Wij zijn VOOR.

Ingevuld

interim-directeur Services & Wonen - Ingevuld

Capelle aan den IJssel

30-08-2022

interim-directeur Services & Wonen

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Verbindende interim-directeur met facilitaire expertise in de (ouderen)zorg

Organisatie

In verband met het vertrek van de huidige directeur Services & Wonen is De Zellingen op zoek naar een nieuwe tijdelijke collega om het directieteam te versterken.

Over De Zellingen

De Zellingen richt zich op mensen die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling nodig hebben met als doel dat zij zo lang als mogelijk zelfstandig blijven. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt.

De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten aan 2100 cliënten in Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zellingen focust zich op dementiezorg, Parkinsonzorg en palliatieve zorg. Ook heeft De Zellingen een gespecialiseerd hersenletsel- en afasiecentrum met een bovenregionale functie. Naast zorg aan genoemde focusgroepen biedt De Zellingen reguliere thuiszorg, dagbehandeling/-activiteiten, herstel- & revalidatiezorg en somatische verpleeghuiszorg. ‘Zorg op zijn zorgzaamst’ wordt bij De Zellingen geleverd door ruim 1200 medewerkers (750 fte) en 450 vrijwilligers, georganiseerd vanuit vier primaire onderdelen: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie, Wonen met Zorg en Services & Wonen.De belangrijkste financieringsbronnen voor De Zellingen zijn de Wlz, de Wmo en de Zvw. Afgelopen jaren is een organisatiebrede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de multidisciplinaire teams neer te leggen en gezamenlijk naar een moderne, doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen. De medewerkers zetten zich in voor cliënten en hun naasten zodat deze zich gezien voelen, geluksmomenten ervaren en zich gesterkt voelen in het blijven voeren van eigen regie. Persoonsgerichte zorg waarbij de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en waardegedreven werken vanuit vertrouwen en op basis van vakmanschap zijn belangrijke pijlers van de besturingsfilosofie van De Zellingen. Medewerkers laten zich leiden door de kernwaarden: aandacht, betrouwbaarheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, ruimte voor regie en reflectie.

De directeuren van de vier primaire organisatieonderdelen vormen samen met de bestuurder het managementteam (MT) van De Zellingen. Het MT vormt samen met de bestuurssecretaris, de manager Human Resources (HR) en de manager Financiën & Informatiemanagement het MT+ dat integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de strategische doelen. Dit vraagt om goede samenwerking.

Over Services & Wonen

De Zellingen kiest er in haar besturingsfilosofie heel bewust voor om ‘Services & Wonen’ te rekenen tot het primaire proces, evenals de onderdelen ‘Zorg Thuis’, Herstel & Revalidatie’ en ‘Wonen met Zorg’. De medewerkers van Services & Wonen leveren met hun diensten een bijdrage aan het welzijn van cliënten. Veel diensten worden om die reden in eigen beheer uitgevoerd. Zo heeft De Zellingen een eigen keuken en wordt er dagelijks vers voor de cliënten gekookt.

Services & Wonen bestaat uit de volgende onderdelen; Horeca, Gastvrijheid & Services, Inkoop & Logistiek, Technische Dienst en Cliëntservices (CSDZ). Deze onderdelen worden aangestuurd door 6 managers. Binnen Services & Wonen zijn ruim 150 medewerkers werkzaam (circa 95 fte), verspreid over de verschillende zorglocaties.

Opdracht

De aanleiding voor deze interim opdracht is de ontstane vacature als gevolg van het vertrek van de huidige directeur Services & Wonen die deze functie jarenlang ingevuld heeft. Het MT+ vindt het belangrijk om zorgvuldig na te denken over de invulling van deze vacature. Daarom wordt de komende periode benut om te bezien of herschikking van een aantal taken van de verschillende directies bijdraagt aan het beter organiseren van de zorg- en dienstverlening. Daarom wordt de vacature tijdelijk op interim basis ingevuld.

Je opdracht bestaat uit de volgende elementen:

- Het bieden van continuïteit in de leiding van ‘Services & Wonen’ door: 

  • het aanspreekpunt en de sparringpartner te zijn voor de managers van Services & Wonen, de MT+leden en de bestuurder;
  • een bijdrage te leveren vanuit de expertise van de verschillende onderdelen binnen Services & Wonen aan de sturing en het beleid van De Zellingen;
  • het integraal aansturen van Services & Wonen;
  • het rapporteren conform de reguliere planning- en control cyclus.

- Het continueren van een aantal lopende projecten zoals het opnieuw bezien van de interne huisvesting van de staf.
- Een eerste gedachtevorming en prioriteitsbepaling van duurzaamheidsbeleid in het MT+ te agenderen.
- Uitvoering te geven aan het meerjarenonderhoudsplan.
- Gesprekspartner te zijn voor externe partijen inzake huurafspraken.

Het beoogde resultaat van je opdracht:

- Er is continuïteit in de aansturing van Services & Wonen op dienstverlening, aandacht voor medewerkers en financiën.
- Er is een jaarplan en begroting voor 2023 opgesteld.
- De lopende projecten op het gebied van huisvesting zijn qua besluitvorming goed afgerond.
- Er een start is gemaakt met duurzaamheidsbeleid; er zijn heldere kaders en prioriteiten.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een daadkrachtige en verbindende interim manager met liefde voor de breedte van het facilitaire vakgebied. Je hebt ruime ervaring op strategisch niveau als leidinggevende binnen facilitaire dienstverlening en hospitality. Bij voorkeur binnen de langdurige zorg. Je bent bekend met huisvestingsvragen zoals huurovereenkomsten en (her)huisvesting. Je bent een toegankelijke leidinggevende voor de managers van Services & Wonen en een collega met expertise binnen het directieteam van De Zellingen. Je straalt rust uit en bent zorgvuldig in het aangaan en nakomen van afspraken. Daadkracht combineer je met oog hebben voor tijdige afstemming en draagvlak zoeken. In de dagelijkse praktijk breng je overzicht, prioriteitstelling, deskundigheid en humor in.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht (circa 28 uur per week) bij een waardegedreven en ambitieuze zorgorganisatie. Het betreft naar verwachting een opdracht voor de duur van 4 tot 5 maanden. Je aanwezigheid in de organisatie is voor het bieden van continuïteit gewenst. Een deel van je werkzaamheden kan hybride worden ingevuld. De beoogde start is zo kort mogelijk na 14 september zodat er nog sprake kan zijn van overdracht door de vertrekkend directeur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd de werving en de voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Tim de Jong is verantwoordelijk voor deze opdracht. Heb je interesse in deze opdracht en ben je beschikbaar dan ontvangen we graag je reactie voorzien van een motivatie, cv, beschikbaarheid en tariefindicatie via het reactieformulier: https://voor.nl/vacatures/1049/interim-directeur-services-wonen.

De gesprekken met VOOR zullen plaatsvinden op 12 september middags in Zoetermeer. De selectiegesprekken vinden plaats op 14 september tussen 15.30 en 18.00 uur middags bij De Zellingen in Capelle aan den IJssel. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Tim de Jong via Tim@voor.nl, mobiel 06-40297285.