Wij zijn VOOR.

Ingevuld

PER DIRECT: interim Bestuurder (Bedrijfsvoering)

01-01-2019

PER DIRECT: interim Bestuurder (Bedrijfsvoering)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaren (interim) bestuurder (bedrijfsvoering) VOOR brede en ambitieuze welzijnsorganisatie in de Randstad

Organisatie

Onze opdrachtgever is een brede (voornamelijk WMO gefinancierde) welzijnsorganisatie. Perspektief heeft grote ambities in het brede sociaal domein op het gebied van ketenaanpak van huiselijk geweld, de transitie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar een beschermd thuis voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Passie, lef en ondernemerschap zijn de kernwaarden van Perspektief van waaruit ongeveer 300 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten. Perspektief wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur, samen met het MT (manager zorg, concerncontroller (en tevens verantwoordelijk voor brede bedrijfsvoering: financiën, ICT en huisvesting) en directiesecretaris (en tevens verantwoordelijk voor HR, communicatie en secretariaat). De medewerkers werken ondersteund door teammanagers vanuit zelforganiserende teams.

De doelgroep van Perspektief is even divers als complex. Slachtoffers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden met veel psychiatrische problematiek, daklozen en een combinatie daarvan. De complexiteit en dynamiek van de externe omgeving en financiering van Perspectief zijn groot. Perspektief levert haar diensten binnen drie kern/contract-gemeenten: Den Haag, Delft en Rotterdam. Perspectief werkt veel samen in netwerken en ketens met diverse partijen binnen zorg, welzijn en de justitiële keten. Perspektief heeft te maken met een bovengemiddeld complexe doelgroep. Door focus op de inhoud heeft de bedrijfsvoering de afgelopen periode onvoldoende aandacht gekregen en is er behoefte aan optimalisatie van diverse processen en systemen.

In 2018 is door de Raad van Toezicht besloten tot een nauwe samenwerking/fusie met Stichting Arosa in Rotterdam. Deze fusie is in voorbereiding en wordt in de loop van 2019 geëffectueerd. Door toegenomen complexiteit van de externe omgeving in combinatie met de voorgenomen fusie is besloten om de organisatie te versterken met een tweede bestuurder. Vooruitlopend op de vaste werving die in januari 2019 zal starten en rekening houdend met het aankomend vertrek van twee MT leden (concern controller en bestuurssecretaris) in het eerste kwartaal van 2019 is besloten om per direct  een ervaren interim bestuurder te werven met brede bedrijfskundige ervaring en expertise.

Opdracht

De interim bestuurder vormt samen met de huidige bestuurder (voorzitter) de Raad van Bestuur. Je rapporteert (gezamenlijk) aan de Raad van Toezicht. De focus van de zittende bestuurder is gericht op inhoudelijke ontwikkelingen en innovaties aan de diverse externe bestuurstafels en netwerken en het vertalen hiervan naar het dienstenaanbod van Perspektief. De focus van de interim bestuurder ligt op brede bedrijfsvoering en het begeleiden van de fusie. Je opdracht voer je zelfstandig uit en is op hoofdlijnen 3-ledig:

*Borgen van de continuïteit van de huidige brede bedrijfsvoering (financiën, ICT, HR)

*Analyse van de huidige bedrijfsvoering en het adviseren (en start implementeren) over toekomstbestendige optimalisatie hiervan.

*Het begeleiden van de fusie: meedenken over keuze definiete fusievorm, inrichten werkgroepen en diverse verbouw- en verhuisprojecten.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren bestuurder die weet hoe het is om in teamverband leiding te geven aan een relatief kleine en complexe organisatie.

Je beschikt over ruime ervaring als directeur/ bestuurder met de bedrijfsvoering portefeuille. Je bent bekend met breedte en alle aspecten van moderne bedrijfsvoering : financiën, HR, ICT, huisvesting. Je overziet zowel strategische consequenties als de operationele aspecten van (bestuur)besluiten. Je bent strategisch slim en tegelijkertijd sta je dicht bij de werkvloer en ben je 'handson' en pragmatisch.

Je bent bij voorkeur bekend met het werkveld van Perspektief en hebt minimaal ervaring binnen zorg en/of welzijn.

Je bent bekend met WMO-financiering en aanbestedingstrajecten.

Je straalt rust uit en behoudt overzicht. Ook bij acute vraagstukken.

Je weet, in gezamenlijkheid met de zorgmanagers en de backoffice, incidenten met een patroon weet je te vertalen naar een gestructureerde procesaanpak.

Je bent een verbinder, mensen werken graag met je samen. Je hebt veel waardering en respect voor de vakmensen van Perspektief en behoudt tegelijkertijd voldoende ‘afstand' om tot de beste aanpak voor Perspektief te komen.

Kortom, je biedt bestuurlijk leiderschap en bedrijfskundig vakmanschap!

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een uitdagende interim opdracht in een dynamisch werkveld wat er daadwerkelijk toe doet in onze samenleving. De opdracht start per 14 januari en bedraagt gemiddeld 3 dagen per week voor de duur van 6 tot 9 maanden (afhankelijk van de werving van een vaste tweede bestuurder).

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt voor deze opdracht en je ervaring sluit goed aan dan ontvang ik graag je CV, korte motivatie en tariefsindicatie per mail (marieke@voor.nl). Houd met je tarief rekening met de maatschappelijke doelstelling van Perspektief .

De gesprekken met Marieke Sprietsma van VOOR zijn op vrijdag 4 januari. De gesprekken bij de opdrachtgever met delegatie Raad van Toezicht en Bestuurder zijn op woensdagavond 9/1 of donderdagohctend 10/1 .  

ps: graag je eventuele vragen per mail stellen. VOOR is een bemiddelingsformule zonder ondersteuning. Ik ben daarom slechts beperkt in de gelegenheid je telefonisch te woord te staan. Ik vertrouw op je begrip hiervoor.