Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Belangenbehartiging en Beleid

Utrecht

26-07-2023

Directeur Belangenbehartiging en Beleid

Organisatie

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN, ontstaan na een fusie van verschillende verenigingen in 2006), met ruim 105.000 leden de grootste beroepsvereniging in Nederland maakt zich sterk voor de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden IG. Ze wil dat deze beroepsgroepen vanuit vakmanschap de beste zorg kunnen bieden en invloed hebben op ontwikkelingen in verpleegkundig en verzorgend onderwijs, beleid en praktijk. De vereniging behartigt de belangen van de beroepen, aan bestuurlijke en onderhandelingstafels en in de politiek. De vereniging heeft een Ledenraad, met een eigen voorzitter, die het bestuur aanstelt. Leden zijn georganiseerd in diverse afdelingen. Daarnaast zijn er bestuurscommissies (voor Ethiek en Onderwijs) en colleges, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en het Historisch College Florence Nightingale Instituut.

De nieuwe missie, visie en strategie, met daarin de keuze om de drie beroepsgroepen (sterke beroepen in de keten) centraal te stellen, is uitgangspunt bij het inrichten van de organisatie.

Het verenigingsbureau werkt vanuit een mooi kantoorpand in Utrecht. Er werken zo’n 100 medewerkers. Het ledental van V&VN is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is sinds 2021 stabiel. Het pand is een ontmoetingsplek voor de vereniging en haar leden en mag dat in de toekomst nog meer worden.

V&VN ontwikkelt zich naar een vereniging nieuwe stijl, waarbij de leden en het vertegenwoordigen van hun beroepen en belangen centraal staat. Het bestuur wil meer en meer op hoofdlijnen sturen, gericht op de strategie en bedoeling, en voorwaardenscheppend zijn. Directeur en verenigingsbureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en de advisering over en voorbereiding van nieuw beleid.

In 2021 is de strategische agenda 2021 – 2025 vastgesteld en ook ligt er een jaarplan voor 2022/2023 voor de drie pijlers de prioriteiten zijn uitgewerkt.

• Kennis in de praktijk
• Onderwijs en investering in ontwikkeling en loopbaan
• Ruimte en zeggenschap voor de professional

Belangenbehartiging en Beleid
Het team Beleid en Belangenbehartiging ondersteunt de leden van V&VN bij het versterken van hun invloed op de op de ontwikkeling van het vak en het versterken van zeggenschap op alle niveaus van hun beroepsbeoefening. Het team heeft de missie als volgt omschreven:

"Wij ontwikkelen beleid op basis van de strategische koers van V&VN, waarbij we de voor ons relevante buitenwereld in beeld brengen om kansen te benutten en bedreigingen te voorzien. We kijken naar lange termijn ontwikkelingen en vertalen die in korte en middellange termijn beleid en denken vervolgens weer mee over de strategie. We zorgen dat ons bestuur en onze leden goed voorbereid aan tafel zit en helpen hen om keuzes te maken. We doen dat altijd vanuit de belangen van onze leden en bewaken onze identiteit als vereniging. We vertalen de vragen van onze leden naar beleid en denken mee hoe dat beleid naar onze leden vertaald kan worden. Waar nodig en mogelijk werken we mee aan projecten (binnen onze strategische koers en op onze prioriteiten). We onderhouden nauw contact en goede afstemming met de andere teams binnen V&VN en investeren in relaties met externe stakeholders. We zijn daarin consequent, betrouwbaar en deskundig."

Het team werkt daarvoor nauw samen met andere delen van de werkorganisatie en de (afdelingen van de) vereniging. Centraal staat hierin het versterken van de positie van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

In komende jaren richt V&VN zich op het versterken van verpleegkundig en verzorgend vakmanschap door het vergroten van invloed op beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek. Effectieve belangenbehartiging is daarin cruciaal.

