Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van toezicht

Deventer

31-08-2023

Lid Raad van toezicht


‘Door toegewijd toezicht bijdragen aan de beweging naar voren’ 

Organisatie

‘Zijn wie je bent, leven zoals je wilt. Carinova wil dat mogelijk maken. Ook als bij het ouder worden beperkingen horen. We staan voor veelzijdige zorg, op kwetsbare momenten in het leven, in een zo vertrouwd mogelijke omgeving.‘

Carinova is een grote, regionale zorgorganisatie (VVT) in de provincie Overijssel. De organisatie biedt zorg, praktische hulp, behandeling/revalidatie en begeleiding aan oudere mensen. Bij hen thuis of in één van de 10 woonzorglocaties. Bij Carinova werken bijna 4.000 collega’s en zo’n 1.000 vrijwilligers die samen meer dan 12.000 cliënten helpen en verzorgen. Daarbij maken ruim 26.000 mensen gebruik van de services van Carinova met als doel zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Carinova heeft met Henk van Zwam en Jan Griepink een 2-hoofdige Raad van bestuur.

‘We zijn een organisatie van doeners die met gezond verstand vooruit willen.’
Vooruitgaan, verbeteren en vernieuwen zijn de woorden die passen bij Carinova. De organisatie innoveert doordacht en verbetert via geleidelijke stappen en vooruitlopend op wat morgen en overmorgen nodig is. De cultuur binnen Carinova kenmerkt zich door een optimistische, ondernemende en innovatieve instelling. Bij Carinova wordt veel vertrouwen en ruimte gegeven aan professionals om hun expertise in te zetten en zich te ontwikkelen. 

Carinova is stevig geworteld in de regio’s  Salland, Vechtdal en Zwolle en werkt daarbij nauw samen met ziekenhuizen, zorg- en welzijnsinstellingen en financiers. De organisatie is financieel en organisatorisch gezond. Zoals voor de hele VVT-sector geldt, staat Carinova voor uitdagende vraagstukken, mede als gevolg van de transformatie van de zorg. Ze ontwikkelt nieuwe manieren van organiseren van de dienstverlening aan cliënten. Naast de daaruit voortkomende organisatorische vraagstukken kent Carinova uitdagingen op het gebied van zorgbekostiging, arbeidsmarkt en de toename van zorgvragen. Meer informatie over haar visie op zorg heeft Carinova beschreven in haar meerjarenbeleidsvisie.   

Over de Raad van toezicht
De Raad van toezicht (Rvt) houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur (Rvb), vervult de werkgeversrol voor de Rvb en brengt als sparringpartner kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De Rvt ziet erop toe dat Carinova haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes maakt, binnen de gestelde (financiële) kaders. Waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De Rvt hanteert de Governancecode Zorg 2022 en heeft haar visie op toezicht beschreven in de Toezichtvisie- en kader

Functie

De Rvt heeft 5 onafhankelijke leden. De vacature ontstaat door het aftreden van één lid op 31 december 2023 wegens het verstrijken van haar zittingstermijn. Daarmee ontstaat er ruimte binnen de commissie Kwaliteit & Veiligheid. De Rvt vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks drie commissiebijeenkomsten, twee werkbezoeken en overleggen met de medezeggenschapsorganen en (thema)bijeenkomsten met leden van het MT en afgevaardigden van de organisatie. De Rvt evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Betrokkenheid van de Rvt-leden op bijeenkomsten met medewerkers en cliënten wordt zeer gewaardeerd. 

De commissie Kwaliteit & Veiligheid is een vaste commissie van de Raad van toezicht. Deze commissie toetst en adviseert de organisatie op meetbare en merkbare, niet-meetbare kwaliteit en veiligheid en de voorgenomen jaarplannen. De commissie richt zich o.a. op onderwerpen als cliënt- en medewerkerstevredenheid, kwaliteitstoetsing, beroepsmatig handelen, innovaties in de zorg en zorginhoudelijk risicomanagement.

Wie wij zoeken

De kandidaat die wij zoeken heeft affiniteit met de zorg voor en het welzijn van mensen en is toegewijd aan de doelen van Carinova. Naast jouw eigen specifieke expertise ben je uitstekend in staat de hoofdlijnen van het beleid en de operatie te overzien en te beoordelen.

Als ervaren toezichthouder stel jij je onafhankelijk en positief-kritisch op. Je houdt op professionele wijze toezicht met een groot rolbewustzijn. Je bent evenwichtig en houdt een rechte rug, zonder star te zijn. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Je bewaakt de maatschappelijke doelen van Carinova. Daarbij geef je ruimte en vertrouwen aan het bestuur voor innovatieve besturing van de organisatie vanuit het besef dat besturen betekent het maken van keuzes waaraan kansen én risico’s verbonden zijn.  

Je hebt inzicht in de transformatie in de zorg en de gevolgen die dit heeft voor de organisatie én haar cliënten. Met gepaste afstand tot de uitvoering en vanuit analyse betrek je het perspectief van cliënten, naasten en medewerkers in de Rvt. Je hebt inzicht in de beweging om zorg langer thuis te faciliteren en de daarbij behorende regionale samenwerking. 

Je hebt kennis van kwaliteit en veiligheid in de zorg en kent de relevante wetgeving en ontwikkelingen in de (ouderen)zorg. Je weet je middels de juiste vragen een goed beeld te vormen van de kwaliteit van zorg binnen Carinova. Je benadert thema’s vanuit een zeker abstractieniveau, bent analytisch, optimistisch, door inhoud gedreven en je weet de organisatie met jouw expertise te inspireren en adviseren.

Je hebt daarbij:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • affiniteit met de doelstellingen van Carinova;
  • bestuurlijke ervaring in zorg of aanverwante sectoren;
  • kennis van de ontwikkelingen in de VVT, relevante wetgeving en zorgakkoorden;
  • aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid;
  • een oorspronkelijke achtergrond als verpleegkundige, behandelaar of in de HR is een pré;
  • begrip van de in- en externe dynamiek van een grote organisatie;
  • ervaring als toezichthouder en voldoende tijd voor deze rol.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Met jouw lidmaatschap van de Rvt bij Carinova draag je bij aan de beste zorg voor (oudere) mensen. Je bent actief betrokken bij een organisatie die dagelijks bezig is met vooruitgaan, verbeteren en vernieuwen. Je mag daarbij een vinger aan de pols houden, inspireren en vooruitgang ondersteunen. Je maakt deel uit van een team dat zich nog nader settelt en dat met elkaar wil leren en reflecteren. De vergoeding voor leden van raad van toezicht is gebaseerd op de WNT-richtlijnen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature te doen. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. De persoonlijke kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats op maandag 2 oktober. De selectie gesprekken bij Carinova vinden plaats op donderdag 2 november 2023 in Deventer. 

Voor vragen over deze rol kun je vanaf 12 september (i.v.m. vakantie) contact opnemen met Mariët Hofenk (06-19438068). Wanneer je geïnteresseerd bent in deze rol, dan ontvang ik graag voor 18 september je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacature op onze website. Volg daarvoor deze link.