Wij zijn voor.

Manager Bedrijfsvoering OK/Anesthesiologie/Pijnbestrijding/Dagbehandeling/CSA

Management

26 Augustus 2015

Treant Zorggroep
Manager Bedrijfsvoering
Portefeuille: OK/Anesthesiologie/Pijnbestrijding/Dagbehandeling/CSA

Bouwer, sterk in het managen van processen en mensen

Organisatie
Treant Zorggroep is de grootste zorgaanbieder van Noord Oost Nederland (driehoek Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, 6700 medewerkers) en heeft als missie om de zorg dicht bij de klant te organiseren. De organisatie is ontstaan vanuit fusies en bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 locaties voor verpleeghuis- en ouderenzorg (intramuraal en extramuraal).

De organisatie kiest bewust voor drie ziekenhuislocaties, die gaan opereren als één ziekenhuis om de zorg dichtbij de inwoners van het gebied te kunnen garanderen. ‘Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet’.
De verpleeg- en verzorgings locaties zijn georganiseerd in woon/wijkcentra met een regionaal aanbod en enkele expertisecentra ouderenzorg. De besturingsfilosofie en de inrichting van de organisatie zijn hierop aangepast onder andere door het inrichten van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (cure) en regio’s (care). Deze RVE’s en regio’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. Systemen en werkprocessen worden geuniformeerd en gestandaardiseerd. De implementatie van deze structuur en werkwijzen zal de komende tijd worden afgerond.

Treant Zorggroep staat voor de opgave om de zorg te stroomlijnen, zowel binnen de cure als de care en betere
verbindingen aan te brengen tussen de cure en care.Eén ziekenhuis (over drie locaties) en één ouderenzorgorganisatie met ondersteunende diensten die faciliteren en adviseren, waarmee beheersbaarheid, bestuurbaarheid en flexibiliteit versterkt worden. Daarbij wordt gekozen voor een manier van werken die gekenmerkt wordt door ondernemerschap, verantwoordelijkheid nemen én verantwoording afleggen. Tegelijkertijd ligt er door selectieve zorginkoop en overheidsbeleid een behoorlijke efficiencyopdracht in het zorgbedrijf.

RVE
In totaal zijn er acht managers bedrijfsvoering die samen met de (aankomend) medisch managers leiding geven aan de RVE’s. In dualiteit zijn zij integraal verantwoordelijk (en bevoegd), binnen de kaders die door de Raad van Bestuur (RvB) zijn gesteld, voor de realisatie van doelen op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, productie, financiën, personeel, communicatie en zorglogistiek.

De vorming van RVE’s is in volle gang. Zo is een deel van de maatschappen en vakgroepen van de 3 locaties nog bezig met fuseren en, nadat de fusie/integratie is afgerond, met de voordracht van een medisch manager . Door de Raad van Bestuur zijn criteria benoemd waaraan de medische eenheden moeten voldoen om zich een RVE te mogen noemen. De belangrijkste criteria zijn het hebben van een meerjaren bedrijfsplan en een gedragen vertegenwoordiging van het medisch specialisme over de drie locaties heen (aankomend medisch managers). Naar verwachting zullen de eerste RVE’s met duaal management (manager bedrijfsvoering en medisch manager) per september 2015 starten.

Binnen de besturingsfilosofie van Treant worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Dit betekent dat de hoofden, die voornamelijk op één locatie werken, de ruimte krijgen om zelfstandig en ondernemend te opereren.

De totale RVE OKC telt 227 fte en heeft een omzet van 20 miljoen .Op alle 3 de ziekenhuislocaties is een OKC (in totaal 8 OK’s) en vindt er pré-operatieve screening plaats. Het OKC maakt onderdeel uit van de zorgketen met poli’s en beddenhuis. Op de locaties in Emmen en Hoogeveen is een afdeling pijnbestrijding operationeel. Er zijn binnen RVE 6 hoofden (3 voor chirurgie en 3 voor anesthesiologie) werkzaam die uitgedaagd worden om steeds meer locatieoverstijgend te denken en te werken. Zo wordt binnen de RVE gewerkt aan één reglement voor de OK en worden de werkmethoden, bedrijfsprocessen en rapportages geharmoniseerd, zodat de medewerkers inzetbaar zijn op de verschillende locaties. De hoofden vervullen hierin een belangrijke rol en worden hierbij ondersteund door het MD programma wat zij binnenkort gaan volgen. Dit programma richt zich op het vergroten van het persoonlijk leiderschap en het versterken van het probleemoplossend vermogen.

Voor deze portefeuille zoeken wij een manager die verder wil bouwen aan uniforme bedrijfsprocessen en aan de ontwikkeling richting zelfstandige, ondernemende professionals.

