Wij zijn VOOR.

Voorzitter Bestuur (onbezoldigd)

Utrecht

21-05-2024

Voorzitter Bestuur (onbezoldigd)

“Verbindende bestuurder, tevens voorzitter, voor een professionele patiëntenorganisatie en een bevlogen bestuur voor circa 2 dagdelen per week (onbezoldigd)”


Organisatie

Stichting Olijf is de patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker en hun naasten. Elk jaar horen ruim 4.800 vrouwen dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben. Die gynaecologische kanker heeft vaak enorme impact op patiënten en hun naasten. Na de diagnose kanker worden vrouwen geconfronteerd met hun sterfelijkheid. Door de behandeling kunnen vrouwen onder andere vervroegd in de overgang raken en ongewild geen kinderen meer krijgen. Ook worden velen geconfronteerd met problemen met seks en intimiteit. Olijf is er dan voor ze. En Olijf helpt vanuit haar eigen ervaring en kennis.

Olijf: wie we zijn (video)

Vanuit een onafhankelijke positie zet Olijf zich in voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Olijf wil bereiken dat hierdoor minder vrouwen ziek worden, minder vrouwen komen te overlijden en dat de (na)zorg voor patiënten sterk verbetert. Maar ook dat patiënten en hun naasten zich gesteund voelen, dat zij goed geïnformeerd keuzes kunnen maken en dat zij zich krachtig genoeg voelen om hun stem te laten horen en zelf de regie kunnen voeren in hun leven.

De professioneel ingerichte organisatie bestaat uit zo’n 160 vrijwilligers en wordt ondersteund door drie deeltijd betaalde coördinatoren: voor de werkgroep kwaliteit van zorg & leven, marketing & communicatie en lotgenotencontact & voorlichting. Het werk van Olijf wordt mogelijk gemaakt door haar vrijwilligers en donateurs, het Ministerie van VWS, KWF Kankerbestrijding en het Fonds PGO.

Als een vrouw informatie en steun nodig heeft na de diagnose, verzorgen wij een spoedig contact met een ervaringsdeskundige vrijwilliger of een buddy. Een vrouw met dezelfde kankersoort: omdat ze vanuit haar ervaring iets terug wil geven dat ze zelf ook heeft ontvangen.

Dat is de kracht van Olijf.


Olijf is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en bij NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties). Samen met de NFK en andere patiëntenorganisaties staan we sterker voor zaken die alle (kanker)patiënten aangaan. Olijf neemt binnen NFK deel aan de Algemene Leden Vergadering en participeert in Raden, werkgroepen en bij campagnes. Daarnaast is Olijf actief in werkgroepen die specifieke thema’s behandelen die meer kankerpatiënten aangaan. Er wordt samengewerkt met andere kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) om ervaring en kennis te delen. Natuurlijk werkt Olijf ook veel samen met andere organisaties, zoals het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, de werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), RIVM, NKC en vele andere stakeholders.

Functie

Het bestuur van Olijf fungeert als een collegiaal onbezoldigd bestuur. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen (tweemaandelijks) voor en fungeert intern als primus inter pares en als samenbindende factor. De voorzitter is tevens het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en voor de beroepskrachten (in loondienst bij de NFK).

De voorzitter fungeert als actief boegbeeld voor Olijf, zorgt samen met de andere bestuursleden voor interne en externe inspiratie en zichtbaarheid van werk en ambities van Olijf voor (ex-)patiënten en hun naasten. Als voorzitter signaleer je met het bestuur proactief strategisch relevante ontwikkelingen en agendeer je deze in overleg met de andere bestuursleden.

Onderwerpen die thans spelen voor de voorzitter zijn:

 • in samenwerking met de penningmeester succesvol fondsen(laten) werven voor Stichting Olijf;
 • naamsbekendheid Olijf vergroten;
 • optimale samenwerking met de NFK en de aansluiting bij andere kpo’s.

Het bestuur van de stichting is zo samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis en kunde om strategie en beleid, doelrealisatie, resultaten en prestaties van Olijf in algemene zin te kunnen realiseren. Het bestuur heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk en waarborgt spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines (zorginhoudelijk, financieel-economische, juridisch, sociaal, marketing/PR).

De bestuursleden hebben voeling met mensen die geraakt worden door gynaecologische kanker en zijn, gezien hun ervaring en bekwaamheden, gezamenlijk in staat de bestuurstaken kwalitatief goed uit te voeren. In het bestuur is veel inzicht in en kennis van het functioneren van de gezondheidszorg in het algemeen en (gynaecologische) kankerzorg in het bijzonder. Het bestuur voorziet in een belangrijke advies- en klankbordfunctie voor de vrijwilligers.


