Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris VMS en MSB

Capelle aan den IJssel

26-10-2022

Bestuurssecretaris VMS en MSB

“Bestuurssecretaris die een bijdrage levert aan de professionaliseringsslag binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Medische Staf (VMS) van het IJsselland ziekenhuis en die een spilfunctie vervult in de gelijkgerichtheid van het hele ziekenhuis“


Organisatie

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen regionaal ziekenhuis. Het IJsselland profileert zich als een poortziekenhuis in een lokaal netwerk, met de ambitie om gewoon hele goede zorg te leveren, midden in de wijk en buurt, voor alle mensen die dat nodig hebben. Uitblinken en innoveren in het gewone. Het ziekenhuis heeft een spilfunctie in een sterk netwerk van o.a. huisartsen, verpleeghuizen, ziekenhuizen in de regio en technologiepartners.

Het ziekenhuis heeft 390 bedden, een buitenpolikliniek in Rotterdam Nesselande, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam Kralingen. Het verzorggebied van het ziekenhuis strekt zich uit over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpenerwaard en de oostelijke kant van Rotterdam.

Meer dan 1500 medewerkers, 150 medisch specialisten en 200 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor goede patiëntenzorg. Het ziekenhuis ambieert een sleutelrol te vervullen in de verbetering van de gezondheid in de regio. In nauwe samenwerking met de ketenpartners streeft het ziekenhuis naar de juiste zorg op de juiste plaats; zo dicht mogelijk bij de patiënt. Daarnaast heeft het ziekenhuis de volgende prioriteiten in de strategie benoemd: doelmatigheid, passende en digitale zorg, preventie en pandemische paraatheid. Het ziekenhuis heeft tevens een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid: als eerste in de regio heeft het ziekenhuis het zilveren niveau van het milieukeurmerk Milieuthermometer Zorg behaald.

Het ziekenhuis kent een Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een co-bestuurder, die tevens medisch specialist is.

De ruim 150 medisch specialisten in het IJsselland ziekenhuis vormen samen de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS heeft als belangrijke doelstelling het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de door de medisch specialisten geleverde patiëntenzorg. De VMS is de spreekbuis van alle medisch specialisten (ongeacht de werkvorm: dienstverband of vrije beroepsoefenaren) voor de Raad van Bestuur, met wie de verantwoordelijk voor de zorg aan patiënten wordt gedeeld. Ook wordt de VMS betrokken bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Per 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) IJsselland Ziekenhuis opgericht: 100 vrijgevestigde medisch specialisten zijn lid van de Coöperatie MSB naast hun lidmaatschap van de VMS. Het MSB wordt bestuurd door een door de ledenraad aangesteld en gemandateerd Dagelijks Bestuur bestaande uit drie medisch specialisten en een recent aangezochte Directeur-bestuurder (niet medisch specialist). Voor het MSB werken verder zo’n 30 medische secretaresses, een HR-afdeling en het MSB-secretariaat.

De VMS, het MSB en de Raad van Bestuur maken afspraken over de kwaliteit, productie en doelmatigheid van de zorg. Voor alle organisatie onderdelen geldt dat samenwerking en gelijkgerichtheid drijvende waarden zijn.

Door de groeiende omvang van het MSB, het vertrek van de huidige beleidsmedewerker en de toegenomen complexiteit van alle vraagstukken waar het bestuur voor staat is er behoefte aan extra ondersteuning van het bestuur van de Coöperatie.

Het doel is een professionaliseringsslag aan te brengen voor het MSB-bestuur en het VMS-bestuur.

Functie

Als bestuurssecretaris heb je een verbindende en ondersteunende rol op meerdere fronten en werk je nauw met de besturen van de VMS , het MSB en hun leden samen.

