Wij zijn voor.

Regiomanager (Rotterdam en Barendrecht)

Management

15 Juli 2016

De functie

Yulius Onderwijs
Regiomanager
Vernieuwt het onderwijs met denk- en daadkracht en uitstekende managementkwaliteiten

Yulius
Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4-onderwijs).

Yulius beschikt over bijna 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties , opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij Yulius werken in totaal ruim 1.700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten behandeld. Verder worden er bijna 1.300 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs
Onder invloed van de Wet Passend Onderwijs, de Jeugdwet en de Participatiewet heeft Yulius nog meer te maken gekregen met een (politiek) speelveld waarin de verantwoordelijkheden voor jeugd vooral lokaal zijn belegd. Dit leidt tot regionale accenten en een differentiatie in werkwijze tussen regio’s. Belangrijke partners zijn samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, gemeenten en organisaties die ondersteuning en behandeling bieden. Yulius Onderwijs is bestuurlijk vertegenwoordigd in 14 samenwerkingsverbanden.

De organisatie onderschrijft de visie op Passend Onderwijs waarin leerlingen zoveel mogelijk regulier onderwijs volgen, dichtbij huis met als bedoeling zorgdragen voor weerbare jongeren die kunnen toegroeien naar een werkplek, vervolgonderwijs of een andere passende dagbesteding. Yulius staat voor de opgave om de leering/cliënt nog meer centraal te stellen en waardevolle verbindingen aan te gaan tussen onderwijs en zorg. Dit vraagt een denkwijze en een aanpak over de grenzen van de eigen organisatie heen en ook soms dwars door alle (budgettaire en organisatorische) kaders heen. Hierin is veel meer ondernemerschap nodig op alle niveaus en een heldere positionering van de organisatie in de omgeving met een duidelijke interne vertaling naar het kwaliteitsniveau en de noodzakelijke expertise van medewerkers.

Yulius Onderwijs ontwikkelt zich naar een duurzaam en toekomstbestendige onderwijsorganisatie welke zich kan aanpassen aan de onderwijs behoeften van de leerlingen en de vragen en behoeften van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het aanbod van zorgpartners. Dit vraagt om meer regionale verbinding en korte lijnen. Met ingang van 1 januari 2016 is Yulius Onderwijs onderverdeeld in 4 regio’s die aangestuurd worden door 4 regiomanagers. Yulius Onderwijs werkt vanuit haar leidende principes en stuurt op essentie.

Deze essentie is als volgt geformuleerd:
‘We bieden onderwijs met duurzaam perspectief, door met leerlingen en ouders een omgeving te organiseren waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontdekken en zich verder kunnen ontwikkelen’.

Hierbij zijn de volgende leidende principes opgesteld:
Voor ouders en leerlingen:
• We ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen brereiken en wat ze willen leren, samen met de leerlingen en de ouders bepalen we wat de passende ondersteuning is.
• We zoeken de ‘klik’ met leerlingen, zodat ze zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te komen.
• We werken vanuit vertrouwen in de leerlingen en de ouders. We hebben een onderzoekende houding en gaan de dialoog aan.
• Elke leerling is uniek en heeft de ruimte om de eigen talenten te ontdekken, benutten en ontwikkelen. We denken in mogelijkheden, zowel binnen als buiten Yulius.
• Onze ondersteuning en ons onderwijs zijn van hoge kwaliteit en sluiten aan op het duurzaam perspectief van de leerling.
• We zorgen voor een positief en veilig leer- en leefklimaat. We spreken leerlingen aan op hun gedrag, niet alleen als het mis gaat, maar juist ook op momenten waarop het goed gaat.

Voor medewerkers:
• We werken vanuit vertrouwen in de intenties en de inzet van onze medewerkers. Op inhoud en resultaat zijn we kritisch naar elkaar, met als doel om onszelf voortdurend te ontwikkelen. Feedback geven en vragen is vanzelfsprekend.
• Elke medewerker is uniek en heeft de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• We wisselen kennis uit, zowel binnen als buiten de organisatie. We zien leren en ontwikkelen als belangrijk onderdeel van ons werk.
• We werken actief samen met externe partijen en dragen bij aan innovatie. We kunnen het en willen het niet alleen doen.
• Onze ondersteunende systemen, procedures en werkafspraken zijn ondersteunend aan onze bedoeling en onze leidende principes.

