Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter RvC - Ingevuld

Zoetermeer

01-07-2021

Voorzitter RvC

Verbindend, transitiedeskundig, inspirerend

Organisatie

inZet is dé nieuwe organisatie voor welzijn en zorg in de Gemeente Zoetermeer. Negen organisaties op het gebied van ondersteuning, welzijn en preventieve (jeugd)hulp hebben per 1 mei jl. inZet opgericht in de vorm van een coöperatie.

inZet is ontstaan vanuit het besluit van de Gemeente Zoetermeer om de ondersteuning van haar burgers op een andere manier te organiseren: voorzieningen binnen het sociaal domein die een logische samenhang hebben worden integraal en geclusterd aangeboden door een samenwerkingsverband bestaande uit een kleine groep zorg- en welzijnsaanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. Voor de inkoop Sociaal Domein is daarmee de constructie met bestuurlijke aanbesteding en subsidies verlaten om te komen tot één aanbod: de algemene voorziening ‘gebiedsgerichte ondersteuning’. De gunning is afgegeven voor een periode van 3 jaar met een optie op verlenging van nog eens 3 jaar.

inZet is het samenwerkingsverband van Fonteynenburg, impegno, Kwadraad Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. De organisatie werkt als algemene voorziening met een integraal budget van iets meer dan 10 miljoen euro per jaar. De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor goed op de hoogte van de Zoetermeerse samenleving. inZet heeft ook samenwerkingsafspraken met een aantal onderaannemers met elk een eigen specialisme.

inZet verbindt inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en professionals in de wijk met elkaar. Met de komst van inZet komt de kennis en jarenlange ervaring in ondersteuning en zorg bijeen in één centrale organisatie voor inwoners met een hulpvraag:

  • Voor inwoners is er één centrale en laagdrempelige ingang voor elke hulp-, ontwikkel- of ondersteuningsvraag zonder eerst te moeten uitzoeken waar je met een (vaak meerledige) vraag terecht kunt;
  • Een medewerker van inZet denkt en werkt als centraal aanspreekpunt mee aan de oplossingen op maat die voor de inwoner of het gezin passend is;
  • Een medewerker van inZet denkt met de inwoners mee over het ontwikkelen van basis- en gezondheidsvaardigheden en passende invulling van hun dag;
  • Hoofddoel is naast een efficiëntere ook een effectievere werkwijze te realiseren waarbij inwoners makkelijker, sneller en preciezer de hulp en (specialistische) ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben. De ondersteuners van inZet zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de wijken en via één centrale website en één centraal telefoonnummer.

De Coöperatie

De negen organisaties hebben als alliantiepartners met elkaar afgesproken hoe ze inhoud en vorm willen geven aan de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke inhoudelijke opgave. Er is besloten om de coöperatie InZet Zoetermeer op te richten: een samenwerkingsverband waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

De coöperatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die bijgestaan wordt door een compacte, nog aan te stellen Raad van Commissarissen (een voorzitter, een audit lid en een lid kwaliteit en innovatie). Het hoogste orgaan van de coöperatie is de Algemene Leden Vergadering (ALV), die gevormd wordt door de directeuren en bestuurders van de alliantiepartners, aangevuld met de aan te zoeken directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen als adviseur.

inZet is Lean en Mean ingericht met een bescheiden bestuursbureau: de bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij een van de alliantiepartners. De 150 medewerkers en talloze bevlogen vrijwilligers van inZet blijven in dienst van ca betrokken bij hun eigen organisaties (die een dienstverleningsovereenkomst hebben met inZet). Aan de medezeggenschap wordt veel waarde gehecht en dat moet nog verder worden vormgegeven, waarbij de huidige formele lijnen de basis vormen.

Functie

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) zal 3 leden tellen en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen inZet. Daarnaast zal de RvC een belangrijke adviseur en sparringpartner zijn voor de directeur-bestuurder. De RvC treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder. Voor meer beeld over de functie van de directeur-bestuurder verwijzen wij u graag naar https://www.voor.nl/vacatures/779/directeur-bestuurder-inzet. De werving van de directeur-bestuurder vindt op dit moment plaats en deze zal eerder benoemd worden dan de RvC. Het profiel van de persoon die straks benoemd wordt als directeur-bestuurder kan van invloed zijn op de gestelde criteria voor de leden RvC.