Na elke bestuursvergadering heb ik vlinders in mijn buik: het bruist! Er zit zoveel bevlogenheid

en we bouwen op elkaars kennis en ideeën voort.


Ten aanzien van de bestuursleden van Olijf geldt dat ze:

 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand bewaren;
 • met elkaar verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van Olijf;
 • integer en onafhankelijk zijn;
 • een open, gastvrije, inclusieve cultuur creëren en bewaken;
 • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Olijf stellen en hier ook actief op sturen;
 • een actieve bijdrage leveren aan een goede relatie tussen het Bestuur, de Raad van Toezicht, de parttime betaalde coördinatoren en de vrijwilligers van Olijf, maar ook aan relaties met externe stakeholders in het veld;
 • voldoende beschikbaar zijn.

Wie wij zoeken

We zoeken voor Olijf een intrinsiek gemotiveerde, empathische en vooral verbindende bestuurder die het hoge professionele niveau van Olijf handhaaft.

Je bent een bestuurder die:

 • gewend is om leiding te geven, te delegeren, te motiveren, te inspireren;
 • bekend is met het werken met (gemotiveerde, enthousiaste en soms ook kwetsbare) vrijwilligers;
 • beschikt over een taakgerichte aanpak en een mensgerichte attitude: iedereen kan horen en dan vervolgens de knoop kan doorhakken;
 • stevig kan sturen op gewenste doelen, resultaatgericht en met een praktische en pragmatische instelling (“Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”);
 • in staat is hoofd- en bijzaken te sturen vanuit de impact voor de patiënte en haar naasten;
 • ervaring heeft met belangenbehartiging op het niveau van bestuurders, bij voorkeur in het beleidsveld en bij overheden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Olijf is een stichting waar ruimte is voor verdieping, verbinding en plezier. Een kwetsbare omgeving, maar als organisatie heel professioneel ingericht (zie bijvoorbeeld de website). Voor Olijf zijn 160 vrijwilligers en enkele betaalde krachten actief die zich bevlogen inzetten voor de doelstellingen van Olijf. Het bestuur vult elkaar goed aan en is heel betrokken. Een fijn team dat je graag welkom heet.

Met jouw komst en de kennis en ervaring die je meeneemt zal het bestuur zich opnieuw beraden op de onderlinge taakverdeling en prioritering, zodat jullie nieuwe samenwerking optimaal rendeert. De voorzitter zorgt voor een warme overdracht in het netwerk en voor goed inwerken.


‘Ik heb in Olijf al mijn kwaliteiten kwijt gekund: coachen, geruststellen, de weg wijzen, zorgen dat het gebeurt. Het is heel dankbaar en zinvol werk. Maar het laat je ook anderszins niet onberoerd: je kunt ergens onderweg helaas ook ervaren dat een collega wegvalt.’

Huidige voorzitter bestuur


Olijf biedt:

 • Secretariële ondersteuning;
 • Gratis scholing via o.a. PGO support en congressen;
 • Een warm en uitgebreid netwerk;
 • Jaarlijkse (beperkte) onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding.

De gevraagde inzet is circa 2 dagdelen per week. Er wordt veel digitaal samengewerkt, maar zeker in de beginfase is fysieke aanwezigheid belangrijk om elkaar goed te leren kennen. De stichting kan werk/vergaderruimten huren bij de NFK, gehuisvest in de Domus Medica in Utrecht.

De Raad van Toezicht benoemt en de benoeming is voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid om maximaal tweemaal herbenoemd te worden.

Reactie & informatie

VOOR faciliteert deze werving voor een onbezoldigd bestuurder graag voor Olijf door het profiel te publiceren en het actief te verspreiden in ons netwerk. Philip Backx is de verantwoordelijke partner hiervoor. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier. 

De procedure bestaat uit 2 kennismaking/selectie gesprekken met deel van het team en een benoemingsgesprek met de RvT. Je reactie via onze website stuur ik vervolgens integraal door naar Olijf voor de verdere selectie.

Voor meer informatie over deze vacature kun je vrijblijvend over de inhoud contact opnemen met de huidige voorzitter Jacqueline van Dijk, tel. 06-53833532 en t.a.v. de procedure met de voorzitter van de Raad van Toezicht, em prof. dr. Curt Burger, tel. 06-29501861.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.