Wij zijn VOOR.

Specialistisch inspecteur voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Utrecht

08-11-2023

Specialistisch inspecteur voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

‘Een nieuwsgierige en vragende toezichthouder’

Organisatie

Autoriteit woningcorporaties 

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door de 279 woningcorporaties in Nederland. Ze sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt de focus op het toezicht op governance. Ze hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven ze naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. Ze houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven ze signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken ze steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw is een kleine niet hiërarchische organisatie waar ongeveer 70 mensen werken. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmeren (I&P), de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend 4 teams Toezicht.


Team Informatie en Programmeren

Het toezicht op WSW is belegd binnen het team Informatie en programmeren. Naast toezicht op WSW voert I&P de AW-Kennisagenda uit in samenwerking met de afdeling Toezicht. De afdeling I&P is ook verantwoordelijk voor de strategische data-analyses van toezichtinformatie die corporaties aan moeten leveren; bijvoorbeeld over de omvang van de portefeuille, de actuele financiële gezondheid van de corporatie en de realisatie van nieuwe wooneenheden. I&P is ook verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de staat van de corporatiesector. Hierin schetst de Aw een overzicht van de volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties en van de condities die deze prestaties beïnvloeden. Kortom een team met een mooi en breed pallet aan werkzaamheden.

Het team bestaat uit 18 gedreven professionals met allerlei verschillende achtergronden en interesses. In het team werken onder meer juristen, economen, data-analisten en bouwkundigen. Veel van de werkzaamheden worden opgepakt in clusters; goede samenwerking staat daarbij centraal.


Inspectie Leefomgeving en Transport  

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals  woningcorporaties. 

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen. Ze bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten hun middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor alle werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.  

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn de sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen ze zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Functie

De kranten staan er elke dag bol van; er is een serieuze wooncrisis in Nederland. De vraag naar betaalbare woningen is groot en het aanbod is momenteel zeer beperkt. Wil jij een belangrijke rol spelen in de woningcorporatiesector en onderdeel uitmaken van de ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen, vind jij het belangrijk dat woningcorporaties zich inzetten voor het volkshuisvestelijk belang nu en in de toekomst? Dan zoekt de Autoriteit woningcorporaties jou.

Wat ga je doen als specialistisch inspecteur: Wij zoeken een specialistisch inspecteur die samen met collega inspecteurs David de Boer en Joop Collaris als primaire taak heeft om toezicht te houden op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

WSW verstrekt borging op leningen aan corporaties. Dat betekent dat WSW de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overneemt, mocht de corporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties goedkoper leningen aantrekken. Op dit moment staat WSW voor ruim 80 miljard euro aan leningen borg. Om te voorkomen dat WSW een aanspraak krijgt op zijn borgstelling, kent het stelsel verschillende buffers en vangnetten. Een belangrijk vangnet is de afspraak dat WSW, indien nodig, kan beschikken over renteloze leningen van het Rijk en de gemeenten (de ‘achtervangers’). 

Het toezicht op WSW heeft als doel om het achtervangrisico te beheersen en de kans op een aanspraak op de achtervangers te minimaliseren. Het toezicht richt zich daarbij enerzijds op de bedrijfsvoering. Is deze beheerst en integer? Anderzijds richt het toezicht zich op naleving van de beleidsregels. Deze gaan over de toereikendheid van het risicokapitaal van WSW, het kader voor borging van geldleningen van deelnemers en de informatieverstrekking richting de achtervangers.

Tijdens het Toezicht stel je bijvoorbeeld vast of het kapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen te dekken, of kijk je of WSW zich houdt aan de voorwaarden voor het borgen van geldleningen en ingrijpt wanneer een corporatie niet meer voldoet aan de regels voor borgstelling. Een belangrijke taak; zeker omdat corporaties de komende jaren extra moeten investeren in woningbouw. Voor meer informatie over het borgstelsel van WSW: zie de video´s en animaties op de website van WSW:  Video's en animaties strategisch programma - Waarborgfonds Sociale Woningbouw (wsw.nl)

Tijdens het toezicht heb je doorlopend contact met het bestuur van WSW, de RvC en de interne auditor en de achtervangers. Je gaat in gesprek met de modelcommissie van WSW die kijkt naar aanpassingen in de kapitaalmodellen van WSW of je spreekt met de deelnemersraad waarin de corporaties zitten vertegenwoordigd. Of het nu gaat om HR zaken of om de financiële rekenmodellen, het werk is zeer afwisselend. Jaarlijks rapporteer je over de uitkomsten van het toezicht op WSW. Hoe dit gebeurt, is bijvoorbeeld terug te zien in het rapport Toezicht op WSW 2022.