Het nieuwe team (sinds 2022) vertegenwoordigt, zelfstandig of samen met leden van de vereniging, V&VN op verschillende overlegtafels en verwoordt daar de opvattingen van V&VN op een veelheid aan dossiers (landelijke akkoorden en wetgeving, vraagstukken rond bekostiging en kwaliteit en de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Alleen en veelal ook samen (in afstemming) met andere organisaties. Ze ondersteunen bij het ontwikkelen van het strategisch beleid. De leidraad voor beleidsontwikkeling en beïnvloeding wordt gevormd door de strategische agenda. V&VN is een gerespecteerde gesprekspartner die steeds vaker een essentiële positie heeft aan de overlegtafels. Dat levert een uitdaging op om met de het team en de leden van de vereniging tot een effectieve beleidsbeïnvloeding te komen waarin gerichte keuzes worden gemaakt. Ook ligt er een opgave om effectiever samen te werken met andere onderdelen van V&VN, zoals bijvoorbeeld met team Vereniging (met veel contact met de verschillende afdelingen) en met team Communicatie (waar nu strategische communicatie en de lobby naar de politiek plaatsvindt) en het te vormen Kennisinstituut van V&VN. Het team bestaat op dit moment uit 10 medewerkers.

Functie

Dit team vormt samen met jou de spil van de belangenbehartiging. Samen met hen bouw je aan een optimale positionering van de vereniging op belangrijke dossiers en aan een sterke en slagvaardige beïnvloedingsstrategie. Draagt zorg dat vraagstukken vanuit de achterban en daarbuiten worden opgehaald en geanalyseerd. Zodat standpuntbepaling en beleidsvorming kunnen plaatsvinden. Werkt aan een goede voorbereiding en uitvoering van de lobby en onderhandeling.

Je zorgt dat beleidsontwikkeling en beleidsbeïnvloeding gericht plaatsvindt en dat er overzicht en draagvlak is rond thema’s op alle niveaus. Brengt met het team in kaart welke beleidstrajecten en initiatieven er zijn zodat monitoring van de uitvoering kan plaatsvinden. Cyclisch werken is daarbij belangrijk.

Je versterkt het MT op het gebied van belangbehartiging en interne en externe samenwerking daartoe. Draagt met hen verantwoordelijkheid voor het geheel. Je organiseert dit, richt de organisatie en zorgt daarmee voor verbinding op belangrijke dossiers en thema’s binnen de werkorganisatie van V&VN. Bent een belangrijke adviseur voor directeur en bestuur op het gebied van belangenbehartiging, strategie en de belangrijkste dossiers daarin. Jij en het team werken nauw samen met het bestuur en de afdelingen van V&VN, zodat het beleid breed gedragen wordt en luidt tot een heldere koers. Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten.

Je leidt het nieuwe team en bouwt het verder uit. Zorgt dat verantwoordelijkheden helder worden en focust zodat teamleden kunnen floreren. Je stuurt op vertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid en samenwerking. Je coacht medewerkers en werkt met hen aan verdere ontwikkeling van het team en van henzelf. Je bent verantwoordelijk voor een gedegen plan, heldere processen in aansluiting op de strategie van V&VN waarmee je overzicht en inzicht biedt in rollen en thema’s.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren, gezaghebbend leidinggevende (academisch werk- en denkniveau) die bij voorkeur ervaring heeft in (het speelveld van) de zorg of in een vergelijkbaar maatschappelijk veld met veel belangen en belanghebbenden. Je hebt leidinggevende ervaring op MT niveau en werkt graag vanuit samenwerking en synergie, mensgericht en resultaatgericht. Bent een strategisch gesprekspartner zowel intern als extern.

Je hebt ervaring met beleidsbeïnvloeding en bij voorkeur met onderhandelingen en stakeholdermanagement. Je hebt, of je krijgt snel, een beeld van het relevante netwerk voor deze vereniging en hebt ervaring met het voeren van vertegenwoordigde overleggen.

Uitstekend netwerker, relationeel sterk en organisatiesensitief. Iemand met lef, humor, creativiteit en initiatief. Je overziet het geheel, analyseert en denkt vooruit en bent procesmatig sterk en een uitstekend adviseur. Je bent op je plek in de dynamiek van een vereniging. Weet ook in een complexe context effectief te handelen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie strategische, inhoudelijke en leidinggevende functie (FWG 70-75 van de CAO voor Ziekenhuizen) in een zich snel ontwikkelende organisatie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie te doen, Carola Roos en Tim de Jong zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie via onderstaande formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een gesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende gelegenheid om jouw vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie. Die gesprekken vinden plaats vanaf begin september, waarna een voordracht van kandidaten bij V&VN zal plaatsvinden. De gesprekken bij V&VN vinden plaats vanaf half september. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.