Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht

Sint Nicolaasga

06-11-2023

Lid Raad van Toezicht


“Toezichthouder, lid Auditcommissie, met financiële en vastgoed expertise voor een warme en betrokken Friese VG zorgorganisatie”


In verband met het bereiken van de maximale zittingsperiode van een van de leden in de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een nieuwe toezichthouder voor Maeykehiem. We zoeken een lid met financiële expertise voor de Auditcommissie en met ervaring met zorgvastgoed in verband met de nieuwbouwplannen voor ’t Hiem van de cliënten van Maeykehiem. 

Organisatie

Maeykehiem is een gevoel. Een gevoel van kleinschaligheid, van menselijke maat, van echt samen, van weten waar het écht om gaat: kwaliteit van leven van de cliënten. Je voelt het direct als je het terrein opkomt: het draait hier om de bewoners -en de organisatie zit daar midden tussenin.


Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso. Maaike Meu zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Deze kernwaarden zijn binnen Maeykehiem tot op de dag van vandaag voelbaar. Ook in de samen vastgestelde kernwaarden: ‘vanuit het hart’, ‘echt samen doen’, ‘vakkundig met lef’. Het motto ”wij zien jou” wordt dagelijks in de praktijk gebracht.


Ruim 300 betrokken medewerkers verzorgen en ondersteunen dagelijks, samen met vele betrokken vrijwilligers, ongeveer 150 cliënten van Maeykehiem. De organisatie staat bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg (van ZZP3VG t/m ZZP8VG) aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.


De kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke benadering van cliënten wordt door cliënten, hun verwanten en door de medewerkers zeer gewaardeerd. Maeykehiem heeft de menselijke maat weten te behouden. De ondersteuning en zorg wordt geboden vanuit ’t Hiem in Sint Nicolaasga (Sint Nyk) en enkele kleinere locaties in het dorp en in Sneek en Langweer. ’t Hiem ligt aan de rand van het dorp Sint Nyk, in een prachtige groene omgeving.


Maeykehiem wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur samen met een klein en betrokken MT (Zorg, Bedrijfsvoering, HR en de Bestuurssecretaris) die de bestuurder integraal adviseren. Maeykehiem (omzet 19 mio) kent de voordelen van een kleine, zelfstandige zorgaanbieder (korte lijnen, snel impact maken, persoonlijk contact met collega’s en cliënten, snel schakelen, ruimte voor ondernemerschap) en ook de nadelen (kwetsbare bezetting, het moeten voldoen aan alle kwaliteits- en verantwoordingsvereisten van de sector). Vakmanschap, creativiteit en werken op het scherpst van de snede kenmerkt de medewerker van Maeykehiem.

Functie

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op de besturing en de algemene gang van zaken binnen Maeykehiem. Daarnaast is de RvT een belangrijke adviseur en sparringpartner voor de bestuurder en treedt zij op als werkgever van de bestuurder. De RvT bestaat momenteel uit 5 leden.


De RvT volgt de Governancecode Zorg 2017. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in een Toezichtvisie van de Raad, in relevante wetgeving en in de statuten en reglementen van Maeykehiem.


De leden van de Raad kijken positief terug op de samenwerking binnen de Raad en met de Raad van Bestuur de afgelopen jaren. In het team wordt goed geluisterd, de leden staan open voor feedback en zij steunen elkaar indien nodig. Raad en bestuurder kiezen nadrukkelijk voor samenwerking op basis van een open dialoog; ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid.


“We hechten als Raad sterk aan open communicatie.“


De Raad neemt twee keer per jaar als toehoorder deel aan de overleg vergaderingen tussen de Bestuurder en Cliëntenraad (vertegenwoordiging ouders en verwanten) en Ondernemingsraad. Beide gremia hebben de wens een constructieve samenwerking aan te gaan met de Raad waarbij vooral informeel en constructief contact over inhoudelijke onderwerpen als heel belangrijk wordt gezien.


“Onze Toezichthouders zijn op afstand, maar voelen dichtbij.”


Belangrijke vraagstukken waar Maeykehiem als organisatie de komende jaren voor staat zijn:

  • Arbeidsmarktvraagstukken: een nieuw manier van kijken naar personele inzet en goed en verbindend werkgeverschap;
  • Hogere ZZPVG indicaties en continue kortingen op zorgbudgetten;
  • Ver/nieuwbouw: delen van vastgoed op ’t Hiem zijn aan vernieuwing toe.


