Wij zijn voor.

Toezichthouders

Overig

10 Oktober 2017

Lid RvT, aandachtsgebied Financiën, Bedrijfsvoering & Vastgoed, Voorzitter Auditcommissie
Lid RvT, aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid, Voorzitter kwaliteitscommissie op voordracht van CR
Maeykehiem, Sint Nicolaasga

Inleiding
Maeykehiem biedt hulp bij wonen, zorg, werk en dagbesteding aan mensen met een (verstandelijke) beperking in Friesland. Onze cliënten zijn zeer divers. We hebben cliënten die met ondersteuning zelfstandig wonen, cliënten met meervoudige beperkingen en cliënten met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Kernwaarden binnen Maeykehiem , zoals geformuleerd in het concept meerjarenbeleidsplan, zijn “Met hart en ziel, Verbindend, Ondernemend”.

Geschiedenis
Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel. De echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso leefde van 1688 tot 1765 en woonde het grootste deel van haar leven in Friesland. Na het overlijden van Johan Willem Friso werd Marijke Meu regentes van het stadhouderschap Friesland, Groningen en Drenthe. In die rol werd ze onder de Friese bevolking zeer geliefd. Ze kreeg de koosnaam Maaike muoike (tante Marijke). Maaike Meu werd geroemd om haar innemende karakter en bescheiden voorkomen. Ze zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Haar rol is ons tot op de dag van vandaag een voorbeeld voor het doen en laten op Maeykehiem.

Ontwikkelingen
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De raad kijkt terug op een periode waarin Maeykehiem zich snel heeft ontwikkeld en dit heeft intensieve inzet gevraagd van de RvT. De meerjarenstrategie is in ontwikkeling en in het verlengde daarvan staat Maeykehiem voor nieuwe uitdagingen., de verschillende aandachtsgebieden verlangen integrale betrokkenheid en inzet van elke toezichthouder. Maeykehiem verwacht eind 2017 een vacature binnen de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid. De huidige voorzitter van de audit commissie is tot januari 2019 lid van de raad. De auditcommissie wil in 2018 graag met drie leden verder om zo een optimale uitfasering van de huidige voorzitter mogelijk te maken. De RvT vergadert ongeveer 5 maal per jaar, soms iets meer.
Bijgaand een link naar de recente jaarverslagen http://maeykehiem.nl/over-maeykehiem/jaarverslag/

Algemene profielkenmerken
De Raad van toezicht handelt conform de Governance Code Zorg. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:
• Betrokkenheid bij de (toekomstige) cliënten van Maeykehiem;
• Het vermogen om analytisch en kritisch te opereren;
• Het vermogen om te luisteren en vragen te stellen en om daar een goede balans in te vinden;
• Het vermogen om advies en toezicht als team te kunnen uitoefenen;
• Ervaring danwel grote mate van affiniteit met de zorg en dienstverlening;
• Authentiek, betrokken, gezond verstand;
• Reflectief vermogen (op de eigen rol, positie, invloed, gedrag);
• Communicatieve vaardigheden en het vermogen de organisatie waar nodig extern te vertegenwoordigen;
• Een binding met Friesland is een pré;
• Brengt voor Maeykehiem een relevant netwerk in;
• Verantwoordelijkheidsgevoel, humor en op een prettige manier grenzen stellen;
• Brede maatschappelijke betrokkenheid en ervaring;
• Voldoende tijd en beschikbaarheid;
We zoeken echte teamspelers die inhoudelijk sterk zijn. U kan een goede balans aan brengen tussen distantie en betrokkenheid. Het is een pré als u de regio kent. U bent vanzelfsprekend van onbesproken gedrag en er kan geen sprake zijn van enige vorm en/of enige schijn van belangenverstrengeling. De beste kandidaten worden, naast het bevragen van referenten, gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag en een integriteitsverklaring.

Specifieke profielkenmerken
Aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid, Voorzitter Kwaliteitscommissie op voordracht CR
- Cliënten- en Verwantschapsparticipatie in de zorg: duidelijke visie op cliënt vraag;
- Kennis van het primair proces in de vg sector en de maatschappelijke postie van mensen met een (verstandelijke) beperking;
- Bekendheid met hedendaagse ontwikkelingen in de care en in het bijzonder vg sector.
- Relevant netwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn
- Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg is een pre;
- De gehele raad onderhoudt contact met de cliëntenraad en het cliëntenplatform, afstemming met de cliëntenraad op basis van beschikbare informatie is hier wel een specifieke taak;
- Voorkeur voor een zorgprofessional uit de VG sector met bestuurlijke ervaring in de zorg;

Specifieke profielkenmerken
Aandachtsgebied Financiën, Bedrijfsvoering & Vastgoed, Voorzitter Auditcommissie
- Vakdeskundigheid op het gebied van financiën (financial- en management accounting);
- Brede kennis van bedrijfsprocessen, risico’s en borging.
- Kennis van vastgoed en ICT is een pré;
- Financieel-strategisch en tactisch sterk met een sterk gevoel voor de (toekomstige) cliënten;
- Gerichtheid op verbetering van de bedrijfsvoering in effectiviteit en efficiëntie;
- Regelmatige afstemming met bestuurder, controller en accountant;

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie functie bij een Friese, maatschappelijk betrokken en waardegedreven organisatie. De RvT heeft gekozen voor een bescheiden vergoeding lager dan het advies binnen klasse I WNT2. Dit is in lijn met wat Maeykehiem voor ogen staat. De RvT is voornemens om de nieuwe leden in december te benoemen.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren in de persoon van Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl). Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 10 november 2017 uw motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins via onderstaand reactieformulier. Vermeld in uw CV ook uw Skypeadres.