Wij zijn VOOR.

lid Raad van Toezicht

's-Gravenhage

03-07-2024

lid Raad van Toezicht

‘Samen voor Passend Onderwijs!’

In verband met uitbreiding van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht van SPPOH. De uitbreiding van de Raad van Toezicht moet leiden tot meer kennis en ervaring in het Jeugdzorgdomein in de Raad én een diverser en inclusievere samenstelling van de Raad. Verwacht wordt dat het nieuwe lid een duidelijke verbinding heeft met de doelstelling van SPPOH, te weten inclusiever onderwijs in een grootstedelijke regio.

Organisatie

"Vertrouwen, samenwerken, ontwikkelen en verantwoorden"

Dit zijn de kernwaarden voor passend primair onderwijs in Haaglanden. Het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) heeft haar huidige koers op hoofdlijnen beschreven in het Ondersteuningsplan 2021 – 2025 ‘Samen voor passend onderwijs’.

SPPOH staat aan de vooravond van het bepalen van een nieuwe strategische koers voor de komende jaren in de vorm van een nieuw Ondersteuningsplan. Dit proces zal in september gaan starten. SPPOH wordt gevormd door 27 schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. SPPOH faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij SPPOH. De aangesloten scholen werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten in het kader van jeugdhulp. De cultuur van SPPOH kenmerkt zich als informeel en open met bekwame professionals die met passie hun vak uitoefenen. De sfeer is goed en als nieuwe toezichthouder zul jij je er snel op je gemak voelen.

SPPOH voert haar opdracht uit onder steeds veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het landelijke (financiële) beleid. Er ligt voor de organisatie voor de komende jaren inhoudelijk een stevige veranderopdracht in de ontwikkeling naar Inclusiever Onderwijs. Naast het landelijk beleid vormt de regionale samenstelling van het leerlingenaanbod en het arbeidsmarktvraagstuk van leraren een uitdaging voor de aangesloten schoolbesturen.

SPPOH heeft recent een nieuwe governance doorgevoerd die enerzijds beter aansluit op de huidige wet -en regelgeving en anderzijds rekening houdt met de bedoeling van het samenwerkingsverband. De huidige governance van een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een uitvoerend directeur is gewijzigd.

De nieuwe aansturing van SPPOH, die in het schooljaar 2023-2024 van kracht is geworden, is opgedragen aan de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De besturen van de aangesloten scholen zijn vertegenwoordigd in een Raad van Aangeslotenen waar de directeur bestuurder mee overlegt. De Raad van Aangesloten heeft, net als de nieuwe RvT, eigen statutaire bevoegdheden met het oog op het borgen van een slagvaardig samenwerkingsverband en het behoud en versterking van de relaties met de aangesloten schoolbesturen.

De directeur-bestuurder wordt bijgestaan door een managementteam. Bij SPPOH werken ongeveer 35 medewerkers. SPPOH heeft een exploitatiebegroting van ca. € 50 mio.

Over de Raad

De huidige RvT bestaat uit drie leden waaronder de voorzitter. Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op diverse taken, rollen en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten. Op dit moment is er een Renumeratiecommissie en een lid van de Raad van Toezicht voert overleg over de bedrijfsvoering met de organisatie. Een visie op modern (intern) toezicht in de besturingscontext van SPPOH bij de kandidaat wordt op prijs gesteld.

De RvT kent de volgende aandachtsgebieden:

  • governance en juridische zaken;
  • (passend) onderwijs, in het bijzonder aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
  • jeugdzorg en aangrenzende domeinen;
  • personeelsbeleid (hrm);
  • financiën en bedrijfsvoering.

Recent heeft de RvT haar functioneren geëvalueerd en geconcludeerd dat de RvT versterkt zal worden door het toevoegen van een vierde toezichthouder aan de RvT.

Met deze uitbreiding beoogd de Raad versterking van kennis en ervaring in het Jeugdzorgdomein. Bovendien wil de RvT de diversiteit in haar samenstelling vergroten en zo beter recht doen aan de pluriformiteit in de samenleving.

Functie

Van alle toezichthouders en gezamenlijk als RvT bij SPPOH wordt verwacht dat:

  • Zij in staat zijn om integraal toezicht te houden op de besturing van SPPOH;
  • Op basis van eigen ervaring en expertise en gezamenlijk als RvT voor de directeur-bestuurder sparringpartner te kunnen zijn in bestuurlijke vraagstukken en dilemma’s;
  • Voor de directeur-bestuurder een goed werkgever te zijn.

De kandidaten die wij zoeken hebben een groot hart voor de leerlingen en professionals van SPPOH. Naast de eigen specifieke expertise moeten kandidaten in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid en de operatie te overzien en te beoordelen. Je bent in staat om in je verantwoordelijkheid als toezichthouder het organisatiebelang te herkennen en dat af te wegen tegen het maatschappelijke belang. Je kunt door de informatie heen te kijken en waar relevant organisatorische spanningen herkennen.

Inzicht en begrip in de taak, functie en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder is voor de toezichthouders essentieel om goed toezicht te kunnen houden en een goede werkgever en sparringpartner voor haar te kunnen zijn. Daarom moet je aantoonbaar op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs, jeugdzorg en de samenleving. Een goed begrip van de complexe governance waarbinnen de directeur-bestuurder haar taken verricht is in de specifieke context van SPPOH belangrijk.

Binnen de cultuur van SPPOH moeten de toezichthouders laagdrempelig opereren, benaderbaar zijn, stress- en crisisbestendig en onder alle omstandigheden rolvast zijn in de toezichthouders rol. Als je daarnaast analytisch sterk bent, vanuit je specifieke expertise een visie hebt op inclusiever onderwijs en in staat bent om samen met andere toezichthouders en, in voorkomende situaties, samen met de bestuurder, een integrale belangenafweging te maken, lees dan verder.

Je straalt gezag uit, je stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je kunt de directeur-bestuurder (en je collega toezichthouders) uitdagen, motiveren en inspireren. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden. Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor SPPOH.

Tenslotte geldt dat je in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor de overige taken.

Wie wij zoeken

Voor de nieuwe RvT zoeken we een betrokken lid met kennis en expertise van jeugdzorg. Ervaring als toezichthouder is een pré. Heel belangrijk is het aantoonbaar maatschappelijk engagement van de kandidaat, kennis van jeugdzorg en een aansprekende visie op inclusief onderwijs. Dat maakt dat je een goede gesprekspartner zult zijn voor je collega RvT-leden en voor de directeur-bestuurder.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichthoudende functie in een maatschappelijk zeer relevant domein in Den Haag en omgeving. In deze rol draag je bij aan de ontwikkeling van jonge mensen in het passend onderwijs. Je kunt in een nieuw samengestelde RvT daadwerkelijk invulling geven aan een passende governance voor SPPOH en het betrekken van de aangesloten schoolbesturen en medezeggenschap daarin.

De vergoeding voor leden van raad van toezicht is gebaseerd op de WNT-richtlijnen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature voor haar rekening te nemen. Tim de Jong en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze prachtige functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk VOORselectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een uitgebreid persoonlijk live gesprek. Deze live VOORselectiegesprekken vinden plaats op 3 september in Zoetermeer. De selectiegesprekken bij SPPOH vinden plaats op 10 september ’s middags in de regio Den Haag. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.