Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van Toezicht

Amsterdam

11-04-2017

Voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie

Functie

Voorzitter Raad van Toezicht HVO-Querido Organisatie HVO-Querido is een maatschappelijk betrokken, innovatieve en ondernemende zorgorganisatie die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunt in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Met oog voor de beperkingen en obstakels waarmee de cliënt zich geconfronteerd ziet, gaat HVO-Querido uit van aanwezige kracht en talenten. HVO-Querido draagt met inzet en ondersteuning van kwetsbare mensen bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving. De cliënten verschillen sterk in achtergrond, hulpvraag en leeftijd. Zo zijn er cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid, cliënten met een psychosociale kwetsbaarheid al dan niet gecombineerd met verslaving. Bij HVO-Querido werken zo'n 1100 medewerkers (ruim 900 fte) op 50 locaties voor 3.500 cliënten. Ontwikkelingen HVO-Querido ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie, ook vanwege de veranderende wensen van de stakeholders. Hiernaast ligt de focus op het versterken van de positie in de regio. Zo is de organisatie actief binnen Amsterdam en Haarlem en een verkenning met partners van binnen en buiten deze regio blijft de komende jaren een speerpunt. Een andere belangrijke ontwikkeling is een verschuiving van residentiële zorg naar ambulante begeleiding. Er is in dit verband al veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van zorgprogramma's en methodieken die de zelfstandigheid en eigen regie van cliënten bevorderen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de besturing van de organisatie en de wijze waarop deze door de verschillende raden zal worden ingevuld. Functie De huidige Raad van toezicht bestaat uit 7 leden. Het is een groep van betrokken professionals. Zorginhoud en Bedrijfsvoering zijn goed verankerd binnen de aanwezige expertise. Door het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter ontstaat de vacature. De RvT vergadert ongeveer 5 maal per jaar. Daarnaast is sprake van overleg met bestuurder en medezeggenschap en vinden regelmatig werkbezoeken op locatie plaats. De Raad van Toezicht geeft bewust inkleuring aan haar rol en verantwoordelijkheid vanuit de nieuwe governancecode zorg. De ingezette professionalisering moet verder bestendigd worden. De Raad van Toezicht hecht waarde aan verdere teamontwikkeling, scholing van de leden, visie-ontwikkeling op het besturingsmodel en stakeholdermanagement. Het gaat om een uitdagende, zelfstandige en waarde gedreven functie op academisch denk- en werkniveau. Profiel Wij zoeken een ervaren toezichthouder met natuurlijk gezag en overwicht. De voorzitter heeft grote affiniteit met de zorg en is bekend met de governance code zorg. Begrip voor en compassie met de doelgroep is vanzelfsprekend. Daarnaast verwachten wij dat u rust uitstraalt, duidelijk acteert en waar nodig grenzen stelt. U bent analytisch sterk, autonoom en heeft overzicht en een goed oog voor het organisatiebelang. Politiek- bestuurlijke ervaring bij een complexe organisatie is belangrijk. U brengt een ruime ervaring als eindverantwoordelijke met zich mee. De beoogde toezichthouder moet voldoende kennis en ervaring hebben om de succes- en risicofactoren van de functie goed te kunnen beoordelen. U bent sociaal maatschappelijk betrokken en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U bent integer, zorgvuldig en heeft een sterk normbesef. U bent gericht op samenwerking en verbinding en weet de zogenaamde harde factoren zoals bijvoorbeeld strategie, kosten en resultaten te verbinden aan de zachte factoren als inspiratie, bevlogenheid en onderling vertrouwen. U beschikt over het vermogen om op een prettige wijze uw taken als toezichthouder, klankbordfunctie en werkgever jegens de bestuurder te vervullen. Dit vraagt kennis, inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en de functie van de raad van toezicht en de bestuurder. U beschikt over meer dan gemiddeld tijd om te investeren in deze rol. De ideale kandidaat is een teamplayer en weet zaken goed te relativeren, u kan een goede balans aan brengen tussen distantie en betrokkenheid. Er is, gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, een voorkeur voor een vrouw. Daarnaast verdient het de voorkeur dat u Amsterdam goed kent en/of thuis bent in grootstedelijke netwerken. Tevens heeft u inzicht in het veld van relevante stakeholders. U bent vanzelfsprekend van onbesproken gedrag en er kan geen sprake zijn van enige vorm en/of enige schijn van belangenverstrengeling. De beste kandidaat wordt, na het bevragen van referenten, gevraagd om een VOG en een integriteitsverklaring. Ons aanbod voor de beste kandidaat Een mooie functie bij een maatschappelijk betrokken en waardegedreven organisatie. De RvT heeft gekozen voor een bescheiden vergoeding. Deze is in lijn met wat HVO-Querido voor ogen staat. De RvT is voornemens om de nieuwe voorzitter op 14 juni 2017 te benoemen. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren in de persoon van Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl). Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 10 mei 2017 uw motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins via onderstaand reactieformulier. Vermeld in uw CV ook uw

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master