Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd Kenniscentrum

Utrecht

10-02-2023

Hoofd Kenniscentrum

Een dynamische manager met denkkracht, een visionair met realisatiekracht, die samen met anderen vorm, energie en inhoud geeft aan een nieuw kenniscentrum.

Organisatie

“Het is de eeuw van de verpleging en verzorging”, met deze zin vat V&VN de urgentie en het bestaansrecht van haar werk samen. Langs drie pijlers, kennis in de praktijk, ontwikkeling van mensen in hun loopbaan en professionele zeggenschap, zal V&VN de komende jaren het beroep verder versterken om tegemoet te komen aan de vragen nu en in de toekomst.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN, ontstaan na een fusie van verschillende verenigingen in 2006), met ruim 105.000 leden de grootste beroepsvereniging in Nederland maakt zich sterk voor de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Ze wil dat deze beroepsgroepen vanuit vakmanschap de beste zorg kunnen bieden en invloed hebben op ontwikkelingen in verpleegkundig en verzorgend onderwijs, beleid en praktijk. De vereniging behartigt de belangen van de beroepen, aan bestuurlijke en onderhandelingstafels en in de politiek. De vereniging heeft een Ledenraad, met een eigen voorzitter, die het bestuur aanstelt. De leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad en door het bestuur en kunnen zich aansluiten bij afdelingen en platforms. Daarnaast zijn er bestuurscommissies (voor Ethiek en Onderwijs) en colleges, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en het Historisch College Florence Nightingale Instituut.

Afdelingen hebben een eigen bestuur. Bestuur, ledenraad, afdelingen, platforms en bestuurscommissies worden ondersteund door het verenigingsbureau. Het organisatiemodel van het verenigingsbureau en de wijze waarop de vereniging wordt ondersteund is volop in ontwikkeling. De nieuwe missie, visie en strategie, met daarin de keuze om de drie beroepsgroepen (sterke beroepen in de keten) centraal te stellen, biedt aanknopingspunten voor een optimale ondersteuning.

Het verenigingsbureau werkt vanuit een mooi kantoorpand in Utrecht. Er werken zo’n 100 medewerkers. Het ledental van V&VN is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is sinds 2021 stabiel. Het pand is een echte ontmoetingsplek voor de vereniging en haar leden.

V&VN ontwikkelt zich naar een vereniging nieuwe stijl, waarbij de leden en het vertegenwoordigen van hun beroepen en belangen centraal staat. Het bestuur wil meer en meer op hoofdlijnen sturen, gericht op de strategie en bedoeling, en voorwaardenscheppend zijn. Directeur en verenigingsbureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en de advisering over en voorbereiding van nieuw beleid.

In 2021 is de strategische agenda 2021 – 2025 vastgesteld en ook ligt er een jaarplan voor 2022/2023 voor de drie pijlers de prioriteiten zijn uitgewerkt.

1. Kennis in de praktijk
De nadruk zal de komende tijd liggen op het inrichten van een kenniscentrum en het verder ontwikkelen en implementeren van de kennis- en beroepsontwikkeling in de praktijk. De vereniging gaat verder met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en met de ontwikkeling van een eigen kennisagenda.

2. Onderwijs en investering in ontwikkeling en loopbaan
Een peiling onder leden in oktober 2021 onderstreept het belang van opleiden, loopbaanontwikkeling, het werken aan een toekomstbestendige wet BIG, beroepsontwikkeling en verbetering van de registers die deze ontwikkeling ondersteunen.

3. Ruimte en zeggenschap voor de professional
Onder het motto ‘Niets zonder ons, over ons’, zal de nadruk liggen op het verder versterken van de professionele zeggenschap. Met de samenstelling van een bestuur voornamelijk uit de praktijk, dat spreekt namens leden, versterkte aandacht voor de rol van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn al stappen gezet.

