Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-Bestuurder

12-12-2017

Directeur-Bestuurder

Stevige directeur-bestuurder met passie voor maatschappelijke dienstverlening

Organisatie

De Stichting MaDi Zuid Oost & Diemen (MaDi) ondersteunt inwoners bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. MaDi streeft door innovatie, preventie en voorlichting naar het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid van inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen. 
Amsterdam Zuid Oost kenmerkt zich door haar jaren ’60 bouw en recente stedelijke ontwikkeling. Ook is het een wijk met veel etnische diversiteit. Veel huishoudens hebben weinig te besteden, het percentage huishoudens dat leeft rond de armoedegrens is 31%, het hoogste van Amsterdam. 

Om haar doel te bereiken vormt en onderhoudt MaDi netwerken met andere zorg- en hulpverleningsorganisaties. Samen met multidisciplinaire teams van professionals op gebied van sociaal raadswerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, ouderenwerk en preventie, werkt MaDi met vrijwilligers aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van haar cliënten.

MaDi is ook een organisatie die het nieuwe DNA van Amsterdam reflecteert. Haar cliënten zijn mensen met een etnisch-culturele-religieuze oorsprong van over heel de wereld; vaak met een afstand tot de arbeidsmarkt en met hulpvragen die hiermee verband houden. Dit stelt bijzondere eisen aan de samenstelling en de competenties van de medewerkers en van de directeur-bestuurder en aan de besturing van de organisatie.

MaDi is financieel gezond en organisatorisch stabiel. Het strategisch beleidsplan 2018 loopt ten einde. De activiteiten uit de speerpunten zijn gerealiseerd (of bijna) en MaDi maakt zich nu op voor haar toekomst met een nieuwe directeur-bestuurder. 

Functie

De directeur-bestuurder is voorzitter van het management team (MT) van MaDi, waarin zitting hebben het management en deels staf. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

De directeur-bestuurder:
- is eindverantwoordelijk voor de algemene leiding van de organisatie, het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het positioneren van MaDi vanuit de visie, de missie en de kernwaarden;
- geeft leiding aan de organisatie zodat deze effectief en efficiënt functioneert en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht;
- draagt zorg voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages enz;
- is verantwoordelijk voor het behoud en versterken van de huidige financiële positie van de organisatie;
- ontwikkelt voor de periode 2018-2021 een meerjarenbeleid voor de organisatie;
- is sparringspartner van het MT en staf;
- levert een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van het MT en staf en zorgt voor draagvlak in de besluitvorming;
- is het boegbeeld van MaDi, onderhandelt met de financiers en andere strategische externe partijen;
- is in staat MaDi goed te positioneren in de wijken en bij strategische stakeholders;
- is een netwerker pur-sang;
- heeft een grote organisatiesentiviteit en interculturele sentitiviteit;
- ontwikkelt intern een lerende (management)cultuur, die pro-actief en zelforganiserend handelt, staat voor ‘afspraak is afspraak’ en is reflectief naar eigen handelen. Dit moet de weg vrij maken voor meer taakdifferentiatie en taak delegatie;
- informeert de Raad van Toezicht door middel van management informatie over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie;
- beschouwt de Raad van Toezicht als een belangrijke sparringspartner;
- vindt een goede relatie met medenzeggenschap in de organisatie en de cliëntenraad vanzelfsprekend en werkt hier continu aan;
- treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, CAO en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Wie wij zoeken

Van de directeur-bestuurder verwachten wij een relevante academische opleiding en gedegen actuele kennis van de ontwikkelingen in het domein van welzijn en maatschappelijke organisaties. Je bent een generalist, bezit een strategisch abstractieniveau en hebt het vermogen om de visie te vertalen naar concrete organisatiedoelen en strategie. Ook moet je over voldoende financiële deskundigheid beschikken om de juiste zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Gemeentelijke aanbestedingsprocedures zijn jou bekend. Je hebt affiniteit met moderne HR en ruime ervaring met organisatieontwikkeling. Je hebt affiniteit met cultuurverandering. Je bent in staat de zelfstandigheid bij medewerkers te vergroten. 

Verder ben je ervaren in het leidinggeven aan professionals in een multiculturele werkomgeving. Je hebt bestuurlijk ervaring in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en met organisaties in het sociaal domein en in het bijzonder armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

Je kunt tegelijkertijd mensgericht en directief besturen. Je bent intercultureel sensitief en communicatief vaardig op alle niveaus. Je kunt hard werken, hebt een hands-on mentaliteit en kan conceptueel denken. Je hebt aantoonbaar affiniteit met maatschappelijke vraagstukken in een grootstedelijke multiculturele interne en externe setting.

Je bent een netwerker en hebt bij voorkeur een goed netwerk in Amsterdam/ Amsterdam Zuid Oost.

Kandidaten met een niet westerse migratieachtergrond worden expliciet uitgenodigd om te reageren.

Bijzondere aandachtspunten in de eerstekomende jaren:
- kwalitatieve versterking van de ondersteunende organisatie ( staf ondermeer HR en IT) van MaDi en waar nodig ook kwantitatief;
- de zorg voor een stabiel operationeel managementteam dat inspirerend leiding geeft aan het inhoudelijke werk binnen MaDi;
- behoud en verdere versterking van de innovatiekracht van MaDi en de netwerken in Amsterdam Zuidoost en Diemen en de relaties met de belangrijkste stakeholders;
- toegroeien naar het effectief kunnen aangaan van nieuwe contracten en met nieuwe contractvormen met lokale overheden voor de dienstverlening in de toekomst, waaronder aanbestedingen;
- onderhouden en verder initiëren van samenwerkingsverbanden in zowel de werkvelden als in de regio.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een stevige en veelzijdige functie als directeur-bestuurder bij een complexe organisatie. Het gaat om een fulltime functie. Er wordt gestart met een jaarcontract. De gewenste startdatum is 1 april 2018.
Inschaling vindt plaats volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening schaal 15 (max. €8012,=/mnd). 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. 
Cynthia Vogeler is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. 

De eerste gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij MaDi vinden plaats in week 5 2018. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatiebrief en actueel CV via onderstaand reactieformulier uiterlijk 10 januari 2018. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning. Een assessment kan mogelijk deel uitmaken van de procedure.