Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectmanager a.i.

Zeist

19-12-2020

Projectmanager a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Afmaker die soepele (ICT-)overdracht naar zorgkantoren faciliteert

Organisatie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars in Nederland. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Een van de pijlers waarop ZN zich richt, is de ondersteuning van de zorgkantoren bij de inkoop van langdurige zorg van onder andere de gehandicaptenzorg.
In het najaar 2018 heeft VWS het Programma Volwaardig leven gelanceerd. Met het programma worden belangrijke stappen gezet om de gehandicaptenzorg in Nederland meer toekomstbestendig te maken. Hierbij streven alle partijen in gezamenlijkheid naar een kwalitatief beter passend zorgaanbod voor mensen met (ernstige) beperkingen.

Twee belangrijke onderdelen hierin zijn:

  • Realiseren van 100 plaatsen voor (zeer) complexe cliënten
  • Landelijke uitrol van Crisis OndersteuningsTeams (COT)

De filosofie hierbij is dat maatwerkplaatsen gecreëerd worden als structurele oplossing voor de complexe zorg. De zorgkantoren gaan in samenwerking met zorgaanbieders een passend aanbod realiseren voor mensen met een zorgvraag die niet past bij de wijze waarop de zorg momenteel is georganiseerd. Hiertoe is onder leiding van ZN een project gestart en inmiddels is een groot aantal plaatsen en crisis interventie teams gerealiseerd.

Opdracht

De projectmanager die wij zoeken geeft leiding aan de laatste fase van het project waarin naast het realiseren van het afgesproken aantal plaatsen en crisis ondersteuningsteams (COT) ook de ICT ondersteuning en structurele overdracht naar de zorgkantoren moet worden geëffectueerd. Het doel is om te komen tot inrichting van de inkoopprocessen complexe zorg die zijn geborgd in de reguliere processen van de zorgkantoren, zodat de uitvoering van het plan zelfstandig door de zorgkantoren gedaan kan worden. Na afronding van het project zijn de 100 plaatsen gerealiseerd, de crisis ondersteuningsteams draaien en de crisisregisseurs kunnen met behulp van actuele informatie hun werk doen en stemmen onderling goed af.
De Projectmanager a.i. is een spin in het web en heeft een regierol in een politiek gevoelige omgeving tussen verschillende stakeholders, waaronder VWS, ZN, NZa, VGN, zorgkantoren en zorgaanbieders. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van de acties uit het geactualiseerde plan van aanpak voor de laatste fase van het project op landelijk niveau in samenwerking met de zorgkantoren. Hij/zij jaagt het proces aan om te komen tot goede besluitvorming en prioritering met alle belangrijke stakeholders. Hij/zij begeleidt het (creatieve) proces om te komen tot goede randvoorwaarden voor de uitvoering en implementatie van het plan.

In de uitvoering van de uitrol van de COT’s ligt een belangrijke rol bij de 10 crisisregisseurs die worden benoemd. Zij bepalen of een cliënt in crisis is, een crisisplaats nodig heeft en/of een COT ingezet moet worden. Belangrijke basis voor het werk van de crisisregisseurs is dat er een landelijk overzicht van gecontracteerde complexe zorg komt. Hierin speelt de Projectmanager a.i. een aanjagende en coördinerende rol. Ook is de projectmanager voorzitter van de commissie “cliënt complex” waar klantadviseurs van alle zorgkantoren en CCE in deelnemen. Na afronding van het project moet deze commissie op eigen kracht verder gaan. Verder is aandacht nodig voor een breed scala aan vragen en te regelen zaken, en voor het monitoren van de uitvoering van het plan. Hij/zij zal de samenwerking zoeken met de portefeuillehouders vanuit de zorgkantoren voor dit programma en met de beleidsadviseur gehandicaptenzorg binnen ZN.

De Projectmanager a.i. rapporteert aan de portefeuillehouders en beleidsadviseur gehandicaptenzorg

Wie wij zoeken

Je bent een stevige projectmanager met een succesvol trackrecord in politieke en complexe omgevingen. Je hebt oog voor de verschillende belangen die spelen, overziet het speelveld en weet met een bepaalde wijsheid boven de partijen te staan en een gezamenlijke koers te bepalen. Je beschikt over uitstekende projectmanagement skills incl. deadlines, mijlpalenplanning, kpi’s, voortgangsrapportages etc., zodat het project in juni business as usual is.
Je bent resultaatgericht en sensitief. Je hebt een planmatige aanpak en bent besluitvaardig waarmee je zorgt dat de gestelde doelen gerealiseerd worden. Je weet daarbij verschillende stakeholders mee te nemen en waar nodig te enthousiasmeren en te motiveren. Je bent goed in staat om de juiste balans te vinden tussen standvastig zijn en meebewegen.
Je gaat verder met een project waarin een plan en een werkwijze ontwikkeld is. Je bent in staat dit voort te zetten, kritisch te zijn zonder dat je alle fundamenten ter discussie stelt. Je bent wendbaar en creatief in je aanpak.
Ervaring of sterke affiniteit met ICT projecten/software implementaties is een must. Evenals ervaring (vanuit zorgkantoren en/of zorgaanbieder) met de care (bij voorkeur gehandicaptenzorg) en de dynamiek tussen zorgkantoor en zorgaanbieder.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De opdracht start op 11 januari of zo snel mogelijk daarna. De inschatting is dat de opdracht gemiddeld 2 dagen per week zal vergen. En loopt vermoedelijk tot 1 juli 2021, dan zal het plan van aanpak geïmplementeerd en geborgd moeten zijn.

Reactie & informatie

Anne-Marie Kamphuis is verantwoordelijk voor deze opdracht. Als je interesse hebt en beschikbaar bent voor deze maatschappelijk relevante opdracht dan kun je reageren via het reactieformulier. Geef hierbij aan je tarief, beschikbaarheid en of je binnenkort met vakantie gaat. Het streven is om 4, 5 en 6 januari gesprekken met de kandidaten te voeren door VOOR en vrijdag 8 januari bij ZN.