Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter College van Bestuur

Woerden

09-10-2017

Voorzitter College van Bestuur

Organisatie

Functie

Organisatie en situatie Feike Kalsbeek ontstond in 1885 als hoofdonderwijzer naar Woerden. Vanaf 1917 legt hij daar de basis voor christelijk voortgezet onderwijs. Hij gaf les in 9 vakken, hij was ook politiek actief en gedragen op deze manier bij aan de praktijk van het bijzonder onderwijs in Woerden. In 1957 kreeg de mulo zijn naam, de naam die ook nu nog aan de school is verbonden en zo de school een eigen gezicht geeft. De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs bestaat inmiddels het bestuur van het Kalsbeek College en de school bestaat dit jaar 100 jaar! De school is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap (VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium) die op twee locaties – Schilderspark en Bredius – geïnspireerd onderwijs biedt aan ruim 2800 leerlingen in Woerden en omgeving. Missie Het Kalsbeek College is een leer- en leefgemeenschap waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. De christelijke levensbeschouwing geeft zowel richting aan die persoonlijke ontwikkeling als aan het dagelijks handelen in de school. Visie Het Kalsbeek College biedt leerlingen een breed kennisaanbod, stelt hen in staat hun individuele talenten te ontwikkelen en hun eigen interesses te onderzoeken, maar is tevens gericht op gericht om deze vaardigheden in samenwerking met anderen tot uitvoer te laten brengen. De herkenbare klas van stamgroep is gevormde een essentiële plek. Daarnaast leren leerlingen op andere plaatsen en momenten, zowel binnen als buiten de school. De situatie bij de start Het Kalsbeek College heeft, na jaren van groei, te maken met een dalend leerlingaantal, deels door demografische ontwikkelingen en deels door meer concurrentie van voortgezet onderwijs in de regio. Dit heeft consequenties voor de organisatie en het personeel, die zijn ingelicht. ambitie wordt er met ambitie aan toekomstbestendig onderwijs gericht op de kwaliteit van het onderwijs en de positie en de uitstraling van het Kalsbeek College wordt helderd en verstevigd.in het schoolplan 2016-2020 De kwaliteit van het onderwijs staat centraal en mag een meer eigentijds karakter krijgen. De speerpunten in het schoolplan zijn samen te vatten als: met goede toegeruste docenten, in een professioneel leerklimaat, met optimale gebruik van digitale hulpmiddelen, zorgdragen voor meer maatwerk in programma, didactiek en begeleiding van leerlingen. Er wordt gewerkt aan een omslag van docentsturing naar leerlingsturing waarbij leerlingen meer eigenaarschap hebben voor hun ontwikkeling en leerproces. De inzet van ICT, maatwerkprogramma's en rijk palet aan didactische vormen zijn ondersteunend. De nieuwe bestuurder vervult een belangrijke en gezichtsbepalende rol. Vanwege de pensionering van de huidige voorzitter van het College van Bestuur zijn wij voor het Kalsbeek College op zoek naar een nieuwe inspirerende en energieke voorzitter. De functie De voorzitter van het College van Bestuur is het bevoegd gezag en de namen van de stichting op als werkgever van de medewerkers binnen de stichting. De bestuurder heeft de hiërarchische leiding, geeft richting aan de strategische koers en draagt ​​vanuit daar zorg voor voorbereiden, ontwikkelen, ontwerpen, richting zien op de uitvoering van het beleid. De bestuurders draagt ​​zorg voor de verdeling van budgetten, gestroomlijnde processen, coördinatie van de beleidsontwikkeling en besluitvorming. Hij/zij is verantwoordelijk voor een ondersteuningorganisatie waarin het primaire proces ongehinderd en ontwikkeld kan werken aan goed onderwijs. De bestuurder van de school naar buiten in samenwerkingsverbanden, naar maatschappelijke organisaties, in landelijke samenwerking en netwerken en zorgt voor een externe profilering. Hij/zij heeft vanuit zijn rol en positie een goede gevoel met de samenleving. Hij/zij legt verantwoording af aan de inspectie, gemeente en andere belanghebbenden. De bestuurder geeft leiding aan de twee locatiedirecteuren en de directeur beheer. Met de plaatsvervangend locatiedirecteuren vormen zij het managementteam. Samen met dit managementteam en de docenten zet de nieuwe bestuurder de ontwikkeling naar meer leerlinggericht onderwijs voortvarend door. Hij/zij initieert en stimuleert een strategisch proactiever personeelsbeleid. De bestuurder voert het overleg met de medezeggenschapsraad en legt interne verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Wie wij zoeken VOOR het Kalsbeek College Wij zoeken een ervaren onderwijsbestuurder (academisch werk- en denkniveau) die nieuw elan en energie brengt. Iemand met een enthousiaste, stevige uitstraling die besluitvaardig is en vanuit overzicht de koers bepaalt. Je hebt een geïnspireerde ervaring met het brengen van beweging en vernieuwing en goed in van buiten naar binnen te werken en andersom. Je hebt snel zicht op de toekomstige positie van het Kalsbeek College in de regio en de bijbehorende onderliggende onderwijskundige visie en uiteindelijke uitstraling naar buiten. De identiteit van de school is een belangrijk en waardevol onderdeel dat door jou met wordt uitgedragen. Je bent een bestuurder met een onderwijshart en uitstekende leiderschapskwaliteiten. Je oefent bewust invloed uit, bent veranderkundig sterk en inhouds- en kwaliteitsgedreven. daarbij ben je vasthoudend, verbindend en consequent de in te zetten koers. Ons aanbod voor de beste kandidaat Een veelzijdige functie voor een ontwikkelingsgerichte bestuurder die van betekenis wil zijn voor de toekomst en de identiteit van deze school voor voortgezet onderwijs in Woerden. De functie is ingedeeld in B3 CAO voor Bestuurders in het Voortgezet Onderwijs en ligt tussen de 100.000 tot 125.000 euro bruto per jaar. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voor selectie voor de uitvoering van deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. wij verzoeken voor een persoonlijk selectiegesprek maken graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 22 augustus 2017 via onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een assessment center en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master