Wij zijn VOOR.

Manager locatie Korte Water

Osdorp (Amsterdam)

15-07-2021

Manager locatie Korte Water


‘Integrale eindverantwoordelijkheid voor een levendige en kleurrijke LVB woonlocatie als onderdeel van de LVB-keten in Amsterdam’

Organisatie

Philadelphia Zorg ken je hoogstwaarschijnlijk. Opgericht in de jaren ‘60 door ouders die een kleinschalige woonvoorziening wensten en meer betrokken wilden zijn bij de zorg voor hun kind, groeide Philadelphia uit tot een van de grootste zorgaanbieders in de VG sector met meer dan 500 locaties over het land verspreid. Wat je misschien niet wist, is dat Philadelphia zich ook richt op de ondersteuning van de LVB-doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking.

De zorg voor bewoners met LVB vraagt specifieke expertise. Het is een vak apart binnen de gehandicaptenzorg en heeft veel raakvlakken met de GGZ en met forensische zorg. Een teamlid vertelt: ‘Korte Water is voor mij een unieke locatie. Je vindt er ‘van alles wat’ als het om de bewoners gaat. Zowel qua leeftijd als de behoefte aan ondersteuning. Dat maakt het werken voor mij op deze locatie spannend en uitdagend tegelijk. Elke dag is een verrassing: wat is er gebeurd in mijn afwezigheid en wat staat me te wachten. Het daagt me uit om mijn begeleidingsstijl aan te passen naar het moment. Die diversiteit en de ruimte om naar eigen inzicht te handelen, maakt dat ik elke dag met plezier en energie naar mijn werk ga’.

Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. Dit vertaalt zich in de missie en de visie: ‘Het ondersteunen van mensen met een beperking. In een kleinschalige setting, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doen we vanuit gelijkwaardig naar iemand met een berperking te kijken, ongeacht het gedrag’. Vanuit de LVB-zorgvisie werkt Philadelphia op basis van 5 kernwaarden: Burgerschap, Autonomie, Aandacht, Eigenheid, Onvoorwaardelijkheid. Ze zeggen daarmee in feite: "We stellen jouw autonomie voorop en respecteren de keuzes die jij in je leven maakt. We blijven je daarbij altijd ondersteunen, ook al zit je soms in de problemen of maak je keuzes die we zelf niet zouden maken. Zonder onze eigen normen en waarden voorop te stellen ondersteunen we je om je eigen leven vorm te geven en in te richten. En we helpen je altijd weer om een nieuwe start te maken.”

Alle bewoners van de locatie Korte Water beschikken over een mooie, ruime eigen woning. Zelfredzaamheid is het centrale thema en is gebaseerd op de visie van Philadelphia: je voert je eigen regie en wij ondersteunen jou daarbij. De bewoners wonen er op basis van vrijwilligheid en worden ondersteund door een team van begeleiders. Naast deze locatie is er een aantal satellietwoningen waar bewoners nog zelfstandiger wonen en ambulant begeleid worden. De bewoners van Korte Water zijn een afspiegeling van Amsterdam-Osdorp. Korte Water staat in een levendige kleurrijke wijk met veel kansen voor community building samen met een betrokken buurtomgeving.

De manager ondersteunt het team dat werkt op basis van de kaders rond veiligheid, de kwaliteit van de zorg, de financiën en het procesmatig werken. Het team van begeleiders op de locatie heeft onderling laagdrempelig contact en weet elkaar goed te vinden voor overleg. Ieders vakmanschap is op orde net als de financiën, de inrichting van de locatie en de inroostering van de collega’s. Het team is verantwoordelijk voor een veilige en ontspannen sfeer, een goede relatie met verwanten en vrijwilligers en voor het investeren in goede contacten met de wijk. Philadelphia is inmiddels gestart met de vormgeving van zelforganiserende teams. Op Korte Water ligt, mede door een aantal recente wisselingen in het team, de focus in eerste instantie op teambuilding en het herijken van een gezamenlijke visie samen met de (nieuwe) teamleden.