Het Kenniscentrum
Het nieuwe kenniscentrum gaat een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de drie beroepsgroepen en de rol van (praktijkgericht) onderzoek en kennisontwikkeling daarin. Het kenniscentrum wordt een plek waar kennis voor de beroepsgroepen wordt ontwikkeld, gebundeld, gevalideerd en verspreid. Het kenniscentrum wil een toonaangevend instituut zijn en de eigen kennisagenda voor en namens de beroepsgroepen opstellen. En een impuls geven aan onderzoek en richtlijnontwikkeling die voorzien in de behoefte van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Evidence based en practice based werken zijn van essentieel belang om het werk kwalitatief nog beter te maken, en om nut en meerwaarde van de drie beroepen te onderbouwen en daarmee de beroepen beter te positioneren.

Door het samenbrengen van wetenschap, beleid en praktijk wil V&VN, met de middelen die in het Integraal Zorgakkoord zijn vastgelegd (6-8 miljoen per jaar), bouwen aan een kenniscentrum waarin alle kennis en expertise samenkomt en kan worden gebruikt door alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het kenniscentrum zal een behoorlijke groei gaan doormaken (naar zo’n 30-40 fte).

Het kenniscentrum van V&VN zorgt ervoor dat de beroepsgroep zelf regie voert op wat relevante kennis is en daarmee zelf de kwaliteitsstandaard van het vak bewaakt. Met het kenniscentrum kunnen er eigen kwaliteitsstandaarden en richtlijnen worden geproduceerd op basis van de behoefte in de praktijk. Het Kenniscentrum wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, zodat richtlijnen op de werkvloer worden gebruikt en actief worden onderhouden. De ambitie en wens is uitgesproken om nog meer producten te leveren waar het veld echt iets mee kan, door inhoud en door toegang. Het centrum zal in de toekomst gebruik gaan maken van allerlei digitale middelen, maar bijvoorbeeld ook initiatief nemen in het vormen van leernetwerken en aansluiten bij goed werkende samenwerkingen (communities of practice) tussen wetenschap, onderwijs en praktijk.

Het kenniscentrum wil een rol hebben in de kennisagenda en maakt kwaliteitsindicatoren, richtlijn & kwaliteitsstandaardontwikkeling en draagt zorg voor de uitvoer van grotere programma’s zoals zorgevaluatie en gepast gebruik, tijd voor verbinding en de ontwikkeling van informatiestandaarden en eOverdracht. Daarnaast wil het Kenniscentrum een verbinding maken met de toerusting van de drie beroepen in de V&VN academie.

Het huidige programmabureau Kwaliteitsstandaarden, het team dat zich bezighoudt met data, met eOverdracht, met bijdragen aan multidisciplinaire maatregelen en overige projecten zijn onderdelen van het kenniscentrum. Dat kenniscentrum zal vervolgens verder worden uitgebouwd zodat aan de bredere doelstelling van het kenniscentrum gewerkt kan worden.

Wij zoeken voor dit nieuwe kenniscentrum een dynamische manager met denkkracht, een visionair met realisatiekracht, die samen met anderen vorm, energie en inhoud geeft aan het kenniscentrum.

Functie

De opgave is om in relatief korte tijd een kenniscentrum neer te zetten en een aansprekende start te maken door aanpak, organisatie en resultaten. De richting is bepaald en nog niet alles is duidelijk, maar er kan gebouwd worden aan een kenniscentrum. Een kenniscentrum dat van meerwaarde is voor de beroepsgroep en waar de beroepsgroep van praktijk tot wetenschap inbreng heeft en de kennisagenda mee bepaalt.

