dan ook groot.

OVER HET ONDERSTEUNINGSTEAM ZORG VOOR DE JEUGD
Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ)zet zich in voor een fijne jeugd voor ieder kind. Vanuit het OZJ worden initiatieven in het hele land ondersteund die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de Jeugdhulp. Het OZJ bouwt aan een lerend jeugdstelsel samen met alle lokale, regionale en landelijke stakeholders die kunnen bijdragen aan een veilige en fijne jeugd voor ieder kind. Het OZJ is zelf ook lerend: de richting is helder, maar de weg ernaartoe staat niet vast. Het OZJ is bedoelt als de ‘onzichtbare’ kracht die het veld van professionals ondersteunt bij concrete vragen en casuïstiek en bij het creëren van voorwaarden om kinderen en gezinnen beter tot hun recht te laten komen.

Het OZJ werkt vanuit vier veranderopgaven:

  • Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel,
  • Professionaliseren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap,
  • Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt,
  • Oppakken en leren van complexe casuistiek.

Het OZJ bestaat ongeveer uit veertig personen. Per veranderopgave is er een Ambassadeur met een staat van dienst binnen de Jeugdzorg, er zijn zeven Ontwikkelaars die zich met diverse inhoudelijke opgaves bezighouden, er is operationele communicatie capaciteit en er zijn 25 Regio-ambassadeurs. De Regio-ambassadeurs zijn zichtbaar en beschikbaar voor gemeenten, professionals en cliënten en helpen jeugdregio’s met het realiseren van de gestelde doelen in de regioplannen en bij de voortgang in de dagelijkse praktijk.

Opdracht

OVER DE CONTEXT EN DE OPDRACHT
Jeugdzorg zich speelt zich af in een complexe context en staat voor een grote veranderopgave. Het aanbod binnen de Jeugdzorg is versnipperd, divers qua inhoud en wisselend van kwaliteit en effectiviteit. Verandering van gedrag en ontwikkeling van een betrouwbaar en divers systeem vragen tijd. En die tijd is er niet altijd omdat schrijnende casuïstiek bijna dagelijks onder het vergrootglas ligt van politiek als media. Dan volgen er vaak Kamervragen en worden er (korte termijn) acties verlangt. Een hele begrijpelijke reactie die de druk op het OZJ vergroot. Dit botst soms met het ingezette traject om het lerend vermogen binnen de Jeugdzorg door alle organisaties en hulpverleners heen te vergroten. Lerend vermogen vergroten door ‘fouten’ te mogen maken, door het ook niet altijd direct te weten, door samen dingen uit te proberen, door over grenzen van de eigen organisatie heen te kijken, door je als professional kwetsbaar en lerend op te durven stellen, door vasthoudend te zijn etc. In de praktijk lijkt de ontwikkelgerichte (langere termijn) veranderaanpak regelmatig te botsen met actiegerichte (korte termijn) behoeften.

Alle betrokkenen van het OZJ zetten zich, samen met de professionals in de regio’s, dag en nacht in om samen de Jeugdzorg beter te maken. Om te leren van elkaar door te delen en uit te proberen. Door de veelheid aan betrokken partijen en vraagstukken zijn wederzijdse verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. De zes genoemde doelen en vier veranderopgaven lopen soms door elkaar heen waardoor ze elkaar niet altijd versterken.

In de dagelijkse (regionale) samenwerking tussen OZJ en alle Jeugdzorgorganisaties en professionals gebeuren veel goede en mooie dingen. De leermomenten en successen zijn nog relatief weinig zichtbaar als collectieve verbetering en worden mede daardoor onvoldoende effectief gecommuniceerd naar alle (landelijk en regionaal) betrokken partijen, professionals en media. Zo ontstaat regelmatig ‘ergens’ de vraag of het programma voldoende op koers ligt, of het OZJ met de goede dingen bezig is en of de goede dingen voor alle betrokkenen voldoende herkenbaar en zichtbaar zijn.