De RvC inZet volgt de Governancecode Zorg. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC, de ALV en de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en worden op dit moment verder uitgewerkt in reglementen. Ook zijn de dienstverleningsovereenkomsten in de maak tussen inZet en de 9 aangesloten organisaties en tussen inZet en een aantal onderaannemers. Een en ander zal binnen enkele weken gereed zijn.

De Voorzitter

Als Voorzitter van de RvC van inZet geef je leiding aan de op te richten RvC. Je maakt samen met de leden de rol van de RvC scherp, vormt gezamenlijk een aansprekende visie op toezicht en brengt focus en structuur aan. Je zorgt voor een helder proces en monitort dat het proces en de afspraken goed verlopen. Je bewaakt de jaaragenda. Je zorgt er voor dat de juiste zaken geagendeerd worden. Je bouwt en onderhoudt een vertrouwensrelatie met de directeur-bestuurder, brengt structuur aan in die relatie en zorgt voor een transparante overlegcultuur. Je bent daarnaast een positief kritisch adviseur voor de directeur-bestuurder. Als adviseur voor de ALV draagt je bij aan soepele contacten en heldere afspraken in de driehoek ALV, RvC en directeur-bestuurder.

Je bereidt de vergaderingen van de RvC voor en leidt deze op een zodanige manier dat er een constructief kritische dialoog gevoerd kan worden. Daarbij zorg je voor een vergadercultuur waarin ieder lid van de Raad vanuit de eigen rol ervaring en expertise de ruimte wordt geboden om alles te delen wat nodig is. Je luistert, stelt je oordeel in eerste instantie uit en intervenieert indien nodig. Je bevordert een actieve RvC, een coherent team, dat elkaar en de directeur-bestuurder kan uitdagen en waarin anders denken en (persoonlijke) feedback gewaardeerd wordt. Je kunt ook een rol hebben naar belanghebbenden buiten inZet, zoals de gemeente of de lokale politiek.

Wie wij zoeken

Voor alle leden van de RvC geldt dat we integere en deskundige personen zoeken die een warm hart hebben voor mensen die het (even) lastig hebben en dat goed kunnen combineren met een koel hoofd. Leden die vanuit verbinding samenwerken en een onafhankelijk geluid geven. Alle 3 de leden zijn in staat om complexiteit te ontleden tot eenvoud. Ze kunnen alle drie goed schakelen tussen de verschillende rollen die van een RvC gevraagd worden: kritisch toezichthouder, werkgever, constructieve adviseur van de directeur-bestuurder. Tot slot voel je je aangesproken door de ambitieuze opdracht in Zoetermeer en je gelooft in het populatiegebonden organiseren en financieren van ondersteuning.

Voorzitter RvC

Je bent een ervaren toezichthouder en voorzitter en je hebt ervaring met het vormgeven van transities en/of met complexe samenwerkingsverbanden en de bijbehorende governance vraagstukken en de organisatorische en veranderkundige uitdagingen. Bij voorkeur heb je ervaring met een vergelijkbare ‘governance driehoek’ (AVA/ALV, RvC/RvT en Bestuur) en/of ervaring in het gemeentelijke domein/lokale politiek.

Je bent organisatiesensitief, analytisch en je acteert onder alle omstandigheden rolvast. Je geeft vertrouwen vanuit een positief kritische houding, je geeft feedback en nodigt anderen uit om hetzelfde te doen (ook richting jezelf). Je pakt de regie en neemt de verantwoordelijkheid voor een goed, integer en transparant toezichtsproces. Je hebt een aansprekende, moderne visie op toezicht, zorg en welzijn en op transities. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je bent een volwaardige gesprekspartner en inspirator voor de directeur-bestuurder.

De werving van de twee andere leden van de RvC zal kort na de zomer plaatsvinden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichthoudende positie bij een net opgerichte organisatie waar je dus ook als RvC van scratch af aan begint, dat maakt deze positie wel heel bijzonder. Het zal daarom vermoedelijk wat meer tijd en nabijheid vragen dan gemiddeld. inZet heeft een uitdagende en mooie transformatie opdracht waaraan je als voorzitter van de RvC op afstand een waardevolle bijdrage aan kan leveren. De bezoldiging is vastgesteld op €7.500,- per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen (Skype, Facetime of ZOOM). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op maandag 12 of dinsdag 13 juli a.s.. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij inZet vinden plaats op maandag 19 juli a.s., in de middag. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.