Yulius Onderwijs (ongeveer 1.300 leerlingen, 11 locaties) wil meer flexibiliteit en innovatie brengen in het onderwijs. De teamcoördinatoren op de locatie vervullen hierin een belangrijke rol. Zij zullen met de medewerkers steeds meer ruimte moeten nemen om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en hierbij gebruik te maken van goede voorbeelden in de omgeving. Het voortdurend verbeteren van de onderwijskwaliteit heeft de dagelijkse aandacht maar daarnaast hebben liggen speerpunten voor de komende periode op innovatie rond Onderwijs & ICT en Onderwijs & Zorg.

Voor de regio Midden, het Heer Bokel College in Rotterdam (VSO, 120 leerlingen), het Discovery Collega in Barendrecht (VSO, 180 leerlingen) en De Wilgen in Barendrecht (SO, 160 leerlingen) zoeken wij een ervaren manager met een visie die ervoor zorgt dat teamcoördinatoren en docenten vrije ruimte nemen om te experimenteren zodat ze als vanzelf gaan zorgen dat het onderwijs beter wordt.

De functie
De regiomanager geeft integraal leiding aan de drie locaties en stimuleert en ondersteunt de kwalitatieve ontwikkeling. Dit betekent concreet dat de regiomanager de samenwerking met bestaande samenwerkingspartners, waaronder reguliere VOscholen en zorgorganisaties, verder uitbouwt en zorgt dat de expertise van Yulius ook buiten de muren van de eigen scholen wordt ingezet en gebruikt. Je participeert in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs namens de organisatie.

De regiomanager vertaalt de leidende principes en de strategische beleidslijnen naar kaders en uitgangspunten voor de regio en locaties. Je initieert en stimuleert de vernieuwing van het onderwijsbeleid. In de eerste jaren zal veel aandacht uitgaan naar de ontwikkeling en het krachtiger maken van de teamcoördinatoren en het stimuleren van innovativiteit en eigen verantwoordelijkheid.

Samen met de directeur onderwijs, de andere regiomanagers, de programmamanager onderwijs en de directiesecretaris vorm je het MT.


Wat wij zoeken VOOR Yulius
Je bent een ervaren leidinggevende (academisch niveau). Je hebt kennis van en een grote betrokkenheid bij de leerlingen van Yulius, je bent oprecht nieuwsgierig naar hen. Het contact met hen en hun ouders/verzorgers is natuurlijk en vanzelfsprekend. Van nature heb je overzicht en overwicht. Verantwoordelijkheid nemen, kennis en informatie delen en op onderzoek uitgaan zitten in je genen.

De regiomanager die wij zoeken denkt en werkt van buiten naar binnen en vice versa. Je weet wat er speelt in de regio, binnen de samenwerkingsverbanden en in de sector en je ziet kansen om het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Deze kansen creeër je door het delen van informatie en het stimuleren van ondernemerschap en samenwerking. Je hebt visie op een goede positionering, die je toetst, aanscherpt en bijstelt op basis van input uit je omgeving.

Je bent in staat om teams uit te dagen verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en hun kwaliteit. Hierin ben je geduldig en consequent. Je maakt het medewerkers daarin soms moeilijk (door ze te prikkelen, te bevragen en soms pijnlijke vraagstukken met hen te delen en samen te onderzoeken) en soms makkelijk (door het delen van informatie, te zorgen voor een goede bedrijfsmatige ondersteuning en door het bieden van perspectief). Steeds meer maak je ruimte voor het zelforganiserend vermogen en de doorontwikkeling van het onderwijs.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie rol voor een zwaargewicht die zich herkent in de leidende principes en gelooft in eigenaarschap en ondersteunend leiderschap. Je kunt een wezenlijke bijdrage leveren aan het verandervermogen van deze organistie en aan het onderwijs aan leerlingen met een psychiatrische problematiek van de toekomst. Salariëring en rechtspositie zijn conform de cao-PO. De functie is ingeschaald in schaal DD (minimaal € 3.035en maximaal € 5.529,bruto per maand op fulltime basis).

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je reageren via onderstaand formulier met een korte motivatie. Ook kun je hier je CV uploaden. Vermeld in je CV ook een skypeadres. Deze werving en selectie wordt begeleid door Carola Roos partner bij VOOR., carola@voor.nl.

Een referentie onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.