Als bestuurssecretaris van de VMS zorg je voor de link met het medische domein in de bestuurlijke processen van het ziekenhuis. Je ondersteunt en adviseert het bestuur van de VMS en de co-bestuurder van het ziekenhuis. Je bewaakt dat de juiste procedures tijdig gevolgd worden. Je signaleert (mogelijke) knelpunten en adviseert over de aanpak- en oplossingsmogelijkheden. Je neemt deel aan de commissies van de VMS zoals IFMS en Peer Support en initiatieven vanuit of ten behoeve van de medisch specialisten. Je schrijft mee aan het medisch deel van het strategisch beleidsplan van het ziekenhuis. Je vertegenwoordigt het bestuur VMS in ziekenhuisbrede projectgroepen en overleggen.

Als bestuurssecretaris van het MSB zorg je voor een goede bestuursondersteuning -in brede zin- van het Dagelijks Bestuur MSB. Je levert gevraagd en ongevraagd beleidsmatige advies op strategische, juridische en kwaliteitsonderwerpen. Je zoekt zaken voor het bestuur uit en zonodig organiseer je aftemming of besluitvorming. Je draagt zorg voor beleidsvoorstellen en de juiste besluitvormingsstukken en levert waar nodig de juiste achtergrondinformatie.

Als secretaris bewaak je wet- en regelgeving en zorg je dat beide besturen up to date blijven en adviseert hen daarover. Je zorgt voor de juiste agendering van onderwerpen op de verschillende tafels zodat zaken tijdig met de juiste setting kunnen worden besproken. Uiteraard zorg voor je accurate vastlegging van besluitvorming en bewaking van actiepunten.

Vanuit jouw rol lever je een bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling en het risicomanagement van het vak van medisch specialist.

Door de manier waarop je werkt en samenwerkt draag je bij aan de gelijkgerichtheid met het ziekenhuis met onderkenning van de specifieke verantwoordelijkheden van de specialisten. Via de VMS en het MSB kunnen medisch specialisten beter medeverantwoordelijkheid dragen en samen met het ziekenhuis zorgen voor hoge kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een bestuurssecretaris die, bij voorkeur, ervaring heeft met het samenwerken met hoogopgeleide professionals, bij voorkeur binnen de ziekenhuiswereld. Je beschikt over natuurlijk gezag op basis van je persoonlijkheid en expertise en bent vanuit persoonlijke overtuiging samenwerkingsgericht. Je weet heldere beleidsadviezen te schrijven. Je vindt tijdige en heldere communicatie in een mensenbedrijf voor de onderlinge verbinding van groot belang en voelt je daar verantwoordelijk voor.

Door je opleiding en ervaring heb je voldoende kennis verworven over governance -en organisatievraagstukken. Kennis van kwaliteitsbeleid is vereist: juridische kennis is een pré. Je hebt voldoende organisatiesensitiviteit ontwikkeld om te weten wanneer je tempo kunt maken en wanneer er voor het draagvlak geduld nodig is. Je bent een onafhankelijke denker, met oog voor verschillende (soms strijdige) belangen. Je bent integer en koersvast. Humor en creativiteit helpen je bij het vinden van oplossingen. Je bent relatiegericht en weet verschillen te overbruggen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie in een platte organisatie met hoogopgeleide en bevlogen professionals met een gezamenlijke inhoudelijke drive -en soms uiteenlopende (financiële) belangen- in een krachtenveld volop in beweging. De mogelijkheid om een vanuit jouw rol de specialisten te ondersteunen in de volgende professionaliseringsslag binnen de noodzakelijke transitie die de zorg doormaakt.

De functie is markstconform ingeschaald in de CAO Ziekenhuizen. Neem hier gerust contact met ons over op. Het betreft een functie voor 28-32 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie van de bestuurssecretaris VMS/MSB uit te voeren. Tim de Jong (06 402 972 85) en Philip Backx (06 409 801 67) zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website.  De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 22 of 25 november a.s.plaats. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Coöperatie MSB IJsselland vinden plaats in de ochtend op 1 december a.s. in Capelle aan de IJssel. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Het VMS en MSB dragen de kosten van de aanvraag.