Naast het toezicht op WSW coördineer je onderzoeken naar complexe politieke en bestuurlijke onderwerpen en ben je procesbegeleider van bijvoorbeeld beleid- en wetgevingstrajecten. Voorbeelden van onderzoeken uitgevoerd door derden zijn: de woningtoewijzing bij corporaties, de realisatie van nieuwbouw, en pakketverkopen door corporaties. De rapporten over deze onderzoeken zijn te vinden op de website van de ILT/Aw. Bij deze onderzoeken lever jij je specialistische kennis of vervul je de rol van projectleider. Bij beleids- en wetgevingstrajecten ben je bijvoorbeeld de procesbegeleider van een HUF-toets. Met een HUF-toets wordt door de wetgever aan de inspectie gevraagd om nieuwe wetgeving, waar de toezichthouders mee moeten gaan werken, te toetsen op Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid en Fraudebestendigheid. Hierover geef je een terugkoppeling aan de wetgever.  

Om je twee kerntaken goed uit te kunnen voeren, onderhoud je contacten op volkshuisvestelijk en beleidsmatig terrein. Zo werk je onder meer samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en belangenvertegenwoordigers als Aedes en Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.


Wie wij zoeken

•       Je hebt wo-niveau, bijvoorbeeld een achtergrond in accountancy, (bedrijfs)economie of riskmanagement.

Je hebt werkervaring; bijvoorbeeld als controller of in de adviestak van een accountancy kantoor, in credit risk management of in toezicht op financiële instellingen.

Je hebt ervaring of affiniteit met financieel toezicht en het controleren en beoordelen van zowel hard controls als soft controls. 

Je bent een stevige gesprekspartner die het gewend is om op bestuurlijk niveau gesprekken te voeren. Je bent een verbinder, tegelijkertijd ga je het moeilijke gesprek ook aan wanneer dit nodig is.

Je krijgt energie van het onderzoeken, analyseren en beoordelen van informatie. Kennis van kapitaalmodellen is daarbij vereist.

Je hebt ervaring met het aansturen of coördineren van onderzoeken naar complexe en bestuurlijke onderwerpen.

Naast bovenstaande herken jij jezelf in de volgende eigenschappen: Je werkt graag samen en gaat doelgericht op de gewenste resultaten af. Uiteraard communiceer je helder, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent analytisch sterk en hebt ervaring in het verrichten van onderzoeken. Daarbij is het van belang dat je niet alleen informatie beoordeelt die je ontvangt van WSW, maar juist ook proactief om informatie vraagt als dat nodig is. Het is belangrijk dat je een goede gesprekspartner bent die kan luisteren en doorvragen. 

We komen graag in contact met een diversiteit aan kandidaten en zijn ook geïnteresseerd in een nadere verkenning als je niet geheel voldoet aan dit profiel.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende toezichtfunctie op de beheerste en integere bedrijfsvoeringen en het financieel beheer van WSW. De vrijheid om risicogestuurd toezicht te houden en vanuit een eigen toezichtvisie te bepalen hoe het toezicht op WSW wordt ingericht. Daarnaast ruimte om strategische vraagstukken op te pakken en onderzoeken aan te sturen.

Een aanstelling van 32 - 36 uur per week. Je standplaats is Utrecht. Je werkt hybride waarbij je thuis kunt werken én elkaar met regelmaat op kantoor treft. Er is een budget (€750,-) voor thuiswerken/verduurzamen van de eigen woning en een gunstige ouderschapsverlofregeling. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Salarisniveau: schaal 14, Maandsalaris: Min € 5.280 - Max € 7.719.

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot de andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via dit reactieformulier onder deze vacature op onze website. Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Stefan van den Oever op 06-51705362 of via stefan@voor.nl

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor 1 januari 2024 af te ronden. 

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.