Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter en een lid voor de Raad van Toezicht - Ingevuld

Den Haag

29-05-2023

Voorzitter en een lid  voor de Raad van ToezichtSPOED: Twee betrokken en verbindende toezichthouders die Schroeder van der Kolk versterken.

Organisatie


De Stichting Schroeder van der Kolk (Schroeder) is een betrokken, veelzijdige, sociaal maatschappelijke onderneming en is een begrip in Den Haag en omstreken. In 1923 is Schroeder opgericht als charitatieve instelling, aanvankelijk gericht op werk en deelname aan de maatschappij voor psychiatrische patiënten. Schroeder is 100 jaar later een eigentijds mensontwikkelbedrijf dat staat voor participatie van sociaal kwetsbare mensen. Schroeder wil op een maatschappelijk betrokken en duurzame manier blijvend waarde toevoegen voor haar deelnemers en van betekenis zijn voor de sociaal economisch zwakkeren in de samenleving.  


Schroeder biedt individuele begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding - waaronder forensische re-integratie - en werktrajecten aan een brede groep deelnemers met indicaties uit de WMO, Forensische Zorg, WLZ of met een PGB. Schroeder werkt ook voor reclassering Nederland en reclassering Leger des Heils. In opdracht van de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en het UWV verzorgt Schroeder met veel aandacht voor persoonlijke omstandigheden van mensen werktrajecten, waarbij met werkervaringsplaatsen en jobcoaches mensen WerkFit worden gemaakt voor de reguliere arbeidsmarkt. 


Schroeder gaat uit van de mogelijkheden, talenten en behoeften van haar deelnemers. Doel is om hen verder te helpen in hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Samen wordt bekeken wat er nodig is om het doel te bereiken. Trajectbegeleiders begeleiden deelnemers bij behoud, ontwikkeling en versterking van persoonlijke kwaliteiten en persoonlijke groei. Erkende praktijkopleiders begeleiden deelnemers op de werkvloer. 


“Dankzij Schroeder krijgen wij de mogelijkheid alsnog nuttig voor een ander te zijn en dat heeft iedereen nodig in zijn leven om eigen waarde te hebben, zich nuttig te voelen in deze maatschappij.” 


Door het verrichten van geschikt werk bouwen deelnemers van Schroeder een maatschappelijk bestaan op. Schroeder richt zich op maatschappelijk ondernemerschap, zoekt actief samenwerking met gedreven ondernemers en biedt zelf producten en diensten aan. Zo kan Schroeder:

  • eenvoudig productiewerk voor grote ondernemingen verzorgen 
  • woningontruiming, schoonmaak en woninginrichting verzorgen 
  • oude meubels een duurzaam nieuw leven geven
  • herbruikbare goederen en kleding ophalen en door Upcycling een nieuwe toepassing geven 
  • in een huisbezoek energieadvies op maat geven en direct besparingsproducten installeren
  • kandidaat medewerkers met begeleiding van jobcoaches aan bedrijven bemiddelen.

Schroeder focust op duurzaamheid. In 6 kringloopwinkels krijgen spullen een tweede kans. Medewerkers van Schroeder maken spullen opnieuw verkoopbaar door deze op te knappen, te repareren of nieuw te vervaardigen uit afvalstoffen. Onder het label SterK krijgen gebruikte materialen zoals meubels, textiel, kleding en papier een nieuwe en aantrekkelijke functionele toepassing. 


Schroeder is al 100 jaar een begrip in de Haagse multiculturele samenleving. Vijf Schroeder buurthuizen, ingericht in de kringloopwinkels, zijn gezellige en inspirerende ontmoetingsplekken voor Haagse burgers van alle culturen en leeftijden. Medewerkers en vrijwilligers zorgen voor een goede sfeer, wijkbewoners lopen er binnen voor een kopje koffie, het laatste nieuws, een luisterend oor of een hulpvraag en nemen deel aan de vele activiteiten. De buurthuizen hebben ook een laagdrempelig en vrijblijvende inloop GGZ functie. Met de Dementheek en  Technotheek - twee sociale uitleen- en adviescentra voor mensen met geheugen- en regie problemen - speelt Schroeder actief in op actuele maatschappelijke problematiek. 


“Hier kan iedereen zichzelf zijn, zonder zich minder dan de ander te voelen, want wij hebben allemaal wel iets.”