De manager van Korte Water maakt deel uit van het MT van de regio Amsterdam e.o. Een breed samengesteld team van managers die verantwoordelijk zijn voor verschillende soorten locaties en doelgroepen. Samen is het MT verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke en financiële resultaten en de ontwikkeling van geheel van de regio. Als MT reflecteren zij op en dragen zij bij aan organisatie brede processen zoals de implementatie van de (zorg)visie, regelarm werken en zelforganisatie. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de functie.

Functie

Deze functie vraagt een groot hart, een groot bereik en stevige persoonlijkheid. Je bent als Manager Zorg en Begeleiding integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op Korte Water. Je staat op een bepaalde manier altijd ‘aan’ én je hebt tegelijkertijd de vrijheid om je eigen tijd in te delen en het op jouw manier te organiseren. Je hebt alle ruimte om met het team en de bewoners aan een veilige en fijne locatie te bouwen. Om met het team een visie te ontwikkelen en een koers uit te zetten en hen te ondersteunen bij het werken op basis van zelforganisatie. En om uiteindelijk te zorgen dat de locatie voor jou gaat kloppen en regionaal waarde toevoegt. Philaldephia noemt dat heel mooi: Werken vanuit Liefde, Lef en Meesterschap.

Als nieuwe manager richt je je de eerste tijd op de bewoners en het team van de locatie en neem je deel aan werkgroepen op regionaal niveau. Voor de lange termijn wordt voorzien dat Korte Water zou kunnen uitgroeien tot een expertisecentrum. Dit is een kans voor jou om de kennis en expertise die je verworven hebt volop in te zetten en de locatie jouw kleur te geven. Om met jouw ideeën de LVB keten in Amsterdam mede te ontwerpen zodat clienten met een LVB nog beter tot hun recht komen.

De locatie zal de meeste van je tijd en aandacht vragen. In de open setting van Korte Water moeten jij en de medewerkers het vooral doen op basis van ‘de relatie’. Je hebt een team van zo’n 20 begeleiders, een aantal coördinerend begeleiders en twee gedragsdeskundigen vanuit Philadelphia, die aan de locatie verbonden zijn. Als manager vorm je samen met de gedragskundige de ondersteuning voor de coördinerend begeleider: de coördinerend begeleider vormt op zijn/haar beurt de ondersteuning voor de begeleider en cliënt.

Je bewaakt als manager de kwaliteit van de zorg op de locatie en maakt hierbij gebruik van de kwaliteitsinstrumenten, het methodisch werken, de signalen van bewoners, familie en medewerkers. Je bent samen met het team verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering van de locatie. Je werkt daarbij vanuit vertrouwen en niet vanuit een beheersmatige insteek. Je stimuleert o.a. het team creatief te blijven zoeken naar oplossingen.

Op de korte termijn vraagt aandacht:

• Investeren in teambuilding, elkaar beter leren kennen en het expliciteren van de visie met elkaar na een periode van personele wisselingen in het team;

• Het preventief werken en het vergroten van de (sociale) veiligheid door als team een consistente lijn uit te dragen waarbij de kaders en grenzen voor iedereen duidelijk zijn;

• Het stimuleren van community building, zodat het talent van de bewoners tot hun recht komt en een zo zelfstandig mogelijk leven mogelijk binnen de maatschappij mogelijk wordt;

• Het ontwikkelen van een eigen netwerk met belangrijke stakeholders (de wijk, de GGZ, buurtteams, buurtbewoners, lokale ondernemers).

De uitdagende en ingewikkelde casuistiek bij Korte Water scherpt en voedt het vakmanschap van het team. Van deze enorme kennis en expertise is veel te leren voor collega organisaties. De locatie zou zich daarmee kunnen ontwikkelen tot expertisecentrum. Ook door ontschot te werken (met GGZ of forensische zorg bijvoorbeeld) is er veel te ontwikkelen en uit te wisselen met andere organisaties die ook betrokken zijn bij de LVB doelgroep, wat zou moeten leiden tot een nieuw zorgconcept.

