Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-bestuurder inZet

Zoetermeer

20-05-2021

Directeur-bestuurder inZet

Verbindend en transformationeel leider, bevlogen voor het maatschappelijk domein, bedrijfsmatig sterk

Organisatie

inZet is dé nieuwe organisatie voor welzijn en zorg in de Gemeente Zoetermeer. Negen organisaties op het gebied van ondersteuning, welzijn en preventieve (jeugd)hulp hebben per 1 mei jl. inZet opgericht in de vorm van een coöperatie.

inZet is ontstaan vanuit het besluit van de Gemeente Zoetermeer om de ondersteuning van haar burgers op een andere manier te organiseren: voorzieningen binnen het sociaal domein die een logische samenhang hebben worden integraal en geclusterd aangeboden door een samenwerkingsverband bestaande uit een kleine groep zorg- en welzijnsaanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. Voor de inkoop Sociaal Domein is daarmee de constructie met bestuurlijke aanbesteding en subsidies verlaten om te komen tot één aanbod: de algemene voorziening ‘gebiedsgerichte ondersteuning’. De gunning is afgegeven voor een periode van 3 jaar met een optie op verlenging van nog eens 3 jaar.

inZet is het samenwerkingsverband van Fonteynenburg, impegno, Kwadraad Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk. De organisatie werkt als algemene voorziening met een integraal budget van iets meer dan 10 miljoen euro per jaar.

De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor goed op de hoogte van de Zoetermeerse samenleving. inZet heeft ook samenwerkingsafspraken met een aantal onderaannemers met elk een eigen specialisme.

inZet verbindt inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en professionals in de wijk met elkaar. Met de komst van inZet komt de kennis en jarenlange ervaring in ondersteuning en zorg bijeen in één centrale organisatie voor inwoners met een hulpvraag:

 • Voor inwoners is er één centrale en laagdrempelige ingang voor elke hulp-, ontwikkel- of ondersteuningsvraag zonder eerst te moeten uitzoeken waar je met een (vaak meerledige) vraag terecht kunt;
 • Een medewerker van inZet denkt en werkt als centraal aanspreekpunt mee aan de oplossingen op maat die voor de inwoner of het gezin passend is;
 • Een medewerker van inZet denkt met de inwoners mee over het ontwikkelen van basis- en gezondheidsvaardigheden en passende invulling van hun dag;
 • Hoofddoel is naast een efficiëntere ook een effectievere werkwijze te realiseren waarbij inwoners makkelijker, sneller en preciezer de hulp en (specialistische) ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben.

De ondersteuners van inZet zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de wijken en via één centrale website en één centraal telefoonnummer.

De Coöperatie

De negen organisaties hebben als alliantiepartners met elkaar afgesproken hoe ze inhoud en vorm willen geven aan de onderlinge samenwerking en de gezamenlijke inhoudelijke opgave. Er is besloten om de coöperatie InZet Zoetermeer op te richten: een samenwerkingsverband waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

De coöperatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die bijgestaan wordt door een compacte, nog aan te stellen Raad van Commissarissen (een voorzitter en twee leden). Het hoogste orgaan van de coöperatie is de Algemene Leden Vergadering (ALV), die gevormd wordt door de directeuren en bestuurders van de alliantiepartners, aangevuld met de aan te zoeken directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen als adviseur.

inZet is Lean en Mean ingericht met een bescheiden bestuursbureau: de bedrijfsvoering wordt ondergebracht bij een van de alliantiepartners. De 150 medewerkers en talloze bevlogen vrijwilligers van inZet blijven in dienst van ca betrokken bij hun eigen organisaties (die een dienstverleningsovereenkomst hebben met inZet). Aan de medezeggenschap wordt veel waarde gehecht en dat moet nog verder worden vormgegeven, waarbij de huidige formele lijnen de basis vormen.

Tot eind 2021 zijn er 12 kwartiermakers actief in de zes wijken in Zoetermeer.

Functie

Als directeur-bestuurder geef je inhoud en vorm aan de transformatie zoals die vanuit inZet geoffreerd is aan de gemeente. Vanuit de coöperatieve gedachte ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en het realiseren van de transitie. Aandachtspunten daarbij zijn:

 • De transitieopdracht is zodanig dat meer doen van hezelfde of het doorvoeren van een efficientie-slag niet toereikend is: het moet echt anders. Je bent verantwoordelijk voor de innovatie in het sociale domein waarmee over 3 jaar gesteld kan worden: er is sprake van integrale en vernieuwende dienstverlening in het sociale domein in Zoetermeer. Dat betekent dat de omkering tegen die tijd een feit moet zijn: o.a. van formeel naar informeel, van individu naar groep, van fysiek naar digitaal;
 • Je geeft vorm aan de cultuuromslag, waaronder: samenwerken over de grenzen van je organisatie, jezelf zo snel mogelijk overbodig maken/optimale zelfredzaamheid van de burger, positieve gezondheid, professionele ruimte en ondernemerschap en digitalisering;
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken inhoudelijke doelen binnen goedgekeurde begroting, waarbij o.a. met afgesproken KPI’s via een nog nader in te richten systeem van informatievoorziening verantwoording wordt afgelegd;
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de coöperatie en zorgt hierbij voor verbinding tussen alle gremia en stakeholders;
 • Tegelijkertijd maak je de strategische beleidsvoorstellen voor de ALV en voert die ook uit;
 • Je zorgt dat er sprake is van een gezonde en transparante bedrijfsvoering, waarbij het budgettair kader van de opdracht leidend is.

Het jaar 2021 staat daarbij in het teken van de continuiteit van zorg, het uitkristalliseren van de onderlinge verhoudingen en de samenwerking binnen inZet en het voorbereiden van de transformatie vanaf 2022. Aandachtspunten daarbij zijn:

 • De gemeente is van zo’n 130 aanbieders naar de alliantie van 9 aanbieders gegaan: daarmee komt er een groot aantal clienten over naar de alliantie;
 • Tegelijkertijd werkt de alliantie samen met nieuwe partners (onderaannemers) die de expertise van inZet aanvullen daar waar nodig.

Als boegbeeld van inZet werk je optimaal samen met de strategische partners. Je profileert inZet naar buiten: je bouwt actief aan netwerken en relaties binnen Zoetermeer en het sociale domein in het bijzonder. Je bent daarbij een kritische gesprekspartner met en voor de gemeente op de diverse niveaus.

Je werkt vanuit een ruim mandaat met de RvC als toezichthoudend orgaan en als (kritische) sparringpartner. Je legt tenminste twee keer per jaar verantwoording af aan de ALV.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren directeur(-bestuurder) die ervaren is met het werken vanuit complexe samenwerkingsverbanden zoals inZet. Idealiter heb je eerder een organisatie door een transitie geleid. Je bent iemand die bestuurlijke en politieke sensitiviteit combineert met lef en een resultaatgerichte hands-on mentaliteit.

Je voelt je aangesproken door de ambitieuze opdracht in Zoetermeer en je gelooft in het populatiegebonden organiseren en financieren van ondersteuning. Je herkent de potentie: Zoetermeer en inZet zouden een landelijke voorbeeldfunctie kunnen vormen op gebiedsgerichte ondersteuning, samenwerking tussen de 0de, 1e en 2e lijn en afschaling van zorg.

Je bent een realistische en optimistische visionair. Iemand die gelooft in de huidige beweging, maar ook oog heeft voor waar het klemt en schuurt.

Je bent eerlijk en integer: jouw werk gaat voor heel veel mensen heel veel impact hebben. Er wordt veel van alle betrokkenen gevraagd: samenwerken over de grenzen van je organisatie/vakmanschap heen, jezelf overbodig kunnen maken. Dat vraagt van jou als spil in dit proces een respectvolle, empatische en volledig eerlijk en transparante manier van werken en communiceren met alle betrokkenen.

Je werkt vanuit het hart met een koel/zakelijk hoofd. Je bent bedrijfseconomisch sterk onderlegd en een stevige onderhandelaar. Je bent een man/vrouw uit 1 stuk, present, die op een gelijkwaardige manier gesprekpartner is voor de ALV, de poltiek/gemeente als de burger, waarbij je niet bang bent te confronteren als iemand zich niet aan de afspraken houdt.


We kunnen ons voorstellen dat je een veelzijdig cv hebt. Idealiter spreek je de taal van drie werelden: de gemeente, het sociale domein en de zorg. Je bent aantoonbaar ondernemend en vindingrijk, een vrijdenker die creatieve oplossingen voor nieuwe problemen en uitdagingen vindt. Je denkt in mogelijkheden (ook als het even tegenzit), je kunt goed relativeren en je hebt een goed gevoel voor humor.

Bekendheid met werken in een coöperatie is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een vernieuwende fulltime functie waar je wezenlijke impact kunt gaan maken op het leven van de burgers in Zoetermeer, op de professionele taakopvatting van medewerkers en op de manier waarop ondersteuning en zorg een integraal en effectief aanbod kunnen vormen in het sociale domein.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is marktconform.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Jan Willem ten Hagen en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier. De reactietermijn sluit op 10 juni aanstaande.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen (Skype, Facetime of ZOOM). Die gesprekken vinden plaats tot en met 11 juni aanstaande. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 7 en 15 juni aanstaande. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op vrijdag 25 juni aanstaande.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.