Wij zijn voor.

Strategisch Zorgverkopers - Deskundig met lef en flair

Marketing & Sales

18 Januari 2017

De functie

Organisatie en situatie
’s-Heeren Loo Zorggroep is de grootste organisatie (9000 cliënten en 13.000 medewerkers) voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft een bijna landelijke dekking in het leveren van zorg en dienstverlening.

’s Heeren Loo Zorggroep werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding; betrokken bij het werk, de cliënten en hun sociale omgeving. De organisatie vindt het van belang dat cliënten deel uit maken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting.

De organisatie beweegt zich in een dynamische omgeving waarin de financiering van langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn veranderd. Dit biedt kansen om de zorg meer lokaal en afgestemd in de keten te organiseren. Om deze kansen ook te benutten zijn samenwerking, coördinatie op verkoop en realisatie hiervan (en het tijdige signaleren van risico’s hierin) alertheid en goed relatiemanagement noodzakelijk. De organisatie heeft zich gerealiseerd dat dit een professionalisering van het zorgverkoopproces vraagt op regionaal niveau. Tussen april en december is gewerkt aan de herpositionering van de zorgverkoop binnen ’s-Heeren Loo. Hiervoor is een kwartiermaker Zorgverkoop aangetrokken. Uitkomst hiervan is ondermeer dat de organisatie ervoor kiest om binnen de regio’s het team te versterken met strategische zorgverkopers die met deskundigheid, flair en lef een nieuwe impuls geven aan de zorgverkoop en het proces van zorgverkoop actief coördineren. Het gaat om een nieuwe funtie binnen de organisatie.

De situatie bij de start
’s-Heeren Loo wil jeugdigen integraal en passend ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarin zij perspectief hebben. Om deze ambitie waar te maken wil de organisatie een dekkend aanbod van jeugdhulp realiseren samen met anderen. Dit betekent voor de 0e tot de 3e lijn passende ondersteuning waarin naar behoefte kan worden opgeschaald en afgeschaald. Dit vraagt een gestroomlijnd aanbod, een goede samenwerking in de keten en heldere afspraken met de diverse financiers van zorg (zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten). De implementatie van deze strategie vindt plaats in de regio’s onder de verantwoordelijk van accounthouders jeugd per regio (regiodirecteuren) die met een team hier vorm aan gaan geven. De zorgverkopers zullen bij voorkeur vanaf de start onderdeel uit maken van dit team en ondersteunen en organiseren om deze ambitie waar te maken

In deze dynamiek zoeken wij zes strategische en deskundige zorgverkopers voor de (huidige indeling in) regio’s; Zuid, Noord, Zuid-West, Noord-West, Zuid-Oost, Midden.

De Functie
De zorgverkoper ondersteunt de accounthouder jeugd op de inhoud en het proces van de zorgcontractering met (in eerste instantie)jeugdzorgregio’s en gemeenten. Je doet dit door actief kansen en bedreigingen te signaleren in de markt en door het opbouwen en onderhouden van relaties in een voor ‘s Heeren Loo relevant netwerk. Daarbij weet je belangen af te wegen ten behoeve van het beoogde resultaat. Je vertaalt de veelheid aan regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorgverkoop naar strategisch en operationeel niveau en geeft sturing aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. Je werkt speelt zich af binnen de kaders voor financiering van de Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Binnen de zorgverkoopcyclus ben je bezig met het positioneren van de ‘s Heeren Loo Zorggroep; aanbestedingen, het onderhandelingsproces, het bewaken van lopende contractafspraken en de daarbij horende verantwoording en je maakt periodieke rapportages. Hierbij ben je zowel extern als intern aanspreekpunt. De zorgverkoper coördineert en vertaalt alle eisen vanuit de afspraken naar de relevante afdelingen binnen ’s Heeren Loo zorggroep. Je ondersteunt hiermee de accounthouder jeugd en het zorgverkoopteam. De zorgverkoper verzorgt het relatiebeheer met bestaande en nieuwe relaties die passen bij de ambities van ‘s-Heerlenloo.

Je bent onderdeel van de netwerkorganisatie zorgverkoop. Dit betekent dat je nauw samenwerkt met collega’s in de regio’s en met de zorgverkopers van de andere regio’s. Daarnaast werkt de zorgverkoper samen met collega’s van stafafdeling zorgverkoop, marketing & communicatie, finance & control, facturatie & administratie en de afdeling zorgbeleid Advisium.

Je legt verantwoording af aan de regiodirecteur en functioneel ontvang je ondersteuning en aansturing van de kwartiermaker zorgverkoop (die op centraal niveau de Raad van Bestuur en het directieteam onderteunt en adviseert)

Wie wij zoeken VOOR ‘s-Heeren Loo
Je bent een ervaren analytische professional (HBO+ of WO niveau, ongeveer 10 jaar werkervaring) in de rol van adviseur of (project)manager. Commercieel en cijfermatig sterk, met kennis van en ervaring met de WLZ, Jeugdwet en WMO. Je hebt een ‘track record’ in de verkoop of inkoop van zorg, Je hebt bijvoorbeeld gewerkt bij een gemeente in het sociaal domein, bij een zorgkantoor, zorgverzekeraar of bij een andere organisatie waar je betrokken was bij zorgverkoopactiviteiten. Hierdoor doorzie je snel de juridische en financiële consequenties van samenwerking (bijvoorbeeld door ervaring met aanbestedingen).

Je kunt jezelf moeiteloos positioneren, bent sterk relatiegericht zowel intern als extern en hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt. Je neemt initiatief en boekt resultaten en laat door je klantgerichte houding als vanzelfsprekend je meerwaarde zien in het verder positioneren van ’s-Heerenloo als samenwerkingspartner in de regio. Planmatig, gestructureerd en vooruitziend en goed in staat deadlines te behalen.

Je hebt affiniteit met de regio ((net)werk,wonen). Omdat je voor deze functie ook veel reist naar verschillende locaties is een rijbewijs en een eigen auto noodzakelijk.

Voor deze functies werven wij gelijktijdig intern en extern. Voor interne kandidaten geldt dat zij worden beoordeeld op hun ontwikkelpotentieel om vanuit een andere functie binnen ’s-Heeren Loo door te groeien naar deze rol.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een boeiende specialistische ‘spin in het web’ functie met een uitdagende procesmatige opgave. De functie is ingeschaald in FWG 60/65 van de CAO Gehandicaptenzorg. Definitieve inschaling wordt gebaseerd op expertise, ervaring en opleiding. ’s-Heeren Loo investeert graag in de ontwikkeling van medewerkers door scholing en opleiding. Gestart wordt met een jaarcontract dat uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV
via onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Reactie & informatie

User MasterReageren

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt.
Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. .
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.
Los deze som op (tegen spam registraties):
3 + 1 =