Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid raad van toezicht (strategisch financieel) - Ingevuld

Amstelveen

03-10-2023

Lid raad van toezicht (strategisch financieel)

‘Strategisch financieel sparringpartner voor het bestuur met oog voor de menselijk maat’

Organisatie

Brentano is dé zorgorganisatie voor senioren in Amstelveen. Brentano gelooft in de kracht van samen. Ze is een verbinder in de buurt (een goede buur) en streeft naar zelf- en samen redzaam zijn. Brentano werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en zet zich in voor het behoud van autonomie en veerkracht van mensen. Dit doen zij door oprechte aandacht voor de medewerkers, cliënten en het netwerk. Brentano zet zich in voor werkgeluk met betekenisvol werk waar men samen voldoening en plezier in ervaart. Ze benut talent en biedt ruimte voor persoonlijke en professionele groei. En ze zet volop in op zeggenschap & veerkracht van de professionals! Zorgvuldig, aangenaam en betrouwbaar zijn de kernwaarden. Met 600 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers biedt Brentano dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten. Met Angelique Schuitemaker heeft de organisatie een eenhoofdige Raad van bestuur.


Brentano bevindt zich momenteel in de afronding van de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Daarnaast zijn er op vlak van huisvesting en bedrijfsvoering veel ontwikkelingen gaande.


De belangrijkste uitdagingen voor Brentano voor de komende periode zijn:

• Afronden dubbele transitie. De transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg bevindt zich in een afrondende fase en ook leiderschap en samenwerking in de teams zijn in verdergaande ontwikkeling.

• Eigentijds welzijn-wonen-zorg vormgeven. De steeds complexer wordende zorgbehoefte samen met de toenemende personeelsschaarste vragen om het door ontwikkelen van persoonsgerichte welzijn-wonen-zorg concepten waarbij rekening gehouden wordt met de (verouderde) locaties van Brentano, digitalisering en herziening van werkprocessen. De koers hierin komt steeds meer tot stand in samenwerking met de cliënten, medewerkers en andere (regionale) belanghouders.

• Eigenaarschap en excellent werkgeverschap. Er is een grote betrokkenheid van medewerkers en een groeiend eigenaarschap bij medewerkers. Brentano voelt echter ook de druk op de arbeidsmarkt.  Er wordt ten daarom volop ingezet  op onderscheidend werkgeverschap.


De raad van toezicht van Brentano

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Bij de zittende leden is expertise op de gebied van kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, huisvesting, HR, ICT en governance goed belegd. De voorzitter auditcommissie neemt op 31 december afscheid vanwege het aflopen van het zittingstermijn. Met haar vertrek ontstaat er ruimte voor een lid raad van toezicht met het profiel ‘strategisch financieel’ die zitting neemt als voorzitter in de auditcommissie. De leden vervullen transparant en verantwoordelijk hun rol vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, conform de Governance Code. De raad van toezicht is betrokken bij Brentano, heeft een toezichthoudende en professionele focus en heeft samen met de raad van bestuur een visie op besturen en toezichthouden bij Brentano uitgewerkt. De raad vergadert minimaal zes keer per jaar in volledige samenstelling. De auditcommissie vergadert vier keer per jaar. Daarnaast is er twee maal per jaar een overleg met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en is de raad aanwezig bij diverse regionale en organisatie bijeenkomsten. In de selectie zal aandacht zijn voor het versterken van de diversiteit van de raad in brede zin.


Bij Brentano vormen de mensen de hoeksteen van de organisatie. Dat willen ze koesteren. Daarom zijn zij op zoek naar een betrokken toezichthouder, gedreven door toekomstbestendige ouderenzorg voor cliënten en medewerkers, met expertise op het vlak van zorg financiering  bedrijfsvoering en zorgstructuren.

Functie

De leden van de raad van toezicht zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan het waarborgen van goede zorg door Brentano en het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen. Een lid van de raad van toezicht van Brentano beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en is voldoende beschikbaar.

Competenties en drijfveren:

• Visie op zorg. Heeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de (ouderen)zorg;

• Sterk strategisch financieel. heeft een visie op strategisch financieel gezonde bedrijfsvoering en ontwikkeling van duurzame zorgfinanciering en zorgstructuren;

• Klant- en medewerkersgericht. Heeft focus op de behoeften van cliënten, mantelzorgers en medewerkers/vrijwilligers en kijkt mede van daaruit naar de bestuurlijke vraagstukken;

• Good governance. Heeft een scherp oog voor goed toezicht. Brentano volgt daarbij de vier waarden van de NVTZ als leidraad voor professionalisering (goed beslagen ten ijs, evaluatie en reflectie, transparantie en de dialoog); 

• Duurzaamheid en innovatief. Heeft expertise op het gebied van innovatie in de zorg, met name op het gebied van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid;

• Empathisch en communicatief. Heeft oog voor het welzijn van cliënten, investeert in een goede relatie met de centrale cliëntenraad en ondernemingsraad en draagt bij aan het goede gesprek in de raad van toezicht en met de verschillende gremia;

• Autonoom en stevig. Vormt een eigen onafhankelijk oordeel en brengt dit in;

• Open en reflectief. Zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;

• Teamplayer. Samenwerkingsgericht en weet met een zekere lichtheid perspectieven en personen te verbinden.

Wie wij zoeken

Brentano zoekt een ervaren toezichthouder met een integrale visie en expertise op vlak van bedrijfsvoering en strategische financiering in de (ouderen)zorg. Een analytisch en autonoom denkend toezichthouder, die bijdraagt aan de diversiteit en het goede gesprek in de raad en die een goede gedegen sparringpartner voor de bestuurder en controller kan zijn waar het gaat om financiële vraagstukken in brede zin. Je hebt professionele ervaring in een dynamisch werkveld als bestuurder/directeur financiën/bedrijfsvoering van een (maatschappelijke) organisatie. Je hebt kennis en ervaring op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering in veranderende organisaties en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’. Vanuit financieel perspectief kun je bijdragen aan de beantwoording van bestuurlijke vraagstukken op het gebied van strategische keuzes, investeringen, (meerjaren-) begroting, (meerjaren-) investeringsbegroting en jaarverslaglegging. Je bent in staat om op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen, verder te kijken dan alleen de harde cijfers en tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het lidmaatschap van de raad van toezicht bij Brentano brengt je een mooie toezichtsfunctie in een waarde gedreven organisatie met een sterke binding in de lokale samenleving. Je hebt met enige regelmaat contact met de medewerkers van de locaties en de medezeggenschapsraden, waarbij je de enorme betrokkenheid gaat ervaren. Je maakt deel uit van een betrokken en positief-kritisch team met gevoel voor humor, relativeringsvermogen en waarde gedreven.

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding op basis van de richtlijnen van de NVTZ die voldoet aan de normstelling van de WNT, klasse III. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder deze vacature op onze website. Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Stefan van den Oever op 06-51705362 of via stefan@voor.nl

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 6 november 2023. Het is de intentie van de RvT om de benoemingsprocedure voor 31 december 2023 af te ronden. De selectie gesprekken bij Brentano vinden eind november plaats.