Wie wij zoeken

Deze functie is niet alleen maar een carrièrestap, het is vooral ook een roeping. Je kent en je houdt van de doelgroep LVB en het is voor jou vanzelfsprekend eerst de persoon en dan pas de beperking te zien. Je weet welke vaardigheden het omgaan met bewoners met een LVB vraagt: volledige aanwezigheid, een goed gevoel voor afstand-nabijheid en een grote mate van zelfvertrouwen. Jouw zelfkennis en zelfvertrouwen geeft de rust en duidelijkheid aan bewoners en aan het team.

Gelijkwaardigheid is een belangrijke waarde voor je. Je weet dat je het moet hebben van de verbinding met je bewoners en medewerkers, dat je elkaar nodig hebt. Je voelt van nature aan wat je wel en niet van iemand kunt vragen en op welk moment je dat het beste doet. Je bent heel duidelijk in je kaders en grenzen en heel flexibel en gul waar je ruimte kunt bieden. Je levert een adequate bijdrage aan het oplossen van crisissituaties. Je bijdrage is verhelderend en de-escalerend en geeft een perspectief voor zowel de veiligheid als het welzijn van de bewoner.

In je denken en taalgebruik schakel je van kort en praktisch met de bewoner naar coachend en reflectief met de medewerker en naar analytisch en abstract met collega zorgaanbieders en samenwerkingspartners. Je kunt in – en uitzoomen op de verschillende niveaus waarop je acteert: van bewoner tot het regionale overleg.

Als manager weet je hoe je medewerkers en een team kunt laten groeien. Zo houd je het werken en wonen bij Korte Water aantrekkelijk. Je denkt actief mee met de ontwikkeling van individuele medewerkers in de jaarlijkse R&O (Resultaat en Ontwikkeling) gesprekken en, samen met een teamcoach vanuit Philadelphia, over de ontwikkeling naar zelforganisatie.

Je bent ook een stevige gesprekpartner voor collega zorgaanbieders: Korte Water is dan wel geen behandelsetting maar wel de volgende stap bij het zelfstandig wonen, dagelijks functioneren en interacteren met hun omgeving van bewoners.

Je bent een ervaren manager die met de LVB-doelgroep heeft gewerkt binnen de VG sector, de GGZ, de forensische zorg of bijvoorbeeld speciaal onderwijs. Je hebt zowel zorgexpertise als kennis van de bedrijfsvoering. Je bent goed onderlegd in het methodisch werken, bij voorkeur ook bekend met de Triple C methodiek. En je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je komt te werken voor de leukste en spannendste doelgroep op een kleurrijke locatie in Amsterdam binnen een grote, landelijke organisatie met professionele ondersteuning vanuit een moderne opvatting.

Manager Zorg en Begeleiding Korte Water is een eindverantwoordelijke functie voor de locatie Korte Water met volop ruimte voor ontwikkeling en innovatie en een tactische MT functie in een organisatie die regelarm en zelforganiserend werkt. Je krijgt als manager veel ruimte en vrijheid om je werk te organiseren en de locatie in te richten, waardoor je veel kunt bereiken met je team en de locatie.

Dit is de kans om alles wat je aan ervaring en kennis in je carrriere hebt opgebouwd in te zetten om de ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking verder te professionaliseren en uit te bouwen. Om de keten voor LVB in Amsterdam echt neer te zetten samen met interne en externe stakeholders.

Er is veel ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling o.a. in relatie tot het traject Zelforganisatie. Samen met de collega’s van het MT zoek je daarin de verdieping en reflecteer je op jouw eigen leiderschapsstijl en handelen. Je wordt gekoppeld aan een buddy, een MT collega van een andere locatie, waarmee je kunt sparren en klankborden.

De functie wordt marktconform gewaardeerd. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Esther Mouwe en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website:https://voor.nl/vacatures/812/manager-locatie-korte-water

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maak we graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Philadelphia draagt de kosten van de aanvraag.

Na aanstelling vindt standaard ook een ontwikkelassessment plaats, zodat je zelf je ontwikkeling voor de komende jaren kunt definiëren.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.