De manager bedrijfsvoering (OK/Anesthesiologie/Pijnbestrijding/Dagbehandeling/CSA) geeft leiding aan de zes hoofden (3 chirurgie en 3 anesthesiologie) die met elkaar, en de aankomend medisch manager, het MT OKC vormen. De manager bedrijfsvoering stelt met hen bedrijfsplannen en een jaarplan op met bijbehorende begroting en bewaakt de realisatie hiervan. Hij/zij maakt afspraken over de dienstverlening aan de overige RVE’s. Daarnaast participeert hij/zij in ziekenhuisbrede projecten. Naast de lijnverantwoordelijkheid is de belangrijkste opdracht voor de manager bedrijfsvoering het managen en verder implementeren en afronden van het fusieproces en het bouwen van sterke, stabiele RVE’s . Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd om samen met alle stakeholders na te denken over gezamenlijke waarden, kwaliteitsverbetering, positie in de keten, het beleggen van verantwoordelijkheden en het takenpakket van de hoofden, medisch manager en de manager bedrijfsvoering. De ingezette koers wordt breed gedeeld. Veel zaken zijn nog niet geformaliseerd of afgehecht en vragen om afstemming, sturing en besluitvorming. Dit betekent dat er veel complexiteit te managen is. Deze complexiteit wordt versterkt doordat een deel van de specialisten in loondienst werkt en een deel in vrije vestiging.

De belangrijkste speerpunten voor de komende periode zijn:
• Eén centraal OK-reglement voor alle drie de locaties (met gedefinieerde uitzonderingen per locatie). Naar verwachting is dit in december gerealiseerd.
• Identieke uitvoering van OK planning .
• Werkwijzes op OK, Pijnpoli en polikliniek worden gelijk getrokken, zodat medewerkers op alle locaties inzetbaar zijn.
• Uniformering en herorganiseren van bedrijfsprocessen, dit wordt uitgevoerd i.s.m. een extern adviesbureau.
• Invoering van een uniform besturingsmodel met drie managementlagen ( op de locatie in Emmen is dit al gerealiseerd).
• Op alle drie de locaties is er spraken van (ver)bouw, in Stadskanaal nieuwbouw.
• Eén uniform opnameproces voor de beddenhuizen.
• Eénduidige procedure MIC (Minimaal Invasieve Chirurgie invoeren.
• X/care OK wordt op éénduidige wijze ingericht waardoor rapportages vergelijkbaar zijn.

Daarnaast spelen de onderstaande algemene punten :
1. De RVE’s verder ontwikkelen en meer op orde brengen door:
• Helderheid te scheppen in wat er van de afdelingen op het gebied van kosten en productie verwacht mag worden.
• Bedrijfsprocessen optimaliseren, stroomlijnen en harmoniseren.
• Betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers vergroten, goede arbeidsverhoudingen, gezonde organisatie.
• De afspraken met vrijgevestigde specialisten transparant maken en documenteren.

2. Mede vormgeven van de organisatie van de topstructuur:
• Samen met de collega’s managers bedrijfsvoering tot een daadkrachtig team komen.
• Deelname aan diverse overstijgende ziekenhuis brede projecten zoals het optimaliseren van het polikliniekproces, vergroten van de flexibele schil en de herinrichting van het beddenhuis..


Wat wij zoeken VOOR Treant
Bij deze volgende fase past een manager bedrijfsvoering die verder bouwt aan sterke RVE’s. Een manager met veel en veelzijdige ziekenhuiservaring die ‘weet’ hoe organisaties zich ontwikkelen en hoe belangrijk de ervaring en kennis van alle stakeholders bij dit soort grote veranderingen is. Een moderne manager die in staat is te relativeren en waar nodig over een behoorlijke frustratietolerantie beschikt en zaken (en zichzelf) niet groter maakt dan ze zijn. Je bent een intelligente en actiegerichte manager met veelzijdige managementervaring, (crisis)management, coaching, training, in verschillende zorgorganisaties. Aantoonbare kennis op het vlak van bedrijfsvoering en control, sterk met cijfers, bekend met de meest recente ontwikkelingen binnen ziekenhuizen en met belangstelling voor de care. Een goede kandidaat heeft ervaring met duaal management en beschikt over logistieke kennis en ervaring. Daarbij kent de ideale kandidaat (een deel van de) de genoemde medisch specialismen en is in staat om door zijn/haar ervaringen en persoonlijkheid het beste te halen uit de professionals /medisch specialisten. Een goede manager bedrijfsvoering bedenkt nieuwe oplossingen voor zaken die nog niet (goed) geregeld zijn en geeft de hoofden de ruimte om te managen en te ondernemen. Een manager die er staat en vertrouwen geeft is van grote toegevoegde waarde voor deze service verlenende organisatieonderdelen.
Kortom een combinatie van operationele slagkracht en strategisch inzicht en het vermogen om leiding te geven aan verschillende afdelingen en specialismen met een eigen geschiedenis en ontwikkelingstempo.

Mogelijk ben je de laatste jaren actief geweest als zelfstandig professional/interim manager en vind je het een uitdaging om deze functie voor meerdere jaren in loondienst uit te voeren.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een topbaan voor een (verander)manager bij een ambitieuze organisatie (Treant Zorggroep wil bij de beste 25 zorgaanbieders in Nederland behoren) die kiest voor de belangen van de bevolking in deze regio. Het salaris is afhankelijk van ervaring, indeling in FWG 75. Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een motivatiebrief en bijbehorend actueel CV gericht aan Carola Roos, partner bij VOOR, via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook jouw Skype adres.

Opdrachtnummer

A00330.12