De aan te zoeken toezichthouder voegt met name op het laatste onderdeel expertise en ervaring toe aan het interne toezicht: de ver/nieuwbouw. De huidige huisvesting is verouderd, ook door nieuwe inzichten over wonen en door de uitbreiding van cliëntgroepen. Tevens is er de wens de zorg vanuit Maeykehiem zoveel mogelijk op ‘t Hiem te concentreren door nieuwbouw te plegen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken in de eerste plaats een toezichthouder die past in de persoonlijke cultuur van een kleinschalige organisatie in een dorpsgemeenschap en die hecht aan korte lijnen en direct contact. Iemand die goed luistert naar wat er leeft binnen de organisatie, in het netwerk en in de maatschappij en dit weet te vertalen naar het juiste toezicht voor Maeykehiem. Een toezichthouder die de bestuurder de ruimte geeft voor het ondernemen binnen een regionale context en tegelijkertijd constructief kritisch is. Toezichthoudende of bestuurlijke ervaring is welkom, maar niet vereist. Je kunt met een brede blik naar een vraagstelling kijken.


“Er heerst een Noordelijke mentaliteit: nuchter, transparant en direct.”


Het nieuwe lid wordt gezocht op het profiel financiën en vastgoed en wordt lid van de Audit Commissie. Je brengt jouw specifieke expertise in als onderdeel van een constructieve discussie waarin ook andere inzichten worden ingebracht. Je kunt een integrale belangenafwegingen maken: je weet op hoofdlijnen zicht te houden op alle aspecten van het functioneren van Maeykehiem, dus ook buiten je directe expertisegebied.


De specifieke expertise die we voor deze functie zoeken is:

  • Een meerjaren visie op de grote vraagstukken van de toekomst: financiën (risico’s en kansen in arbeidsmarktontwikkelingen, zorg- en loonkostenontwikkeling, huisvestingslasten) en huisvesting (nieuwe vastgoedconcepten, duurzaamheid, technologie, integrale en informele zorg);
  • Kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement. Je adviseert de plenaire RvT over alle financiële aspecten van de organisatie zoals de begroting, jaarrekening, assetmanagement en huisvesting.;
  • Kennis en ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en maatschappelijk vastgoedbeheer. Bekend met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed. Inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen. Kennis van nieuwe ontwikkelingen in de bouw en kennis op het gebied van duurzaamheid en innovatieve bouwconcepten;
  • Ervaring met investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp beoordelen op financiële haalbaarheid en risico's;
  • Ervaring met ICT en de implementatie van zorginnovaties is een pré;
  • Sterke communicatieve vaardigheden en in staat om mensen mee te nemen; Een kritische sparringpartner en inspirator voor de bestuurder. Je doorziet financiële en vastgoed consequenties en vertaalt deze naar scherpe vragen.


Je werkt vanuit verbinding en vertrouwen. Wij zoeken kandidaten die bij uitstek goede teamspelers zijn met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je gaat daarbij verschil van mening niet uit de weg, maar gaat hierover constructief in gesprek en je werkt altijd toe naar een gedragen besluit of standpunt. Je kunt de bestuurder (en je collega toezichthouders) ‘uitdagen’, motiveren en inspireren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezicht functie met een actuele, cruciale portefeuille bij een Friese, maatschappelijk betrokken en waarde gedreven organisatie in een goed samenwerkende Raad. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding gebaseerd op klasse 2 WNT die past in de maatschappelijke context waarin Maeykehiem opereert. De Raad is voornemens om het nieuwe lid in de raadsvergadering van december 2023 te benoemen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1300/lid-raad-van-toezicht


Voordat ik kandidaten uitnodig voor een selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens graag in een persoonlijk live gesprek. Deze live VOORgesprekken vinden plaats op maandag 27 en dinsdag 28 november in Arnhem of Zwolle.


De selectiegesprekken bij Maeykehiem vinden plaats op vrijdagmiddag 8 december 2023.


Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Maeykehiem draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.


Ik kijk uit naar je reactie en verheug me op mooie gesprekken om voor Maeykehiem de beste toezichthouder te selecteren.