Bij Schroeder werken in verschillende teams en functies rond 80 medewerkers met een groot hart voor de deelnemers. Een derde deel werkt op basis van een gesubsidieerde baan. Schroeder beschikt ook over een groep betrokken vrijwilligers. Binnen de organisatie heerst een ‘hands on’ cultuur. Schroeder heeft een omzet van ongeveer 5 miljoen euro en levert haar diensten voornamelijk in opdracht van de gemeente Den Haag. Na een moeilijke periode en een herinrichting van de financiële- en zorgadministratie is de kwaliteit van de bedrijfsvoering sterk verbeterd. De directeur-bestuurder, Margriet ten Hove, stuurt de organisatie aan in nauwe samenwerking met het MT, bestaande uit de manager Begeleiding & Werk en de Operationeel Manager. Schroeder heeft een betrokken en actieve Ondernemings- en Cliëntenraad. De kringloopwinkels zijn ondergebracht in een afzonderlijke stichting en worden geleid door filiaalleiders. 


Het gaat bij Schroeder om betrokkenheid, ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap. Medewerkers en vrijwilligers zijn trots op Schroeder. Bevlogenheid en werkplezier zijn groot. Schroeder is een organisatie die enthousiasmeert, energie geeft en ook vraagt. Verbinding en vertrouwen vormen het vertrekpunt. De activiteiten van Schroeder zijn gericht op persoonlijke groei en vooruitgang van de deelnemers met als doel via arbeid (weer) volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. De collectieve ambitie van Schroeder is maatschappelijke participatie, sociale acceptatie, circulaire duurzaamheid en welzijn in de wijk. 


“De afhankelijkheid van de deelnemers van Schroeder is groot en bij Schroeder voelen we de grote verantwoordelijkheid voor deze groep mensen.” 


De  groep deelnemers van Schroeder is even divers als complex; ex-gedetineerden, mensen met psychiatrische of (psycho)sociale problematiek, (langdurig) werkloze mensen, verslavingsproblematiek,  Wajongers en nog veel meer. Daarbij is de complexiteit en dynamiek van de externe omgeving en financiering van Schroeder groot.  De complexe bedrijfsvoering en een financieringsstroom die onder druk staat, maakt dat de financiële situatie waarin Schroeder verkeert, kwetsbaar is. Financieel toekomstperspectief en bijbehorende strategie staan voor Bestuur en Raad van Toezicht hoog op de agenda. 


Functie

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. De Raad houdt toezicht op het bestuur, heeft de gebruikelijke eigen statutaire bevoegdheden, treedt op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De voorzitter staat in nauw contact met de bestuurder. De Raad vergadert regulier 4-6 keer per jaar. Tussen de vergaderingen worden de gebruikelijke overleggen gevoerd zoals bijvoorbeeld tussen voorzitter en bestuurder en tussen het lid in de financiële rol en de accountant. Ook is er eenmaal per jaar overleg tussen Raad van Toezicht en Ondernemings- en Cliëntenraad. Vertrouwen en verbinding staan centraal. Competenties, ervaring en expertise van de leden zijn complementair. De rollen en taken binnen de Raad zijn evenredig verdeeld. 

Wie wij zoeken

Vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden (ziekte) van de huidige voorzitter is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarnaast heeft een lid de RvT recent verlaten. De RvT wil zo spoedig mogelijk in de opvolging van beiden voorzien om daarmee de RvT weer op sterkte te brengen.

De kandidaten die wij voor beide functies zoeken hebben een groot hart voor de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van Schroeder. Naast de eigen specifieke expertise moeten kandidaten in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid en de operatie te overzien en te beoordelen. Binnen de cultuur van Schroeder moeten de toezichthouders laagdrempelig opereren, benaderbaar zijn, stress- en crisisbestendig en onder alle omstandigheden rolvast zijn in de toezichthouders rol. Als je daarnaast analytisch sterk bent, vanuit je specifieke expertise een visie op de toekomst van Schroeder hebt en in staat bent om samen met andere toezichthouders en, in voorkomende situaties, samen met de bestuurder en het management, een integrale belangenafweging te maken, lees dan verder. 


Je straalt gezag uit, je stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je kunt de bestuurder (en je collega toezichthouders) uitdagen, motiveren en inspireren. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden. Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Schroeder. 


