Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter College van Bestuur

Woerden

09-10-2017

Voorzitter College van Bestuur

Organisatie

Functie

Organisatie en situatie Feike Kalsbeek kwam in 1885 als hoofdonderwijzer naar Woerden. Vanaf 1917 legde hij daar de basis voor christelijk voortgezet onderwijs. Hij gaf niet alleen les in 9 vakken, hij was ook politiek actief en droeg op deze manier bij aan de toenmalige positie van het bijzonder onderwijs in Woerden. In 1957 kreeg de mulo zijn naam, de naam die ook nu nog aan de school is verbonden en zo de school een eigen gezicht geeft. De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs vormt inmiddels het bestuur van het Kalsbeek College en de school bestaat dit jaar 100 jaar! De school is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap (VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium) die op twee locaties – Schilderspark en Bredius – inspirerend onderwijs biedt aan ruim 2800 leerlingen in Woerden en omgeving. De missie en visie is als volgt omschreven (uit het jaarverslag 2016, https://www.kalsbeek.nl/groeiportaal/): Missie Het Kalsbeek College is een leer- en leefgemeenschap waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De christelijke levensbeschouwing geeft zowel richting aan die persoonlijke ontwikkeling als aan het dagelijks pedagogisch handelen in de school. Visie Het Kalsbeek College biedt leerlingen een breed kennisaanbod, stelt hen in staat hun individuele talenten te ontwikkelen en hun eigen interesses te onderzoeken, maar is er tevens op gericht om deze kwaliteiten in gezamenlijkheid met anderen tot uitvoer te laten brengen. De herkenbare klas of stamgroep is daarvoor een essentiële plek. Daarnaast leren leerlingen op andere plaatsen en momenten, zowel binnen als buiten de school. De situatie bij de start Het Kalsbeek College heeft, na jaren van groei, te maken met een dalend leerlingaantal, deels door demografische ontwikkelingen en deels door meer concurrentie van voortgezet onderwijs in de regio. Dit heeft consequenties voor de organisatie en het personeel, die hierover zijn ingelicht. Tegelijkertijd wordt er met ambitie gewerkt aan toekomstbestendig onderwijs waarmee de kwaliteit van het onderwijs en de positie en de uitstraling van het Kalsbeek College wordt verhelderd en verstevigd.In het schoolplan 2016-2020 staan deze ambities voor de komende jaren geformuleerd. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal en mag een meer eigentijds karakter krijgen. De speerpunten in het schoolplan zijn samen te vatten als: met goed toegeruste docenten, in een professioneel leerklimaat, met optimaal gebruik van digitale hulpmiddelen, zorgdragen voor meer maatwerk in programma, didactiek en begeleiding van leerlingen. Er wordt gewerkt aan een omslag van docentsturing naar leerlingsturing waarbij leerlingen meer eigenaarschap hebben voor hun ontwikkeling en leerproces. De inzet van ICT, maatwerkprogramma’s en een rijk palet aan didactische werkvormen zijn hieraan ondersteunend.Al met al wordt de urgentie gevoeld om het onderwijs nog beter aan te sluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderde behoeften van leerlingen en ouders. De nieuwe bestuurder vervult hierin een belangrijke en gezichtsbepalende rol. Vanwege de pensionering van de huidige voorzitter van het College van Bestuur zijn wij voor het Kalsbeek College op zoek naar een nieuwe inspirerende en energieke voorzitter. De Functie De voorzitter van het College van Bestuur (hierna te noemen de bestuurder) is het bevoegd gezag en treedt namens de stichting op als werkgever van de medewerkers binnen de stichting. De bestuurder heeft de de hiërarchische leiding, geeft richting aan de strategische koers en draagt vanuit daar zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, evalueren en toezien op de uitvoering van het beleid. De bestuurder draagt zorg voor de verdeling van budgetten, gestroomlijnde processen, coördinatie van de beleidsontwikkeling en besluitvorming. Hij/zij is verantwoordelijk voor een ondersteuningorganisatie waarin het primair proces ongehinderd en geïnspireerd kan werken aan goed onderwijs. De bestuurder vertegenwoordigt de school naar buiten in samenwerkingverbanden, naar maatschappelijke organisaties, in landelijke overleggen en educatieve netwerken en zorgt voor een scherpe externe profilering. Hij/zij heeft vanuit zijn of haar rol en positie een goede voeling met de samenleving. Hij/zij legt verantwoording af aan de inspectie, gemeente en andere stakeholders. De bestuurder geeft leiding aan de twee locatiedirecteuren en de directeur beheer. Met de plaatsvervangend locatiedirecteuren vormen zij het managementteam. Samen met dit managementteam en de docenten zet de nieuwe bestuurder de ontwikkeling naar meer leerlinggericht onderwijs voortvarend door. Hij/zij initieert en stimuleert een strategisch proactiever personeelsbeleid. De bestuurder voert het overleg met de medezeggenschapsraad en legt intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Wie wij zoeken VOOR het Kalsbeek College Wij zoeken een ervaren onderwijsbestuurder (academisch werk- en denkniveau) die nieuw elan en energie brengt. Iemand met een enthousiaste, stevige uitstraling die besluitvaardig is en vanuit overzicht de koers bepaalt. Je hebt een inspirerend profiel, waarin je bewezen ervaring hebt met het brengen van beweging en vernieuwing en goed in staat bent om van buiten naar binnen te werken en andersom. Je hebt snel zicht op de toekomstige positie van het Kalsbeek College in de regio en de daarbij behorende onderwijskundige visie en gewenste uitstraling naar buiten. De identiteit van de school is hierbij een belangrijk en waardevol onderdeel dat door jou met bezieling wordt uitgedragen. Je bent een bestuurder met een onderwijshart en uitstekende leiderschapskwaliteiten. Je oefent bewust invloed uit, bent veranderkundig sterk en inhouds- en kwaliteitsgedreven. Daarbij ben je vasthoudend, verbindend en consequent op de in te zetten koers. Ons aanbod voor de beste kandidaat Een veelzijdige functie voor een ontwikkelingsgerichte bestuurder die van betekenis wil zijn voor de toekomst en de identiteit van deze school voor voortgezet onderwijs in Woerden. De functie is ingedeeld in B3 CAO voor Bestuurders in het Voortgezet Onderwijs en ligt tussen de 100.000 tot 125.000 euro bruto per jaar. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 22 augustus 2017 via onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een assesment center en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master