Van het Hoofd Kenniscentrum wordt gevraagd vanuit een aansprekende visie die start te maken en uit te bouwen en de middelen die nu beschikbaar zijn gericht in te zetten. Daarmee brengt zij/hij vertrouwen en zorgt voor draagvlak in het veld, bij leden, de beroepsgroepen en bij financiers. Bouwt verder aan een bestendig netwerk en zorgt voor nauwe samenwerking met andere kennisinstituten en onderwijs (WO, HBO, MBO), en voor (financiële) groei en continuïteit. Het Hoofd Kenniscentrum bouwt aan een kennisinstituut dat de verbinding maakt tussen wetenschap en praktijk, met praktijkgericht onderzoek en een eigen kennisagenda.

Het Hoofd Kenniscentrum zorgt voor een heldere, ondernemende en creatieve organisatie die is ingericht op vraagstukken in de praktijk, richting geeft en koers en kleur bepaalt. Zorgt voor begeleiding in de uitwerking van de ambitie en coaching en ondersteuning van de medewerkers in het Kenniscentrum. Zorgt met het team dat ontwikkelde producten en kennis ook daadwerkelijk de beroepsgroepen bereiken en organiseert feedback hierop. Werkt aan innovatieve producten en sluit aan bij goed werkende organisaties, netwerken en methoden. Het Hoofd Kenniscentrum bouwt verder aan een enthousiast, ondernemend en deskundig team. Biedt kaders en daarbinnen ruimte om te ontwikkelen en ondernemen. Zorgt ook dat professionals hun werk goed kunnen doen.

Het Hoofd Kenniscentrum is lid van het MT van V&VN en geeft met hen vorm aan de nieuwe strategie van V&VN. Je legt verantwoording af aan de directeur.

Wie wij zoeken

Wij zoeken iemand die in staat is om de ambitie om te zetten in een concrete richting en organisatie. Iemand die gaat beginnen, beweging brengt en zaken realiseert, ook als nog niet alles helder is. Wij zoeken iemand die kansen verzilvert, zorgt voor energie en resultaat. De grote lijn vasthoudt, en consequent en gestaag door ontwikkelt. Die gevoel heeft voor een goede positionering van dit kenniscentrum, dit ook weet te organiseren en begrijpt welke mensen daarbij passen.

Je bent goed gegrond in het beroep, het vakgebied en het netwerk, het is een pré als je een achtergrond hebt in de wetenschap en een achtergrond als verpleegkundig specialist, verpleegkundige of verzorgende. Je bent in staat om leidend te zijn en pro-actief, innovatief en ondernemend te werken aan een relevant, kwalitatief sterk kenniscentrum. Je kent de onderdelen van de kenniscyclus en weet hoe je die verder kunt brengen, bijvoorbeeld als het gaat om kennis snel en toegankelijk naar de praktijk te brengen. Je bouwt daarmee aan een kenniscentrum dat bij beroepsbeoefenaren en daarbuiten als gezaghebbend wordt gezien. Waar kennis voor en door de beroepsgroep wordt gehaald en gebracht, getoetst in de praktijk, ontwikkeld en geëvalueerd.

Je kent de waarde van wetenschap in de praktijk en weet hoe je dit goed kunt organiseren. Bent daarin innovatief, creatief en betrouwbaar en in staat om ook een ander geluid te laten horen en vooral te laten zien. Je bent een ervaren leidinggevende aan hoogopgeleide professionals en weet hen mee te nemen, kaders te bieden en uit te dagen om steeds beter te worden. Staat stevig in de organisatie en bent coachend, ondersteunend en beschikbaar.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een belangrijke, initiërende functie in het neerzetten van een toonaangevend kenniscentrum. Marktconforme beloning, de aanstellingsomvang is 36 uur (32 uur is bespreekbaar).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos en Tim de Jong zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag op korte termijn je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site. De voorselectie vindt plaats in februari (videobelgesprekken) en het eerste deel van maart (voorselectiegesprekken). De voorselectiegesprekken zijn gepland op 7, 9 en 10 maart. De gesprekken bij V&VN vinden plaats vanaf half maart. Een referentenonderzoek, en mogelijk een assessment, maakt onderdeel uit van de procedure.