Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van toezicht

Breda

11-04-2021

Lid Raad van toezicht


Met een inspirerende kijk op ondersteuning van kwetsbare mensen.

Organisatie

De kracht van samen.

Het Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) faciliteert maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein in de regio West-Brabant. Met expertise en netwerk zorgt NMO ervoor dat dochterorganisaties MEE West-Brabant en SPR!NG kunnen floreren. Niet alleen op bestuurlijk en strategisch vlak, maar ook op het gebied van personeelszaken, financiële administratie, ICT, facilitaire dienstverlening en communicatie. NMO ontwikkelt een nieuwe strategie, gericht op synthese, ontwikkeling en groei van de NMO familie, in omvang én kwaliteit.

Samen sterk voor de jeugd: SPR!NG Jeugdhulp en SPR!NG Jeugdprofessionals.

SPR!NG Jeugdhulp. Elk kind moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat hij of zij later naar vermogen deel kan nemen aan de samenleving. De jeugdprofessionals van SPR!NG Jeugdhulp werken integraal vanuit het belang van het kind en volgens het principe “licht waar kan, zwaar waar nodig.” Ouders, opvoeders en kinderen kunnen via de lokale toegang bij SPR!NG Jeugdhulp snel en dichtbij terecht voor deskundige hulp, ambulante ondersteuning in de thuissituatie en preventieve jeugdbescherming. Ook wordt een beroep op SPR!NG gedaan voor vraagverheldering, netwerkberaden, casusregie etc. 

SPR!NG Jeugdprofessionals biedt als dé expert in de jeugdzorg van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Etten-Leur en Tholen een unieke combinatie van diensten: het detacheren en inzetten van jeugdprofessionals enerzijds en inhoudelijke ondersteuning bij het ontwikkelen en inrichten van het lokale jeugdstelsel als zodanig anderzijds. De jeugdprofessionals van SPR!NG werken in een keten nauw samen met onder meer het consultatiebureau,  jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD West-Brabant, huisartsen en Veilig Thuis. Ook zijn zij te vinden bij o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen en in het onderwijs. 

Iedereen mag er zijn. Iedereen kan meedoen. Op geheel eigen manier.

MEE West-Brabant is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. MEE biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. MEE biedt ondersteuning aan het netwerk rondom de cliënt op alle aspecten van het leven. MEE ondersteunt cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) op alle leeftijden. MEE helpt bij het vinden en behouden van een passende werkplek, woonplek, school of vrijetijdsbesteding. Via haar Academie zet MEE in op kennisdeling.


Functie

 De Stichting NMO vormt het bestuur van de stichting MEE West-Brabant en van de stichtingen SPR!NG Jeugdprofessionals en SPR!NG Jeugdhulp. Robert van der Krogt is in de zomer van 2020 aangetreden als nieuwe bestuurder en is verantwoordelijk voor het bestuur en de dagelijkse leiding van NMO. De bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor de strategie, beleid en realisatie van de doelstellingen van MEE West-Brabant en SPR!NG. De dagelijkse operationele leiding van MEE en SPR!NG is opgedragen aan het management van SPR!NG en MEE. NMO heeft een vitale Raad van Toezicht die toeziet op het bestuur van het gehele NMO netwerk. Bestuur en toezicht volgen de Governance code zorg.

De Raad van Toezicht van NMO bestaat uit 5 leden en houdt toezicht op sturing, beheersing en verantwoording in het NMO netwerk.  Rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. Doelmatigheid van NMO en de aangesloten organisaties, kansen, risico’s en (maatschappelijke) resultaten zijn belangrijke onderwerpen van gesprek. De Raad let in het bijzonder op de belangen van SPR!NG en MEE binnen het NMO netwerk. Het belang van cliënten bij kwaliteit en veiligheid van de zorg en het belang van de meer dan 320 professionals werkzaam in het NMO netwerk staan hoog op de jaaragenda van de Raad van Toezicht. 

De expertise van de toezichthouders is van grote toegevoegde waarde bij het ontwikkelen van de toekomstige strategie van het NMO netwerk. De Raad staat de bestuurder met raad en daad terzijde. De Raad treedt naast haar toezichthoudende taak op als werkgever van de bestuurder. Voorzitter en vicevoorzitter van de Raad vormen samen de remuneratie- en benoemingscommissie. Het instellen van een commissie kwaliteit en veiligheid wordt overwogen. De Raad heeft ook eigen statutaire bevoegdheden. De Raad legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over zijn werkzaamheden.  

In zijn samenstelling houdt de Raad naast diversiteit en persoonlijk profiel, onder meer rekening met complementariteit in rollen, expertise en toezichtstijl van de toezichthouders. De leden hebben een professionele (bestuurlijke en management) achtergrond in ouderenzorg, onderwijs, verpleeghuiszorg, sociaal maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen. In de recente evaluatie van het toezicht is het versterken van de Raad op het punt van diversiteit en expertise op het terrein van jeugdzorg als wenselijk naar voren gebracht. 

De relatie met de bestuurder is transparant, rolvast en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het gesprek in de Raad is gericht op het bereiken van overeenstemming, echter niet ten koste van alles. Tegenspraak, feedback en afwijkende standpunten zijn juist welkom en versterken de kwaliteit van het toezicht. 

De Raad vergadert in de regel zes keer per jaar.  De informatievoorziening aan de Raad is gestructureerd, geïntegreerd, tijdig en transparant. Naast de vergaderingen houdt de Raad goed voeling met de organisaties door gesprekken te voeren met (vertegenwoordigers van) de ondernemingsraden, cliëntenraad en management. De Raad is als zodanig ook present bij stakeholdersbijeenkomsten. 

