Wij zijn voor.

Directeur Onderwijs

15 Juni 2015

De functie

De organisatie
Yulius is een organisatie die staat voor geestelijke gezondheid in de regio Rotterdam, Dordrecht, Barendrecht en Gorinchem. Yulius geeft behandeling en ondersteuning aan volwassenen en kinderen/ jeugd. Daarnaast verzorgen zij onderwijs (cluster 4). De organisatie heeft ruim 19000 cliënten, 2000 medewerkers en 67 locaties.
Yulius Onderwijs is een dochterstichting van Yulius en biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 20 jaar met een psychiatrische problematiek. Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door de Raad van Bestuur van Yulius.
Onderwijs binnen Yulius
Voor de ruim 1300 leerlingen wordt vanuit 12 locaties speciaal onderwijs verzorgd (so en vso). Het gaat om leerlingen die binnen het reguliere onderwijs teveel problemen ondervinden als gevolg van hun psychiatrische problemen en daardoor (tijdelijk) onderwijs volgen op één van de locaties. Een deel van deze leerlingen wordt behandeld of ondersteund vanuit de andere divisies binnen Yulius of vanuit andere GGZ organisaties in de omgeving.

Onder invloed van de Wet Passend Onderwijs, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgt Yulius nog meer te maken met een (politiek) speelveld waarin de verantwoordelijkheden voor jeugd vooral lokaal zijn belegd. Dit leidt tot regionale accenten en een differentiatie in werkwijze tussen regio’s. Belangrijke partners zijn samenwerkingsverbanden, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, gemeenten en organisaties die ondersteuning en behandeling bieden. Yulius Onderwijs is bestuurlijk vertegenwoordigd in 14 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs

Yulius Onderwijs onderschrijft de visie op Passend Onderwijs waarin leerlingen zoveel mogelijk regulier onderwijs volgen, dichtbij huis met als doel zorgdragen voor weerbare jongeren die kunnen toegroeien naar een werkplek, vervolgonderwijs of een andere passende dagbesteding. Yulius staat voor de opgave om de leering/cliënt nog meer centraal te stellen en waardevolle verbindingen aan te gaan tussen onderwijs en zorg. Dit vraagt een denkwijze en een aanpak over de grenzen van de eigen organisatie heen en ook soms dwars door alle (budgettaire en organisatorische) kaders heen. Hierin is veel meer ondernemerschap nodig op alle niveaus en een heldere positionering van de organisatie in de omgeving met een duidelijke interne vertaling naar het kwaliteitsniveau en de noodzakelijke expertise van medewerkers.

Een eerste stap hierin is gezet door de start van YOEP, het expertiscentrum op het gebied van onderwijs/zorg arrangementen. Hier werken onderwijsspecialisaten en zorgspecialisten samen aan de ondersteuning van de ontwikkeling van het kind. Geen standaardantwoorden, maar maatwerk, waarin op basis van een multidisciplinaire analyse een aanpak wordt voorgesteld. Hier liggen kansen om de meerwaarde van Yulius als zorg- en onderwijsorganisatie in de regio beter neer te zetten.

De organisatie bereidt zich voor op een veel verdere samenwerking op het gebied van zorg en onderwijs (door samenwerking met divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Autisme en Wijkgerichte zorg en andere organisaties)

waarin een multidisciplinaire aanpak centraal staat, inclusief de daarbij behorende organisatiestructuur en -,cultuur.

De divisie Onderwijs wordt ondersteund door het Servicentrum. De belangrijkste voorbereiding van beleid en besluitvorming vindt plaats in het strategisch beraad bestaande uit de (op dit moment) tweehoofdige directie, drie locatiemanagers, de manager Ambulante Begeleiding, de manager Servicentrum en een directiesecretaris.

De functie
De directeur is integraal verantwoordelijk voor Yulius Onderwijs (bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het managementstatuut) en geeft leiding aan de locatiemanagers, de manager servicecentrum en de manager ambulante begeleiding, de directiesecretaris en indirect aan de ruim 300 personeelsleden (teamleiders, leerkrachten, orthopedagogen en administratief personeel). Vertrekpunt voor deze functie is de ingezette koers naar passend onderwijs. Hierbinnen maak je heldere strategische keuzes, zoekt verdergaande samenwerking intern binnen Yulius en extern met (zorg)organisaties en binnen de diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Yulius is een organisatie met twee unieke specialisties, kennis van onderwijs aan leerlingen met een psychiatrische problematiek en behandeling en ondersteuning van deze leerlingen en hun omgeving. Deze positie mag nog veel steviger neergezet worden.

Je stuurt de organisatie in de gewenste richting en faciliteert de verandering door het verbinden van medewerkers en het wegnemen van (organisatorische) belemmeringen. Je vertegenwoordigt de organisatie in interne en externe overleggen. Je bent lid van het directieteam van Yulius en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Maar het allerbelangrijkste in deze functie is toch wel dat je leerlingen met jouw organisatie geeft wat ze nodig hebben; logische en flexibele combinaties van onderwijs en ondersteuning/zorg die leiden tot zelfbewuste leerlingen. Dit is samengevat in de volgende beelden (uitgesproken door leerlingen zelf en opgeschreven door een groep van veranderingsgezinde medewerkers die actief betrokken zijn bij de nieuwe koers van Yulius).
• Rust en veiligheid (structuur, eenduidig en voorspelbaar, niet gepest worden)
• Deskundigheid, begrip en vertrouwen;hoe concreter hoe beter
• Toekomstperspectief (niet alleen in onderwijstermen, maar in bespreking van dromen, wensen en mogelijkheden)
• Samenhang tussen onderwijs, thuissituatie en zorg (realiseer aanvullendheid, verbinding mede op basis van zelfde taal en methodiek, eenduidigheid thuis, onderwijs en zorg)
• Gehoord en gezien worden (ook in ieders beperkingen)
• Waardering voor wat je kunt (in plaats van benadrukken wat je niet kunt, help bij het durven leren en het durven fouten maken)


Wat wij zoeken
Wij zoeken voor Yulius Onderwijs een gezichtsbepalende leider met een hart voor kind en jeugd die de koers van Yulius Onderwijs neerzet en laat werken. Je bent een veelzijdige manager met een brede werkervaring opgedaan in het maatschappelijk werkveld en eventueel ook daarbuiten. Je bent sterk in het overbruggen van tegengestelde belangen en krachten, zowel binnen de organisatie van Yulius, als in het externe netwerk. Dit weet je ook in jezelf goed te managen; zo heb je een ondernemende geest en bijbehorende aanpak gecombineerd met een behoorlijke dosis geduld, tact en inzicht in veranderingprocessen. Je kunt relativeren waar nodig, maar bent vasthoudend in wat je wilt bereiken. Je wilt het iedere dag een beetje beter doen en houdt van zichtbare resultaten. In de buitenwereld ben je een herkenbare en betrouwbare gesprekspartner die een visie uitdraagt en de organisatie positioneert. Binnen heb je aandacht voor mensen in de organisatie, je weet wat er speelt en laat dit ook merken, zonder je te verliezen in details.


Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een boeiende leidinggevende functie (fulltime) in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de toekomst van de organisatie en vooral aan de toekomst van een groep leerlingen. De functie biedt ruimte voor ontwikkeling en tegelijkertijd de kans om de ingezette veranderingen stevig te verankeren. Salaris conform de zwaarte van de functie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (de functie is gewaardeerd in schaal 14, DE, cao PO)


Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun via onderstaand formulier reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carola Roos, carola@voor.nl.