Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht

Meppel

18-12-2023

Lid Raad van Toezicht

‘Waardegericht bijdragen aan toekomstgerichte, innovatieve ouderenzorg – commissie kwaliteit en veiligheid.’ 

Organisatie

Zorggroep Noorderboog biedt professionele en persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor alle ouderen en iedereen met ouderenproblematiek. Zo dragen de medewerkers van Noorderboog bij op alle vlakken van gezondheid en welbevinden. Het accent ligt daarbij op het versterken van de eigen regie, wat het leven betekenis geeft.

Noorderboog is een autonome VVT-instelling in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, met als kerngemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland. Noorderboog biedt hoofdzakelijk intramurale specialistische zorg aan ouderen die behoefte hebben aan preventie, welzijn, wonen, verzorging, verpleging en behandeling. Dat doet de organisatie met 1.850 professionals en 950 betrokken vrijwilligers op 15 verschillende locaties. Met Erwin Duits heeft de organisatie een eenhoofdige Raad van bestuur.

‘We doen de dingen die we belangrijk vinden om te doen.’

Noorderboog is een nuchtere, deskundige en innovatieve organisatie die zich op diverse vlakken heeft gespecialiseerd. Zo kent de organisatie al jaren een Chief Nursing Officer (CNO), is ze gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met Parkinson en de zorgverlening aan jonge mensen met dementie. De cultuur binnen Noorderboog is gastvrij en open. Er is veel energie om (ver)nieuwe(nde) zaken op te pakken. Organisatorisch is er rust en structuur en de organisatie is goed in control en financieel gezond. 

De organisatie wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en daarnaast de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en vanuit verhuuropbrengsten. Voor Noorderboog liggen toekomstige uitdagen op de gebieden vergrijzing en arbeidsmarktkrapte, verzwaring van de zorgvraag, verduurzaming en zorginnovatie.


Functie

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Noorderboog. De raad van toezicht fungeert als klankbord en werkgever van de raad van bestuur. De raad van toezicht hanteert de governance code Zorg 2022 en heeft zijn visie op (intern) toezicht beschreven in het toezichtplan.

De raad van toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden. I.v.m. het vertrek van een lid wegens het aflopen van de zittingstermijn ontstaat er ruimte in de commissie kwaliteit en veiligheid. De raad van toezicht vergadert tenminste 5-6 keer per jaar. De commissies vergaderen 5 keer per jaar. 

De omgangsvormen in de raad van toezicht en met de bestuurder en medezeggenschapsorganen (CMR, OR, VVAR) zijn positief. De sfeer is open en gericht op dialoog en samenwerking. De leden van de raad zijn betrokken bij de organisatie en willen waarde toevoegen aan de zorg voor ouderen en de organisatie. De leden stellen zich onderling lerend op en zijn zelf-reflectief. De raad van toezicht hecht veel waarde aan rolbewustzijn. Er is dan ook een goede balans tussen afstand-nabijheid t.o.v. raad van bestuur, medezeggenschapsorganen en organisatie.


Wie wij zoeken

“Ik zoek een mede-toezichthouder die kijkt naar hoe het zou kunnen zijn.”

Voor deze raad van toezicht zoeken wij een ervaren toezichthouder die met een brede blik naar de  zorg kijkt. Je kijkt vooruit en hebt ideeën bij hoe de zorg zich in de (nabije) toekomst anders kan organiseren. Je beschikt over vakinhoudelijke kennis rondom de thema’s kwaliteit en innovatie. Je hebt een duidelijke visie op de zorg en de kansen en uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat en bent in staat anderen hierin op een positieve en toegankelijke wijze mee te nemen. 

“Ik zoek iemand die de ‘grrr-vraag’ stelt. Dat je met elkaar denkt eruit te zijn en dat die collega dan net die ene verdiepende vraag stelt die toch weer ander perspectief in de dialoog brengt.”

Vanuit expertise en met een analytisch-strategische blik breng je verdieping in de dialoog. Je bent bij uitstek de ‘waarom-vrager’. Dat doe je vanuit een bepaald comfort doordat je zelf ervaren bent op het bestuurlijk-strategisch niveau, of in daaraan verwante rollen. Je schakelt eenvoudig op bestuurlijk niveau, kunt de complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten duiden en bent daarmee in staat als klankbord voor de bestuurder te opereren.

“De nieuwe toezichthouder moet deze regio begrijpen”

Bij voorkeur heb je verbinding met het werkgebied van Noorderboog. Dat betekent dat je sociale, economische of politieke relaties hebt in Meppel, Steenwijkerland, Westerveld of de Wolden. Of in gemeenten in de nabije omgeving. Heb je deze binding niet? Dan begrijp je uit ervaring goed hoe de dynamiek is van autonome zorgorganisaties in kleinere steden en hun omgeving. 

Je hebt daarbij:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • bestuurlijk en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • je begrijpt het primair proces van de organisatie;
  • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van Zorggroep Noorderboog;
  • het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
  • een nuchtere, integere, verantwoordelijke, positief-kritische en onafhankelijke opstelling;
  • sterke verbinding met medezeggenschap;
  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • voldoende tijd beschikbaar voor deze toezichtsrol.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het lidmaatschap van de raad van toezicht bij Zorggroep Noorderboog brengt je een mooie toezichtsfunctie in een autonome en innovatieve organisatie met een sterke binding in de lokale samenleving. Je hebt met enige regelmaat contact met de medewerkers en bewoners van de locaties, waarbij je gaat ervaren dat je écht welkom bent. Je maakt deel uit van een nuchter, betrokken en positief-kritisch team met gevoel voor humor en relativeringsvermogen en een sterk ontwikkeld moreel kompas. De vergoeding is conform de WNT-normen.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Mariët Hofenk en Stefan van den Oever zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze rol, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactie formulier onder deze vacature op onze website.  

Beeldbelgesprekken staan gepland in week 3. De persoonlijke kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats op woensdag 24 januari. De selectie gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op woensdag 14 en donderdag 29 februari.