Het OZJ is daarom, ter versterking van haar team, op zoek naar een zeer ervaren strategisch communicatiespecialist om te ondersteunen bij het effectiever communiceren en laten zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt binnen de vier genoemde veranderopgaven. Een adviseur die de effecten van de activiteiten en samenwerking tussen het OZJ en het veld zichtbaar(der) maakt en alle betrokken stakeholders ‘meeneemt’ in de lerende beweging die binnen de Jeugdzorg ingezet is.

Je adviseert de programmamanager en de vier landelijke ambassadeurs en werkt nauw samen met en coacht communicatieprofessionals binnen het OZJ. Naast inhoudelijk marketing/communicatie-advies doe je een concreet voorstel hoe de communicatie binnen het OZJ effectief georganiseerd kan worden en wat daarvoor nodig is. Jouw opdracht is geslaagd als je relatief snel tot positieve en zichtbare resultaten komt. Als alle betrokken partijen binnen het programma Zorg voor de Jeugd ervaren dat er ruimte is om te leren en trots zijn op de resultaten die gezamenlijk bereikt zijn. Als het OZJ ervaren wordt als een stille kracht die van grote toegevoegde waarde is voor de resultaten in de regio’s.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een zeer ervaren strategisch communicatie-specialist die zijn/haar expertise wil inzetten voor versterking van de Jeugdzorg. Iemand die in staat is de kernboodschap van de opgave van het OZJ te vereenvoudigen tot een krachtige boodschap aan diverse gremia. Iemand die weet hoe je helder, eerlijk en effectief communiceert over een complexe transitie in een politiek gevoelige context waar goede dingen gebeuren, waar geleerd wordt en waar ook altijd zaken nog niet goed genoeg gaan.

Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met communicatie vraagstukken in een politiek gevoelige en complexe context. Bijvoorbeeld als marketing-communicatiestrateeg, journalist of woordvoerder. Je bent gewend op bestuurlijk topniveau te acteren. Je doorziet belangen en kunt dit vertalen naar de juiste aanpak en boodschap. Je hebt een heldere visie op de inhoud en rol van communicatie en marketing en het samenspel hiertussen. Je beschikt over een breed en adequaat (marketing en communicatie) repertoire. Je bent strategisch scherp en communicatief ijzersterk. Je hebt ervaring met de veelal (bestuurlijke) taal binnen de overheid en weet daar goed op aan te sluiten met een kernachtige boodschap die past bij de Jeugdzorg.

Je bent koersvast en doordacht en slim in je aanpak en je sluit zo veel mogelijk aan bij wat er al is. Zowel qua middelen (de landelijke website bijvoorbeeld) als qua overlegvormen. Je maakt optimaal gebruik van de kennis en expertise uit de regio. Er is geen behoefte aan steeds weer nieuwe initiatieven, projecten en best practices.

Je schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen: van strategische communicatie-vraagstukken tot het meedenken over praktische uitwerking in de regio’s.

Je bent een betrouwbare teamspeler, behoudt rust en overzicht en hebt oog voor diverse belangen. Je hebt natuurlijk overwicht en autoriteit op basis van je expertise. Je bent meer van het ‘meenemen’ dat de goede dingen gebeuren dan van het ‘overtuigen’. Je bent in staat om effectieve coalities te creëren. Het is een plezier om met jou samen te werken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een zeer uitdagende opdracht in een complexe politieke context binnen een prachtige sector. Een opdracht waarbij je daadwerkelijk van betekenis kunt zijn voor de toekomst van (kwetsbare) jeugd. Het betreft een opdracht met een start van 6 maanden. Bij wederzijdse tevredenheid is de intentie de opdracht te verlengen voor de duur van het programma (tot eind 2021). De tijdsbesteding betreft een wisselend aantal dagen per week. Afhankelijk van de fase waarin het programma zich bevindt. De verwachting is dat je het eerste half jaar minimaal 3 dagen per week beschikbaar moet zijn.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij mogelijk eerst kennis via Skype.

De gesprekken met VOOR vinden plaats op 14,18 en 20 februari in Rotterdam. De gesprekken met de selectiecommissie bij de VNG vinden plaats op 3 maart 2020 (tussen 9.00 en 13.00 uur) in Den Haag. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvang ik graag een heldere motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld ook een tariefsindicatie, en je skype adres.