Wie wij zoeken

De voorzitter van de Raad van toezicht vertrekt per 1 juli 2021 vanwege het toetreden tot een nieuwe (professionele) werkkring.  De beoogd voorzitter van de Raad is afkomstig uit de Raad waardoor een vacature voor een lid ontstaat per 1 juli 2021. De Raad zoekt: 

 • een toezichthouder, gedreven door vakinhoud, met operationele binding in de (maatschappelijke) zorgverlening en jeugd- en/of gehandicaptenzorg bij voorkeur in de regio West-Brabant;
 • een innovatieve en frisse blik op de ondersteuning van kwetsbare mensen en op de werkvelden waarop MEE en SPR!NG actief zijn in het regionale zorglandschap;
 • een strategische en ambitieuze kijk op de synthese en gezamenlijke ontwikkeling van MEE en SPR!NG binnen NMO.

De grootste meerwaarde voor de Raad heb je als je aantoonbaar maatschappelijk betrokken bent, affiniteit hebt met de ondersteuning van kwetsbare mensen en expertise hebt op het gebied van bij voorkeur Jeugdhulp en Jeugdzorg. Ook belangrijk is dat je diversiteit toevoegt aan de Raad. Dat kan bijvoorbeeld vanuit je culturele achtergrond of als ervaringsdeskundige. Ongeacht je professionele status of positie is het belangrijk dat je in staat bent de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie vanuit NMO te overzien en te beoordelen. 

Vanuit je toezichthoudende rol en vanuit het partnership met de bestuurder wordt verwacht dat je kennis en ervaring inbrengt om het NMO netwerk, samen met je collega toezichthouders, bestuur en medezeggenschap, beter te maken. Als je recente operationele ervaring hebt met vraagstukken rond kwaliteit en veiligheid van (jeugd)zorg in een maatschappelijke context en daarbij ook affiniteit hebt met bevordering van positieve gezondheid op de diverse aspecten van het dagelijks leven van de cliëntendoelgroep is dat absoluut een pre. Een relevant regionaal netwerk in de sector is ook heel welkom. Daarnaast heb je kennis van de financiering van de zorg vanuit de Wmo, Wlz en Jw of je bent bereid je hierin vanuit je rol te verdiepen.

Als persoon ziet de Raad graag een teamspeler die de rolverdeling tussen bestuur en toezicht goed aanvoelt en een warm hart heeft voor de doelgroep van MEE en SPR!NG. Jouw persoonlijk leiderschap gaat uit van vertrouwen en verbinding, je weet betrokkenheid en distantie in balans te houden en je staat de bestuurder vanuit oprecht partnerschap met raad en daad terzijde wanneer dat nodig of gewenst is. Je kunt goed relativeren en op je eigen functioneren als toezichthouder reflecteren. Je ontvangt graag opbouwende feedback en je durft de mensen met wie je samenwerkt ook van zorgvuldige feedback te voorzien. Je kunt zelf wel tegen een stootje en verwacht dat ook van de anderen zodra je de scherpte opzoekt in je toezichtrol. In je manier van vragen stellen ben je bescheiden, oordeelsvrij, doortastend en je vragen zijn altijd gericht op verbetering. Je weet mensen te inspireren en op andere gedachten te brengen. Je gebruikt daarbij een gezonde dosis humor omdat toezicht houden bij NMO vooral leuk en interessant is. 

Voor de toezichthouder bij NMO is lerend vermogen, net als oordeelsvrij beschouwen een belangrijke competentie. Ervaring als toezichthouder is niet per sé nodig om in de context van NMO goed een toezichtrol te kunnen vervullen omdat er al veel ervaring in de Raad aanwezig is. Een goede persoonlijke match en toegevoegde waarde in het team, toezichtstijl, gedrag en relevante expertise én je bereidheid om je verder in toezichthouden te verdiepen zijn de elementen waarop jij je weet te onderscheiden van anderen.  

Samengevat:

 • heb jij hart voor en visie op de doelgroep van SPR!NG en MEE;
 • een passende combinatie van  (operationele) expertise en professionele ervaring op de werkvelden van SPR!NG en MEE;
 • een relevant netwerk bij voorkeur in de regio;
 • voldoende tijd voor NMO beschikbaar;

en ben jij als persoon:

 • nieuwsgierig, verfrissend en doortastend;
 • analytisch en communicatief sterk; 
 • onafhankelijk, niet statusgevoelig en positief kritisch ingesteld; 
 • gericht op verbinding en samen doen;

dan ben jij een goede kandidaat voor het lidmaatschap van de Raad van toezicht van NMO.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het lidmaatschap van een volwassen en vitale Raad van Toezicht, met de mogelijkheid om in het belang van een diverse groep cliënten en betrokken professionals bij te dragen aan de strategische en operationele synthese en groei van NMO, SPR!NG en MEE in West-Brabant. De jaarlijkse bezoldiging voor het lidmaatschap van de Raad van toezicht bedraagt € 5.000,-.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk VOORselectie gesprek maken wij graag eerst kennis via video bellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals de vereiste VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR. Informatie over de vacature geeft Eric op eric@voor.nl of 06-20494924

De termijn om op deze vacature te reageren sluit op 9 mei 2021. De VOORselectie vindt plaats in de week van 10 – 17 mei 2021. De selectie gesprekken met de Raad van toezicht vinden plaats op 26 mei 2021. Nadat de selectiecommissie haar voorkeur voor een kandidaat heeft bepaald, voeren (vertegenwoordigers van) ondernemingsraden en cliëntenraad met betrokken kandidaat een kennismakingsgesprek. Daarna zal de selectiecommissie haar keuze definitief bepalen. Benoeming van de kandidaat is voorzien in de vergadering van de Raad van toezicht op 2 juni 2021.