Bij Schroeder zijn de lijnen tussen toezicht, bestuur, management en operatie kort. Het is om die reden cruciaal dat er sprake is van goede onderlinge vertrouwensrelaties zodat de raad samen met de stakeholders en vanuit de eigen rol als sterk team kan functioneren. Wij zoeken daarom kandidaten die bij uitstek goede teamspelers zijn met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. 


Het vergt moed om toezichthouder te willen zijn in een maatschappelijke onderneming met enerzijds een commerciële doelstelling en met anderzijds de ambitie om binnen een sociaal maatschappelijke context, hét mensontwikkelbedrijf te zijn in de Haagse regio. Een onderneming ook die voor haar omzet hoofdzakelijk afhankelijk is van een enkele grote, gemeentelijke opdrachtgever. Het is echter juist dan, dat een goede toezichthouder vanuit zijn expertise en persoonlijk netwerk het meest kan bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de Schroeder. De toezichthouder bij Schroeder kan vanuit zijn toezichthoudende taak én vanuit het partnership met de bestuurder, zijn kennis, ervaring en netwerk inbrengen om Schroeder, samen met bestuur, management en medezeggenschap, op een strategisch pad te brengen en te houden op weg naar een minder kwetsbare toekomst. 


Profiel van de voorzitter RvT


De Raad van Toezicht zoekt een stevige voorzitter, ervaren bestuurder en toezichthouder, die met groot bewustzijn van zijn/haar eigen rol in staat is bruggen te bouwen en over te steken. Die inhoudelijk goed geïnformeerd blijft en die in zijn optreden een empathische, gelijkwaardige en dienstbare leiderschapsstijl heeft. Een voorzitter die stimulerend, respectvol en verbindend opereert naar bestuur, management, ondernemingsraad, Cliëntenraad en (externe) belanghebbenden. In de Raad is de voorzitter persoonlijk, coachend en inspirerend. 

Als voorzitter stel je niet jezelf maar de doelstelling van Schroeder voorop en hanteert dat als graadmeter voor je voorzitterschap. Je pakt de regie op het toezichtproces in de raad en neemt de verantwoordelijkheid voor goed en rolvast toezicht. Je geeft vlot feedback en staat zelf open voor feedback. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je weet hoe je een organisatiestrategie gericht op lange termijn waarde creatie ontwikkelt en borgt.

Als persoon ben je integer, bescheiden, nieuwsgierig en enthousiast. Je hebt een persoonlijk, bij voorkeur Haags, bestuurlijk en ondernemersnetwerk dat je in kunt zetten voor de ontwikkeling van Schroeder. Je vindt het leuk om Schroeder op de sociale Haagse kaart te zetten. Je weet de bestuurder te inspireren Je bent bereid je voor twee termijnen van vier jaar aan Schroeder te verbinden.


Profiel van het lid RvT


Wij zoeken een lid van de Raad van Toezicht met kennis en expertise van kennisvelden die voor de ontwikkeling van Schroeder van belang zouden kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld arbeidsmarktkennis, PR en communicatie of juridisch zijn, maar even goed ook kennis van forensische zorg, marketing en sales, maatschappelijk werk en/of geestelijke gezondheidszorg. Ervaring als toezichthouder is niet direct nodig, als je al een leergang toezicht hebt afgerond is dat een pré. Veel belangrijker vindt de raad het aantoonbaar maatschappelijk engagement van de kandidaat en een aansprekende visie op de mogelijke ontwikkeling van Schroeder. Je hebt voldoende tijd voor Schroeder en bent bereid je voor twee termijnen van vier jaar aan Schroeder te verbinden.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij een organisatie die midden in de Haagse samenleving staat en waarin je een grote bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van sociaal kwetsbare mensen. De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 1.800,- per jaar. De vergoeding voor de leden bedraagt € 1.400,- per jaar.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacatures te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (ZOOM). Een referentenonderzoek evenals een VOG maken onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in één van deze functies, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij de vacatures op de website van VOOR. 

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eric de Macker (eric@voor.nl). Het is de intentie van de Raad om de benoemingsprocedure voor de zomervakantie af te ronden. Data waarop VOORselectie en selectiegesprekken plaatsvinden spreken we - gezien de spoedeisendheid- in overleg af.